primariacaracal.ro - Primaria Caracal


Viceprimar

Nume și prenume: IONESCU DAN VALENTIN

Data nașterii: 16.02.1949

Locul nașterii: HUȘI JUD. VASLUI

Naționalitatea: ROMÂNĂ

Starea civilă: CĂSĂTORIT

Limbi străine: ENGLEZA

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Profesia:INGINER CHIMIST

Studii:1967-1972 – UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ IAȘI

Experiența profesională:

30.08.2019 – PREZENT – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI CARACAL

1991-2009 - DIRECTOR COMERCIAL, ȘEF STAȚIE EPURARE, DIRECTOR TEHNIC - SC IGO SA CARACAL

1984-1991  - INGINER ȘEF, DIRECTOR – FABRICA DE ANVELOPE CARACAL

1972-1984  - FABRICA DE ANVELOPE ”VICTORIA” FLOREȘTI - PRAHOVA

Apartenența politică: MEMBRU P.S.D.

 
 


Secretar

Nume şi prenume: Viorel Emil Rădescu
Data naşterii: 23.11.1967

Locul naşterii: Caracal
Naţionalitatea: Română

E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Profesia: Jurist

Studii

  • Liceul Industrial nr.1, Caracal
  • 1992-1996 Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
  • 2004 Master - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Guvernare modernă, dezvoltare locală


Activitatea profesională

  • Secretar municipiul
  • 2009-2012 Director executiv Primăria municipiului Caracal, Direcţia Administraţie Publică Locală, Servicii Asistenţă Socială
  • 2008-2009 Secretar municipiu-interimar
  • 2005-2008 Director executiv Primăria municipiului Caracal, Direcţia Administraţie Publică Locală
  • 2003-2005 Şef Serviciu Juridic-Contencios Primăria municipiului Caracal
  • 1997-2003 Consilier Juridic Primăria municipiului Caracal
  • 1996-1997 Consilier Juridic RAGCL Slatina

Atribuţiile secretarului conform O.U.G. 57/03.07.2019 - privind Codul Administrativ.

Articolul 243

Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale

   (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

   a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
   b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
   c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
   d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
   e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);
   f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redactarea hotararilor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
   g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
   h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ-teritoriala in cadrul careia functioneaza;

   i) poate propune primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
   j) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeteni;
   k) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta, respectiv presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
   l) informeaza presedintele de sedinta, respectiv presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local, respectiv a consiliului judetean;
   m) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
   n) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, respectiv ale consiliului judetean sa nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeteni care se incadreaza in dispozitiile art. 228 alin. (2); informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
   o) certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
   p) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 147 alin. (1) si (2) sau, dupa caz, la art. 186 alin. (1) si (2), secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente.
   (3) Secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu:

   a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;
   b) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ-teritoriale;
   c) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.
   (4) Sesizarea prevazuta la alin. (3) cuprinde:

   a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
   b) data decesului, in format zi, luna, an;
   c) data nasterii, in format zi, luna, an;
   d) ultimul domiciliu al defunctului;
   e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
   f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
   (5) Atributia prevazuta la alin. (3) poate fi delegata catre una sau mai multe persoane care exercita atributii delegate de ofiter de stare civila, prin dispozitia primarului la propunerea secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   (6) Primarul urmareste indeplinirea acestei atributii de catre secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului sau, dupa caz, de catre ofiterul de stare civila delegat, in conditiile alin. (5).
   (7) Neindeplinirea atributiei prevazute la alin. (3) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.
   (8) Secretarii generali ai comunelor si cei ai oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici indeplinesc, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:

   a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, in vederea acordarii de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor a beneficiilor de asistenta sociala si/sau serviciilor sociale;
   b) legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata.

 


Primar

Nume şi prenume:  RADU DUMITRU LIVIU 
Data naşterii: 08.07.1964
Locul naşterii: Caracal
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: Căsătorit
Limbi străine: Engleza

E-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Profesia: Medic Epidemiolog


Studii

2005 - 2006 - Şcoala de Management Sanitar - Bucureşti

2000 - 2004 - Diploma de Licenţă - Medic Generalist Specializare - Epidemiologie

1990 - 1996 - Facultatea de Medicină "Carol Davila" - Bucureşti

1979 - 1983 - Liceul Teoretic Ioniţă Asan - Caracal

 

Experienţă profesională

Perioada: 06.2016 – prezent - Primar al Municipiului Caracal

Perioada: 2013 – 06.2016 -  Manager - Spitalul Municipal Caracal 

Perioada : 2008 - 2011 - Director Medical - Spitalul Municipal Caracal 

Perioada : 2000 - 2016 - Medic epidemiolog - Spitalul Municipal Caracal

Perioada : 1999 - 2000 - Medic epidemiolog - Spitalul Floreasca, Bucureşti

Perioada : 1998 - 1999 - Medic epidemiolog - Spitalul Fundeni, Bucureşti

 

Apartenență politică: Membru PSD

Atribuţii
Atribuţiile primarului 
conform O.U.G. 57/03.07.2019 - privind Codul Administrativ    

Citește mai departe...


Declaratii interese

Nr.

Nume Prenume

An

1. Andronache I. Steliana Mirela - - - - - - - - - 2018 2019

2.

Apostoiu F. Aurica

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 - - - -

3.

Barbu Gh. Denisa Maria

2009

2010

2011

-

2013

2014 - - - - -

4.

Barbu T. Florea

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.

Barbu V. Angeluș Florica

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 -

6.

Baroană I. Lidia

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
7. Băjănescu Laurențiu Marian - - - - - - - 2016 2017 2018 2019

8.

Băloi T. Dănuț Alexandru

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
9. Băloi Gh. Ecaterina - - - - - - - 2016 2017 2018 2019
10. Bălașa D. Monica Valeria - - - - - - - - - - 2019

11.

Bălșanu M. Camelia Mariana

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019

12.

Băltarețu Gh. Iuliana

-

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13.

Băltarețu Gh. Petre

2009

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

14.

Bărăitaru Gh. Anișoara

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.

Bărbulescu A. Camelia

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

16.

Benghe Gh. Mariana

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - -
17. Benegui A. Aurelia - - - - - - - - - - 2019
18. Bîzganu V. Daniela - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19.

Bondrescu S. Cristian

-

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

20.

Bondrescu S. Jeni Daniela

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
21. Botar D. Carmen - - - 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22. Borea Adrian Octavian - - - 2012 2013 2014 - - - - -

23.

Brabete Gh. Paraschiva

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -
24. Brîncoveanu Valeriu Marius - - - - - - - - 2017 2018 2019

25.

Brînzan Gh. Florin Marius

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - - 2017 2018 2019
26. Brulea D. Mirela Flori - - - - - - - - 2017 2018 2019

27.

Buleteanu I. Gabriel

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - -
28. Buricata I. Sorina Camelia - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

29.

Burtea D. Gheorghe

-

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
30. Căldăruș M. Roxana - - - 2012 2013 - - - - - -

31.

Cărigoiu M. Mihaela Iuliana

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

32.

Călin C. Marin

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

33.

Căroi O. Teodora

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

34.

Cernat P. Răzvan

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
35. Ciunescu Gh. Stelian - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019

36.

Chelemen E. Octavian Daniel

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 - -
37. Chesnoiu Cristina - - - - - - 2015 2016 - - -

38.

Cojoacă I. Vasile

2009

2010

-

-

-

- - - - - -
39. Ciocazanu I. Oana Andreea - - - - - 2014 2015 2016 - - -
40. (Coconu) Vîlcu Oana Maria - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

41.

Constantin H. Petruța

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -

42.

Constantinescu I. Gabriela Georgeta

2009

2010

2011

-

-

- - - - - -
43. Constantinescu M. Elena Daniela - - - - - - - - 2017 2018 2019

44.

Coșoveanu I. Mariana

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

45.

Damian M. Maria

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

46.

Dascălu T. Cornelia Luminița

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
47. Defta I. Dana Ruxandra - - - - - - - - 2017 2018 2019
48. Demene Radu Cristian - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019
49. Dicuț G. Petruța - - - - - - - - 2017 2018 2019
50. Diță L. Ionuț Alin - - - - - - - - - 2018 2019
51. Dobrescu M. Mihaela Daniela 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

52.

Dogaru M. Doina Alina

2009

-

-

-

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
53. Domozină L. Ovidiu Iulian - - - - - 2014 - - - - -

54.

Drăgan C. Elena

2009

2010

-

-

-

- - - - - -

55.

Drăgan D. Traian Răzvan

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -
56. Drăgnei V. Angelica - - - - - - - - - 2018 2019
57. Duică C. Consuela Alina - - - - - - - - - 2018 2019

58.

Duică E. Mihaela Claudia

2009

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

59.

Dumitrescu G. Silvia Nadia

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
60. Dumitru M. Laurentiu Catalin - - - - - - - - - - 2019
61. Georoceanu M. Marinela Sanda - - - - - - - - - 2018 2019
62. Gioabă I. Viorel - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

63.

Gîlea I. Ioan

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -

64.

Gîlea I. Ionuț Cristian

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

65.

Ghena N. Marinela Simona

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

66.

Gheorghe M. Eugenia

2009

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

67.

Gherghely H. Maria

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

68.

Glișcă I. Vetuța

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

69.

Goșa A. Didona Carmen

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

70.

Guță I. Maria

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -
71. Grigore N. Mircea - - - - - - - - - 2018 2019
72. Grigore Gh. Sorina Dana - - - - - - - - - 2018 2019
73. Grigore N. Dragoș Ionuț - - - 2012 2013 2014 2015 - - - -

74.

Hoară I. Cristina Marinela

2009

2010

-

-

-

- - - - - -

75.

Iacob I. Eugen Puiu

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 - - -
76. llie F. Liliana - - - 2012 2013 2014 2015 2016 - - -
77. Ion M. Elena - - - - - - - - 2017 2018 2019

78.

Ionescu C. Aura

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 - - -
79. Ionescu D. Adrian Nicolae - - - - - - - - - 2018 2019
80. Ionescu S. Cecilia - - - - - - - - 2017 2018 2019
81. Ionescu Iulian-Adrian - - - - - 2014 2015 - - - -

82.

Ionescu V. Violeta Lucia

-

2010

2011

2012

-

- 2015 2016 2017 2018 2019
83. Încrosnatu C. Ana Maria - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
84. Jianu M. Constantin Gabriel - - - - - - - - - 2018 2019
85. Jianu M. Silvestru - - - 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019

86.

Jianu I. Rodica Carmen

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019

87.

Lacusteanu G. Antoneta

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 - -

88.

Leseru C. Ștefania

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
89. Lulea Constantin - - - - - 2014 2015 - - - -

90.

Lungu Gh. Ionela Veronica

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
91. Lungu M. Sorin - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
92. Marancea V. Claudia Fănica - - - - - - - - - 2018 2019

93.

Marica I. Petre

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 - -
94. Marin Gh. Georgeta Ecaterina - - - - - - - - 2017 2018 2019
95. Marinaș M. Dorel Dănuț - - - - - - - - - 2018 -
96. Matei N. Diana Marin - - - - - - - - 2017 2018 2019
97. Mărghidanu I. Mircea - - - - - - - - - 2018 2019

98.

Mihală V. Carmen

2009

2010

2011

2012

-

2014 2015 2016 2017 2018 2019
99. Mincioagă T. Livia - - - 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019
100. Mincioaga Elena Olivia - - - - - - - - 2017 2018 2019

101.

Mincioagă M. Silviu Ionuț

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

102.

Mincioagă V. Marcel

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -
103. Mitrache E. Mihaela - - - - - - - - 2017 2018 2019
104. Mitrică M. Ana - - - - - - - - - - 2019
105. Mogoșanu I. Gabriel - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
106. Mogoșanu I. Gina-Elena - - - - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

107.

Moraru M. Lucian

-

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
108. Neagu E. Issabela Giorgiana - - - - - - - - - 2018 2019

109.

Neculață D. Elena

2009

2010

-

-

-

- - - - - -
110. Nica C. Marinela - - - - - - - - 2017 2018 2019
111. Nicolae Gh. Alexandru Ciprian - - - 2012 2013 2014  2015 2016 2017 - -
112. Nicolescu N. Mihai - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

113.

Nistor A. Cristian

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
114. Nițu N. Andreea Raluca - - - - - - - - 2017 2018 2019
115. Nuță St. Adina - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

116.

Olaru O. Natalia

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

117.

Olteanu I. Mihaela Monica

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

118.

Ovedenie G. Carmen Viorica - - - - - - - - 2017 2018 2019
119. Ozunu D. Eugenia - - - - - - - - - 2018 2019

120.

Pătru O. Iuliana Anișoara

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -
121. Pătru I. George Eugen - - - - 2013 - - - - - -
122. Pătru I. Mitru Constantin - - - 2012 2013 2014 - - - - -

123.

Păun M. Ioana

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

124.

Păun N. Mădălina

2009

2010

2011

2012

-

2014 2015 2016 2017 2018 2019
125. Pencu Iulia Cristina - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019
126. Pituru M. Gabriela - - - - - - - - 2017 2018 2019
127. Pocșoara C. Georgeta Claudia - - - - - - - - 2017 2018 2019

128.

Petcu V. Silvia

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - -

129.

Popa C. Tatiana

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

130.

Popa M. Gheorghe

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 - - - -
131. Popescu A Cristian - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
132. Popescu A. Marian Daniel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
133. Popescu M.Cristian Alin - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
134. Popescu M. Ioan - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - - -
135. Popescu M. Ionela Mădălina  - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
136. Popescu V. Raluca Mihaela - - - - - - - - 2017 2018 2019

137.

Precupețu O. Corina Luminița

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
138. Preda T. Maria - - - - - - - - - 2018 2019

139.

Predescu I. Mirela Irina

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

140.

Predescu N. Cristofor Titus

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

141.

Racliu I. Maria

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

142.

Rădescu M. Viorel Emil

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

143.

Rădoi I. Vochița

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
144. Răducan C. Elena - - - - - - - - 2017 2018 2019

145.

Răducanu M. Marius

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
146. Răgălie G. Livia Florentina - - - - - - - - 2017 2018 2019

147.

Rebegea F. Teodora Iuliana

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
148. Rotunjanu Gh. George Silviu - - - - - - - - 2017 2018 2019

149.

Runcan Gh. Elena

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019

150.

Safta I. Gheorghe

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
151. Sanda P. Daniela - - - - - - - - 2017 2018 2019
152. Scheiber M. Dana - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

153.

Sfîraiala T. Camelia

2009

2010

-

-

-

- - - - - -
154. Simion M. Catalin - - - - - - - - - - 2019

155.

Stanciu I. Marioara

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
156. Stan Viorica - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019
157. Stănică P. Violeta - - - - - - - - - 2018 2019

158.

Stoica Ghe. Elena-Carmen

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
159. Stoica Ghe. Paul-Aristotel - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

160.

Stroie C. Liana Loredana

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -

161.

Stănia C. Luciana Tatiana

-

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
162. Stemate V. Adrian Viorel - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

163.

Șerbănescu M. Georgeta

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 - - -

164.

Suican V. Angela

-

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 - -

165.

Țălu V. Georgeta

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

166.

Toma F. Octavian Danuț

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
167. Trifu N. Ileana Anișoara - - - - - - - - - 2018 2019
168. Trifu N. Gigi Mirel - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019
169. Tudor I. Ionuț Cătălin - - - - 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019

170.

Tudor M. Maria

2009

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

171.

Țărțăleanu I. Constantin

-

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

172.

Ungureanu O. Ileana Narcisa

-

2010

-

-

-

- - - - - -
173. Vlad I. Monica - - - - - - - - - 2018 2019

174.

(Vîlcea) Gheorghe V. Victoria Alina

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
175. Voicu N. Valeria Mariana - - - - - - - - - - 2019

176.

Voicu Gh. Valeria

-

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Declaratii avere

Nr.

Nume Prenume

An

1. Andronache I. Steliana Mirela - - - - - - - - - 2018 2019

2.

Apostoiu F. Aurica

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 - - - -

3.

Barbu Gh. Denisa Maria

2009

2010

2011

-

2013

2014 - - - - -

4.

Barbu T. Florea

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.

Barbu V. Angeluș Florica

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 -

6.

Baroană I. Lidia

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
7. Băjănescu Laurențiu Marian - - - - - - - 2016 2017 2018 2019

8.

Băloi T. Danuț Alexandru

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
9. Băloi Gh. Ecaterina - - - - - - - 2016 2017 2018 2019
10. Bălașa D. Monica Valeria - - - - - - - - - - 2019

11.

Balșanu M. Camelia Mariana

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019

12.

Băltărețu Gh. Iuliana

-

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13.

Băltărețu Gh. Petre

2009

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

14.

Baraitaru Gh. Anișoara

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.

Barbulescu A. Camelia

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

16.

Benghe Gh. Mariana

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - -
17. Benegui A. Aurelia - - - - - - - - - - 2019
18. Bîzganu V. Daniela - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19.

Bondrescu S. Cristian

-

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

20.

Bondrescu S. Jeni Daniela

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
21. Borea Adrian Octavian - - - 2012 2013 2014 - - - - -
22. Botar D. Carmen - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

23.

Brabete Gh. Paraschiva

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -
24. Brîncoveanu Valeriu Marius - - - - - - - - 2017 2018 2019

25.

Brînzan Gh. Florin Marius

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - - 2017 2018 2019
26. Brulea D. Mirela Flori - - - - - - - - 2017 2018 2019

27.

Buleteanu I. Gabriel

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - -
28. Buricata I. Sorina Camelia - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

29.

Burtea D. Gheorghe

-

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
30. Căldăruş M. Roxana Camelia - - - 2012 2013 - - - - - -

31.

Cărigoiu M. Mihaela Iuliana

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

32.

Călin C. Marin

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

33.

Caroi O. Teodora

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

34.

Ciunescu Gh. Stelian - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35.

Cernat P. Răzvan

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

36.

Chelemen E. Octavian Daniel

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 - -
37. Chesnoiu Cristina - - - - - - 2015 2016 - - -

38.

Cojoacă I. Vasile

2009

2010

-

-

-

- - - - - -
39. Ciocazanu I. Oana Andreea  - - - - - 2014 2015 2016 - - -
40. (Coconu) Vîlcu Oana Maria - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

41.

Constantin H. Petruța

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -

42.

Constantinescu I. Gabriela Georgeta

2009

2010

2011

-

-

- - - - - -
43. Constantinescu M. Elena Daniela - - - - - - - - 2017 2018 2019

44.

Coșoveanu I. Mariana

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

45.

Damian M. Maria

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

46.

Dascălu T. Cornelia Luminița

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
47. Defta I.Dana Ruxandra - - - - - - - - 2017 2018 2019
48. Demene Radu Cristian - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019
49. Dicuț G. Petruța - - - - - - - - 2017 2018 2019
50. Diță L. Ionuț Alin - - - - - - - - - 2018 2019
51. Dobrescu M. Mihaela Daniela 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

52.

Dogaru M.Doina Alina

2009

-

-

-

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
53. Domozină L. Ovidiu Iulian - - - - - 2014 - - - - -

54.

Drăgan C. Elena

2009

2010

-

-

-

- - - - - -

55.

Drăgan D. Traian Răzvan

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -
56. Drăgnei V. Angelica - - - - - - - - - 2018 2019
57. Duică C. Consuela Alina - - - - - - - - - 2018 2019

58.

Duică E. Mihaela Claudia

2009

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

59.

Dumitrescu G. Silvia Nadia

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
60. Dumitru M. Laurentiu Florin - - - - - - - - - - 2019
61. Georoceanu M. Marinela Sanda - - - - - - - - - 2018 2019
62. Gioabă I. Viorel - - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

63.

Gîlea I. Ioan

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -

64.

Gîlea I. Ionuț Cristian

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

65.

Ghena N. Marinela Simona

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

66.

Gheorghe M. Eugenia

2009

2010

2011

2012

2013

- - - - - -

67.

Gherghely H. Maria

2009

2010

2011

2012

-

- - - - - -

68.

Glișcă I. Vetuța

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

69.

Goșa A. Didona Carmen

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
70. Grigore N. Mircea - - - - - - - - - 2018 2019
71. Grigore Gh. Sorina Dana - - - - - - - - - 2018 2019
72. Grigore N. Dragoş Ionuţ - - - 2012 2013 2014 2015 - - - -

73.

Guță I. Maria

-

2010

2011

2012

-

- - - - - -

74.

Hoara I. Cristina Marinela

2009

2010

-

-

-

- - - - - -

75.

Iacob I. Eugen Puiu

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 - -
76. Ilie F. Liliana - - - 2012 2013 2014 2015 2016 - - -
77. Ion M. Elena - - - - - - - - 2017 2018 2019

78.

Ionescu C. Aura

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 - - -
79. Ionescu D. Adrian Nicolae - - - - - - - - - 2018 2019
80. Ionescu S. Cecilia - - - - - - - - 2017 2018 2019
81. Ionescu Iulian Adrian - - - - - 2014 2015 - - - -

82.

Ionescu V. Violeta Lucia

-

2010

2011

2012

-

- 2015 2016 2017 2018 2019
83. Încrosnatu C. Ana Maria - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
84. Jianu M. Constantin Gabriel - - - - - - - - - 2018 2019
85. Jianu M. Silvestru - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

86.

Jianu I. Rodica Carmen

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

87.

Lacusteanu G. Antoaneta

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 - -

88.

Leseru C. Ștefania

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

89.

Lulea Constantin - - - - - 2014 2015 - - - -

90.

Lungu Gh. Ionela Veronica

2009

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019
91. Lungu M. Sorin Florin - - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
92. Marancea V. Claudia Fănica - - - - - - - - - 2018 2019

93.

Marica I. Petre

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 - -
94. Marin Gh. Georgeta Ecaterina - - - - - - - - 2017 2018 2019
95. Marinaș M. Dorel Dănuț - - - - - - - - - 2018 -
96. Matei N. Diana Maria - - - - - - - - 2017 2018 2019
97. Mărghidanu I. Mircea - - - - - - - - - 2018 2019

98.

Mihală V. Carmen

2009

2010

2011

2012

-

2014 2015 2016 2017 2018 2019
99. Mincioagă Elena Olivia - - - - - - - - 2017 2018 2019

100.

Mincioagă M. Silviu Ionuț

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
101. Mincioagă T. Livia - - - 2012 2013 2014