Anunt Rezultat Procedura de Selectie nr. 51010 din 06.12.2016

 A N U N Ţ

          În urma desfăşurării procedurii nr.48743/15.11.2016 şi a aplicării metodologiei privind evaluarea şi selectarea partenerului nr.48203/11.11.2016, cu privire la intenţia de selectare a partenerilor privaţi în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Capitolul VIII – Proiecte implementate în parteneriat, art.28 şi art.29, alin.(1), (2), (3) şi a procedurii privind intenţia de selectare a partenerilor în vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii la finanţare a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.i: Reducerea şi prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participării la învăţământul ante-prescolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii apartinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Creşterea numărului de tineri care au abandonat școala şi de adulţi care nu si-au finalizat educaţia obligatorie care se reintorc în sistemul de educaţiei şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională”. OS 6.6 „Imbunătăţirea competențelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”, comisia de evaluare a ofertelor şi de selectare a partenerilor privaţi constituită în baza Dispoziţiei nr.809/18.11.2016 a Primarului municipiului Caracal, a selectat oferta Asociaţiei pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă INTEGRA, care a întrunit un număr de 95 de puncte..

Descarca anunt