Anunțuri - Primaria Caracal


Anunt selectare parteneri

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

1. Solicitant: Municipiul Caracal invită persoanele juridice private cu şi fără scop patrimonial, care îndeplinesc condiţiile Ghidului Condiţii Specifice, Ghidul Solicitantului Condiţii Generale – Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific: OS 4.2. “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”.

2. Denumirea solicitantului: Municipiul Caracal, cod fiscal 4395175, tel: 0249.511384, fax 0249.517516, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , website: www.primariacaracal.ro.

3. Adresa:Municipiul Caracal, str. Piata Victoriei, nr. 10, jud. Olt, adresă mentionata fiind adresa de depunere a propunerilor de parteneriat.

4. Procedura aplicata pentru selectarea partenerilor: procedura nr. 13823 / 11.04.2017 întocmită în conformitate cu prevedrile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

5. Durata parteneriatului: de la data încheierii acordului de partenerit pană la data finalizării proiectului.

6. Dosarul de înscrieretrebuie sa conţină următoarele documente, grupate astfel:

A. Scrisoarea de intenție, in original

B. Documente de calificare:

•  Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal – Anexa 4 a prezentului anunţ (semnată şi ştampilată de către acesta) că nu se încadreaza în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în capitolul 4, punct 4.1.2 Reguli generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU, prezentate în cadrul documentului Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

•  Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului.

•  Documente constitutive/statutare/certificatul de înregistrare fiscală /Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului/certificatul constatator - copie conform cu originalul

•   Fisa partenerului - în original

C.     Documente de evaluare:

  • Bilanţ anii 2014, 2015, 2016 - copie conform cu originalul;
  • Experienţa relevanta - se va prezenta contractul adus ca referinţa sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienţei partenerului pentru domeniul proiectului - copie conform cu originalul;
  • Partenerul are experienţa in implementarea unui proiect in domeniu. In acest sens se vor depune documente considerate relevante pentru demonstrarea experienţei - copie conform cu originalul.
  • Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor si taxelor locale/document echivalent in cazul partenerului transnational - in original;
  • Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plata la bugetul de stat/document echivalent in cazul partenerului transnational - in original;
  • Nota justificativa (Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale) care va conţine o analiza a valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce priveşte utilizarea eficienta a fondurilor precum si rolul partenerului in implementarea proiectului - in original
Citește mai departe...


Anunt Rezultat Procedura de Selectie nr. 51010 din 06.12.2016

 A N U N Ţ

          În urma desfăşurării procedurii nr.48743/15.11.2016 şi a aplicării metodologiei privind evaluarea şi selectarea partenerului nr.48203/11.11.2016, cu privire la intenţia de selectare a partenerilor privaţi în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Capitolul VIII – Proiecte implementate în parteneriat, art.28 şi art.29, alin.(1), (2), (3) şi a procedurii privind intenţia de selectare a partenerilor în vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii la finanţare a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.i: Reducerea şi prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participării la învăţământul ante-prescolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii apartinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Creşterea numărului de tineri care au abandonat școala şi de adulţi care nu si-au finalizat educaţia obligatorie care se reintorc în sistemul de educaţiei şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională”. OS 6.6 „Imbunătăţirea competențelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”, comisia de evaluare a ofertelor şi de selectare a partenerilor privaţi constituită în baza Dispoziţiei nr.809/18.11.2016 a Primarului municipiului Caracal, a selectat oferta Asociaţiei pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă INTEGRA, care a întrunit un număr de 95 de puncte..

Descarca anunt

 Raportul Procedurii de Selectie nr. 51008 din 06.12.2016

RAPORTUL PROCEDURII DE  SELECȚIE A PARTENERULUI

       Proiect POCU 6 - Proramul „Şcoala pentru toţi”- OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat școala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”. OS 6.6„Imbunatatirea competențelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei școli inclusive”.Anunţ Participare nr. 48742 din 15.11.2016

           ANUNT DE PARTICIPARE

  1. Solicitant: Unitatea Administrativ teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6: „Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Descarca anunt

 Procedura privind intentia de selectare a partenerilor nr.48743 din 15.11.2016

PROCEDURA

        Privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat școala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competențelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”

Documente Atasate:

Procedura

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4Procedura privind intentia de selectare a partenerilor

PROCEDURA

      privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. 

Citește mai departe...


Anunt de participare

1.    Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Citește mai departe...


Informare PNDR 2014-2020

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice).

Citește mai departe...


Invitație de participare nr. 8356 din 17.02.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

„FLORI DE DOR PENTRU MAMA”

Cod CPV - 79953000-9 – Servicii de organizare de festivaluri

Prin prezenta, autoritatea contractantă Municipiul Caracal, cu sediul în Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10, judeţul Olt, telefon 0249/511384, fax 0249/517516, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , invită toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă de preţ pentru selecţie, în vederea încheierii unui contract având drept obiect realizarea Spectacolului Omagial, dedicat Zilei de 8 Martie "FLORI DE DOR PENTRU MAMA”, cod CPV - 79953000-9 – Servicii de organizare de festivaluri, constând în organizarea de evenimente cultural-artistice în data de 8 Martie 2016.

Citește mai departe...


Anunt public de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului)

Descarca anuntSistemul de plata online Ghiseul.ro

Începând cu anul 2013 GUVERNUL ROMÂNIEI și Primăria Municipiului Caracal - Serviciul Impozite și Taxe Locale au implementat posibilitatea achitării on-line a taxelor și impozitelor prin Internet într-un mediu total securizat, utilizând un card bancar valabil emis de orice bancă prin site-ul www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale.
 
Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale datorate bugetului local prin site-ul www.ghiseul.ro după obținerea credențialului (nume utilizator și parola).
În acest sens, vă invităm cu actul de identitate la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale din str. Cuza Vodă, Nr. 8 pentru a ridica pe loc datele de access pentru plata online a taxelor și impozitelor. Aceste date sunt confidențiale și vă sfătuim să nu le divulgați altor persoane. Dacă totuși le veți comunica altor persoane (rude apropriate), în scopul de a efectua plăți pentru Dumneavoastră, răspunderea pentru divulgarea datelor vă aparține în totalitate. 
 
Pentru plățile efectuate online prin Ghiseul.ro către bugetul local, contribuabilii nu plătesc nici un comision.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live