Anunțuri - Primaria Caracal


Anunt Locuinte Sociale

ANUNȚ  LOCUINȚE SOCIALE

Descarca anunt

 Anunt cadastru gratuit 11.09.2019

Anunț  

         În vederea desfăşurării PROGRAMULUI NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ (CADASTRU GRATUIT)  Proprietarii de terenuri situate în tarlalele:
T9, T12, T12/1, T14+15, T19, T20, T21, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T35, T35/1, T36, T36/1, T36/2, T36/3, T41, T42, T52, T53, T54, T54/1, T56/1, T56/2, T62/1, T64, T65, T69, T70, T71, T71/1, T72, T73/1, T73, T74, T74/1, T77, T78, T79, T8O, T81, T87/1, T103, T122


Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Cadastru gratuit sectorul cadastral nr. 20

Anunț  privind afișarea publică a documentelor tehnice ale  cadastrului

Cadastru  gratuit 

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 20 ( tarlalele 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 10, 16 și 17  ), pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității lmobiliare nr. 7/1996, republicată, cu nodificările și completările ulterioare.

Descarca anunt

 

Dispozitia Nr. 420 din 13.06.2019

DISPOZIŢIA NR. 420/13.06.2019

        Referitor Ia: Desemnarea persoanelor cu atribuții privind accesul la informațiile de interes public și accesul mijloacelor la informare în masă la informațiile de interes public.          

Descarca DispoziţiaDecizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică

DECIZIE Nr.997
privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publica
          În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4), (5), (6) si (12) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice,
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii
emite prezenta:
DECIZIE
privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică


Anunt - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt

           Masuri active de care pot beneficia persoanele care se inregistreaza la agentie ca someri/persoane in cautare de loc de munca:
      1. Absolventii ultima prornotie,  in varsta de minimum  16 ani, care, in termen  de 60 de zile de la absolvire,  se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea  fortei  de munca  si se angajeaza cu norma intreaga pentru  o perioada mai  mare de  12  luni,  beneficiaza, din bugetul  asigurarilor  pentru somaj, de o prima de insertie egala cu 1500  lei, daca depun la agentie,  in termen  de 60 zile de la incadrarea in munca, un set de documente,  cf.art. 73^1  din Legea nr.76/2002.


Anunt rezultat selectie parteneri nr. 41732 din 12.09.2018

ANUNT REZULTAT  SELECTIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020 (POCA)
Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate


Proces verbal de selectie a partenerului privat

Proces verbal de selectie a partenerului privat


           În urma desfasurarii procedurii privind evaluarea si selectarea partenerului, cu privire la intentia de selectare a partenerilor privati în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, CP10/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, comisia de evaluare  a procedat la evaluarea ofertei depuse la Registratura institutiei.

Descarca proces-verbal

 

Adresa nr. 14703 din 27.08.2018

          Avand in vedere situatia epidemiologica actuala, se mentin masurile de suspendare pe perioada nedeterminata a targurilor de animale autorizate/neautorizate, a altor aglomerari  de animale.

Descarca adresaAnunt de publicitate Asociatia Gal Inima Romanatiului

ANUNT DE PUBLICITATE
 
IN VEDEREA ASIGURARII TRANSPARENTEI ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL PROIECTULUI
„Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal"
Proiect co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020, Contract de Finantare nr.POCU/137/5/1/114155

Descarca AnuntComunicat de presa

                 Primăria municipiului Caracal, în speță primarul orașului, domnul Liviu Radu a luat cunoștință de informațiile eronate care au fost prezentate, în aceste zile, în spațiul media și dorește să facă următoarele precizări:

                     ”Aplicarea principiului transparenței a reprezentat punctul nostru principal în achizițonarea celor șapte telefoane mobile, care s-a realizat exclusiv cu acordul consilierilor locali, și nu pentru aceștia așa cum s-a specificat in mod eronat, în presă. Eu, domnul viceprimar, dar și șefii de servicii și directorii din Primărie am intrat în posesia telefoanelor, instrumente necesare și extrem de utile atât din punct de vedere funcțional (cu ajutorul acestora putem vedea imagini live surprinse de camerele video din oraș, ale zonelor supravegheate), dar și comunicațional. Menționez, deasemenea că în același scop, primăria a achiziționat și un aparat foto pentru Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Populației, necesar la întocmirea cărților de identitate. Înainte de a privi și judeca din exterior trebuie să înțelegem și să acceptăm că progresul, evoluția, nu se poate face decât printr-o corelare între concepte inovative și fapte care stau la baza unei dorințe de a ne autodepăși! Un mod de informare și comunicare eficace, performant, în era tehnologiei care avansează rapid, trebuie privit ca o necesitate, și nu acuzat ca fiind un lux. Din punctul meu de vedere presa ar trebui să devină mai responsabilă și conștientă că, știrile vădit defăimătoare, de multe ori cu substrat politic, trebuie obligatoriu înlocuite de argumente factuale cu privire la cei criticați.

Citește mai departe...


Anunt Rezultat Procedura de Selectie nr. 51010 din 06.12.2016

 A N U N Ţ

          În urma desfăşurării procedurii nr.48743/15.11.2016 şi a aplicării metodologiei privind evaluarea şi selectarea partenerului nr.48203/11.11.2016, cu privire la intenţia de selectare a partenerilor privaţi în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Capitolul VIII – Proiecte implementate în parteneriat, art.28 şi art.29, alin.(1), (2), (3) şi a procedurii privind intenţia de selectare a partenerilor în vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii la finanţare a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.i: Reducerea şi prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participării la învăţământul ante-prescolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii apartinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Creşterea numărului de tineri care au abandonat școala şi de adulţi care nu si-au finalizat educaţia obligatorie care se reintorc în sistemul de educaţiei şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională”. OS 6.6 „Imbunătăţirea competențelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”, comisia de evaluare a ofertelor şi de selectare a partenerilor privaţi constituită în baza Dispoziţiei nr.809/18.11.2016 a Primarului municipiului Caracal, a selectat oferta Asociaţiei pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă INTEGRA, care a întrunit un număr de 95 de puncte..

Descarca anunt

 Raportul Procedurii de Selectie nr. 51008 din 06.12.2016

RAPORTUL PROCEDURII DE  SELECȚIE A PARTENERULUI

       Proiect POCU 6 - Proramul „Şcoala pentru toţi”- OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat școala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”. OS 6.6„Imbunatatirea competențelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei școli inclusive”.Anunţ Participare nr. 48742 din 15.11.2016

           ANUNT DE PARTICIPARE

  1. Solicitant: Unitatea Administrativ teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6: „Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Descarca anunt

 Procedura privind intentia de selectare a partenerilor nr.48743 din 15.11.2016

PROCEDURA

        Privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat școala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competențelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”

Documente Atasate:

Procedura

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4Procedura privind intentia de selectare a partenerilor

PROCEDURA

      privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. 

Citește mai departe...


Anunt de participare

1.    Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Citește mai departe...


Informare PNDR 2014-2020

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice).

Citește mai departe...


Invitație de participare nr. 8356 din 17.02.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

„FLORI DE DOR PENTRU MAMA”

Cod CPV - 79953000-9 – Servicii de organizare de festivaluri

Prin prezenta, autoritatea contractantă Municipiul Caracal, cu sediul în Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10, judeţul Olt, telefon 0249/511384, fax 0249/517516, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , invită toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă de preţ pentru selecţie, în vederea încheierii unui contract având drept obiect realizarea Spectacolului Omagial, dedicat Zilei de 8 Martie "FLORI DE DOR PENTRU MAMA”, cod CPV - 79953000-9 – Servicii de organizare de festivaluri, constând în organizarea de evenimente cultural-artistice în data de 8 Martie 2016.

Citește mai departe...


Anunt public de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului)

Descarca anuntSistemul de plata online Ghiseul.ro

Începând cu anul 2013 GUVERNUL ROMÂNIEI și Primăria Municipiului Caracal - Serviciul Impozite și Taxe Locale au implementat posibilitatea achitării on-line a taxelor și impozitelor prin Internet într-un mediu total securizat, utilizând un card bancar valabil emis de orice bancă prin site-ul www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale.
 
Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale datorate bugetului local prin site-ul www.ghiseul.ro după obținerea credențialului (nume utilizator și parola).
În acest sens, vă invităm cu actul de identitate la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale din str. Cuza Vodă, Nr. 8 pentru a ridica pe loc datele de access pentru plata online a taxelor și impozitelor. Aceste date sunt confidențiale și vă sfătuim să nu le divulgați altor persoane. Dacă totuși le veți comunica altor persoane (rude apropriate), în scopul de a efectua plăți pentru Dumneavoastră, răspunderea pentru divulgarea datelor vă aparține în totalitate. 
 
Pentru plățile efectuate online prin Ghiseul.ro către bugetul local, contribuabilii nu plătesc nici un comision.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National