Consiliul Local - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 

AdministratieSecretar General

Nume şi prenume: Viorel Emil Rădescu
Data naşterii: 23.11.1967

Locul naşterii: Caracal
Naţionalitatea: Română

E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Profesia: Jurist

Studii

 • Liceul Industrial nr.1, Caracal
 • 1992-1996 Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
 • 2004 Master - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Guvernare modernă, dezvoltare locală


Activitatea profesională

 • Secretar municipiul
 • 2009-2012 Director executiv Primăria municipiului Caracal, Direcţia Administraţie Publică Locală, Servicii Asistenţă Socială
 • 2008-2009 Secretar municipiu-interimar
 • 2005-2008 Director executiv Primăria municipiului Caracal, Direcţia Administraţie Publică Locală
 • 2003-2005 Şef Serviciu Juridic-Contencios Primăria municipiului Caracal
 • 1997-2003 Consilier Juridic Primăria municipiului Caracal
 • 1996-1997 Consilier Juridic RAGCL Slatina

Atribuţiile secretarului conform O.U.G. 57/03.07.2019 - privind Codul Administrativ.

Articolul 243

Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale

   (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

   a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
   b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
   c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
   d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
   e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);
   f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redactarea hotararilor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
   g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
   h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ-teritoriala in cadrul careia functioneaza;

   i) poate propune primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
   j) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeteni;
   k) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta, respectiv presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
   l) informeaza presedintele de sedinta, respectiv presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local, respectiv a consiliului judetean;
   m) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
   n) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, respectiv ale consiliului judetean sa nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeteni care se incadreaza in dispozitiile art. 228 alin. (2); informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
   o) certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
   p) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 147 alin. (1) si (2) sau, dupa caz, la art. 186 alin. (1) si (2), secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente.
   (3) Secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu:

   a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;
   b) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ-teritoriale;
   c) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.
   (4) Sesizarea prevazuta la alin. (3) cuprinde:

   a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
   b) data decesului, in format zi, luna, an;
   c) data nasterii, in format zi, luna, an;
   d) ultimul domiciliu al defunctului;
   e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
   f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
   (5) Atributia prevazuta la alin. (3) poate fi delegata catre una sau mai multe persoane care exercita atributii delegate de ofiter de stare civila, prin dispozitia primarului la propunerea secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   (6) Primarul urmareste indeplinirea acestei atributii de catre secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului sau, dupa caz, de catre ofiterul de stare civila delegat, in conditiile alin. (5).
   (7) Neindeplinirea atributiei prevazute la alin. (3) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.
   (8) Secretarii generali ai comunelor si cei ai oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici indeplinesc, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:

   a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, in vederea acordarii de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor a beneficiilor de asistenta sociala si/sau serviciilor sociale;
   b) legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata.

 
 
 
 


Primar

Nume şi prenume: ION DOLDUREA

Cetățenie: română

Data nașterii: 15/01/1955

E-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 • 1962-1970 Absolvent Scoala Generala Nr.4 Caracal
 • 1970-1974 Absolvent Liceul Nr. 2 Caracal
 • 1975-1979 Absolvent Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Tehnologie Chimica 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 • Primar 
 • 2018-2020 Pensionar 
 • 1993-2018 Administrator si acționar în propriile firme Privat, Caracal 
 • 1990-1993 Director comercial Intreprinderea de anvelope Caracal 
 • 1987-1990 Inspector de specialitate (chimie) Inspectoratul de Stat pentru Controlul calității produselor Caracal 
 • 1980-1987 Tehnolog, șef atelier, șef secție Inteprinderea de anvelope Caracal 

 

 

 

 


Declaratii interese

 

Nr.

Nume Prenume

AN  
1. Andronache I. Steliana Mirela - - - - - - - - 2018 2019 2020  

2.

Apostoiu F. Aurica

2010

2011

2012

2013

2014 2015 - - - - -  

3.

Barbu Gh. Denisa Maria

2010

2011

-

2013

2014 - - - - - -  

4.

Barbu T. Florea

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

5.

Barbu V. Angeluș Florica

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 - -  

6.

Baroană I. Lidia

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
7. Băjănescu Laurențiu Marian - - - - - - 2016 2017 2018 2019 2020  

8.

Băloi T. Dănuț Alexandru

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
9. Băloi Gh. Ecaterina - - - - - - 2016 2017 2018 2019 2020  
10. Bălașa D. Monica Valeria - - - - - - - - - 2019 2020  

11.

Bălșanu M. Camelia Mariana

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  

12.

Băltarețu Gh. Iuliana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

13.

Băltarețu Gh. Petre

2010

2011

2012

2013

- - - - - - -  

14.

Bărăitaru Gh. Anișoara

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

15.

Bărbulescu A. Camelia

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

16.

Benghe Gh. Mariana

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - - -  
17. Benegui A. Aurelia - - - - - - - - - 2019 2020  
18. (Bîzganu) Mitroi V. Daniela - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

19.

Bondrescu S. Cristian

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

20.

Bondrescu S. Jeni Daniela

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
21. Botar D. Carmen - - 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
22. Borea Adrian Octavian - - 2012 2013 2014 - - - - - -  

23.

Brabete Gh. Paraschiva

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
24. Brîncoveanu Valeriu Marius - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

25.

Brînzan Gh. Florin Marius

2010

2011

2012

2013

2014 - - 2017 2018 2019 2020  
26. Brulea D. Mirela Flori - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

27.

Buleteanu I. Gabriel

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - - -  
28. Buricata I. Sorina Camelia - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

29.

Burtea D. Gheorghe

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
30. Calciu I. Bianca Ionela - - - - - - - - - - 2020  
31. Căldăruș M. Roxana - - 2012 2013 - - - - - - -  

32.

Cărigoiu M. Mihaela Iuliana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

33.

Călin C. Marin

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

34.

Căroi O. Teodora

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 -  

35.

Cernat P. Răzvan

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
36. Ciunescu Gh. Stelian - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
37. Chesnoiu Cristina - - - - - 2015 2016 - - - -  
38. Chesnoiu I. Adrian Ionuț - - - - - - - - - - 2020  

39.

Cojoacă I. Vasile

2010

-

-

-

- - - - - - -  
40. Ciocazanu I. Oana Andreea - - - - 2014 2015 2016 - - - 2020  
41. (Coconu) Vîlcu Oana Maria - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

42.

Constantin H. Petruța

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

43.

Constantinescu I. Gabriela Georgeta

2010

2011

-

-

- - - - - - -  
44. Constantinescu M. Elena Daniela - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

45.

Coșoveanu I. Mariana

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

46.

Damian M. Maria

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

47.

Dascălu T. Cornelia Luminița

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
48. Defta I. Dana Ruxandra - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
50. Demene Radu Cristian - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
51. Dicuț G. Petruța - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
52. Diță L. Ionuț Alin - - - - - - - - 2018 2019 2020  
53. Dobrescu M. Mihaela Daniela 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

54.

Dogaru M. Doina Alina

-

-

-

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
55. Domozină L. Ovidiu Iulian - - - - 2014 - - - - - -  

56.

Drăgan C. Elena

2010

-

-

-

- - - - - - -  

57.

Drăgan D. Traian Răzvan

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
58. Drăgnei V. Angelica - - - - - - - - 2018 2019 2020  
59. Duică C. Consuela Alina - - - - - - - - 2018 2019 2020  

60.

Duică E. Mihaela Claudia

2010

2011

2012

2013

- - - - - - -  

61.

Dumitrescu G. Silvia Nadia

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
62. Dumitru M. Laurentiu Catalin - - - - - - - - - 2019 2020  
63. Georoceanu M. Marinela Sanda - - - - - - - - 2018 2019 2020  
64. Gioabă I. Viorel - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

65.

Gîlea I. Ioan

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

66.

Gîlea I. Ionuț Cristian

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

67.

Ghena N. Marinela Simona

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

68.

Gheorghe M. Eugenia

2010

2011

2012

2013

- - - - - -    

69.

Gherghely H. Maria

2010

2011

2012

-

- - - - - -    
70. Ghimiș N. Ionica - - - - - - - - - - 2020  

71.

Glișcă I. Vetuța

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

72.

Goșa A. Didona Carmen

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

73.

Guță I. Maria

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
74. Grigore N. Mircea - - - - - - - - 2018 2019 2020  
75. Grigore Gh. Sorina Dana - - - - - - - - 2018 2019 2020  
76. Grigore N. Dragoș Ionuț - - 2012 2013 2014 2015 - - - - -  
77. Grigorescu P. Camelia Vera - - - - - - - - - - 2020  

78.

Hoară I. Cristina Marinela

2010

-

-

-

- - - - - - -  

79.

Iacob I. Eugen Puiu

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 - - - -  
80. llie F. Liliana - - 2012 2013 2014 2015 2016 - - - -  
81. Ion M. Elena - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

82.

Ionescu C. Aura

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 - - - -  
83. Ionescu D. Adrian Nicolae - - - - - - - - 2018 2019 2020  
84. Ionescu S. Cecilia - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
85. Ionescu Iulian-Adrian - - - - 2014 2015 - - - - -  

86.

Ionescu V. Violeta Lucia

2010

2011

2012

-

- 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
87. Încrosnatu C. Ana Maria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
88. Jianu M. Constantin Gabriel - - - - - - - - 2018 2019 2020  
89. Jianu M. Silvestru - - 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  

90.

Jianu I. Rodica Carmen

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  

91.

Lacusteanu G. Antoneta

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 - - -  

92.

Leseru C. Ștefania

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
93. Lulea Constantin - - - - 2014 2015 - - - - -  

94.

Lungu Gh. Ionela Veronica

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
95. Lungu M. Sorin - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
96. Marancea V. Claudia Fănica - - - - - - - - 2018 2019 2020  

97.

Marica I. Petre

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 - - -  
98. Marin Gh. Georgeta Ecaterina - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
99. Marinaș M. Dorel Dănuț - - - - - - - - 2018 - -  
100. Matei N. Diana Maria - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
101. Mateescu G. Anamaria Gabriela - - - - - - - - - - 2020  
102. Mărghidanu I. Mircea - - - - - - - - 2018 2019 2020  

103.

Mihală V. Carmen

2010

2011

2012

-

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
104. Mincioagă T. Livia - - 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
105. Mincioaga Elena Olivia - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

106.

Mincioagă M. Silviu Ionuț

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

107.

Mincioagă V. Marcel

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
108. Mitrache E. Mihaela - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
109. Mitrică M. Ana - - - - - - - - - 2019 2020  
110. Mogoșanu I. Gabriel - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
111. Mogoșanu I. Gina-Elena - - - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

112.

Moraru M. Lucian

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
113. Neagu E. Issabela Giorgiana - - - - - - - - 2018 2019 2020  

114.

Neculață D. Elena

2010

-

-

-

- - - - - - -  
115. Nica C. Marinela - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
116. Nicolae Gh. Alexandru Ciprian - - 2012 2013 2014  2015 2016 2017 - - -  
117. Nicolescu N. Mihai - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

118.

Nistor A. Cristian

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
119. Nițu N. Andreea Raluca - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
120. Nuță St. Adina - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

121.

Olaru O. Natalia

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

122.

Olteanu I. Mihaela Monica

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

123.

Ovedenie G. Carmen Viorica - - - - - - - 2017 2018 2019 -  
124. Ozunu D. Eugenia - - - - - - - - 2018 2019 2020  

125.

Pătru O. Iuliana Anișoara

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
126. Pătru I. George Eugen - - - 2013 - - - - - - -  
127. Pătru I. Mitru Constantin - - 2012 2013 2014 - - - - - -  

128.

Păun M. Ioana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

129.

Păun N. Mădălina

2010

2011

2012

-

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
130. Pencu Iulia Cristina - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
131. Pituru M. Gabriela - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
132. Pocșoara C. Georgeta Claudia - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

133.

Petcu V. Silvia

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - - -  

134.

Popa C. Tatiana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

135.

Popa M. Gheorghe

2010

2011

2012

2013

2014 2015 - - - - -  
136. Popescu A Cristian - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
137. Popescu A. Marian Daniel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
138. Popescu M.Cristian Alin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
139. Popescu M. Ioan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - - - -  
140. Popescu M. Ionela Mădălina  - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
141. Popescu V. Raluca Mihaela - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

142.

Precupețu O. Corina Luminița

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
143. Preda T. Maria - - - - - - - - 2018 2019 2020  

144.

Predescu I. Mirela Irina

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

145.

Predescu N. Cristofor Titus

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

146.

Racliu I. Maria

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

147.

Rădescu M. Viorel Emil

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

148.

Rădoi I. Vochița

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
149. Răducan C. Elena - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

150.

Răducanu M. Marius

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
151. Răgălie G. Livia Florentina - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

152.

Rebegea F. Teodora Iuliana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
153. Rotunjanu Gh. George Silviu - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

154.

Runcan Gh. Elena

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  

155.

Safta I. Gheorghe

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
156. Sanda P. Daniela - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
157. Scheiber M. Dana - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

158.

Sfîraiala T. Camelia

2010

-

-

-

- - - - - - -  
159. Simion M. Catalin - - - - - - - - - 2019 2020  

160.

Stanciu I. Marioara

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
161. Stan Viorica - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
162. Stănică P. Violeta - - - - - - - - 2018 2019 2020  

163.

Stoica Ghe. Elena-Carmen

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
164. Stoica Ghe. Paul-Aristotel - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

165.

Stroie C. Liana Loredana

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

166.

Stănia C. Luciana Tatiana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
167. Stemate V. Adrian Viorel - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

168.

Șerbănescu M. Georgeta

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 - - - -  

169.

Suican V. Angela

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 - - -  

170.

Țălu V. Georgeta

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

171.

Toma F. Octavian Danuț

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
172. Trifu N. Ileana Anișoara - - - - - - - - 2018 2019 2020  
173. Trifu N. Gigi Mirel - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
174. Tudor I. Ionuț Cătălin - - - 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  

175.

Tudor M. Maria

2010

2011

2012

2013

- - - - - - -  

176.

Țărțăleanu I. Constantin

2010

2011

2012

2013

- - - - - - -  

177.

Ungureanu O. Ileana Narcisa

2010

-

-

-

- - - - - - -  
178. Vieza P. Sorin - - - - - - - - - - 2020  
179. Vlad I. Monica - - - - - - - - 2018 2019 2020  

180.

(Vîlcea) Gheorghe V. Victoria Alina

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 -  
181. Voicu N. Valeria Mariana - - - - - - - - - 2019 2020  

182.

Voicu Gh. Valeria

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

 Declaratii avere

 

Nr.

Nume Prenume

AN  
1. Andronache I. Steliana Mirela - - - - - - - - 2018 2019 2020  

2.

Apostoiu F. Aurica

2010

2011

2012

2013

2014 2015 - - - - -  

3.

Barbu Gh. Denisa Maria

2010

2011

-

2013

2014 - - - - - -  

4.

Barbu T. Florea

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

5.

Barbu V. Angeluș Florica

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 - -  

6.

Baroană I. Lidia

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
7. Băjănescu Laurențiu Marian - - - - - - 2016 2017 2018 2019 2020  

8.

Băloi T. Danuț Alexandru

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
9. Băloi Gh. Ecaterina - - - - - - 2016 2017 2018 2019 2020  
10. Bălașa D. Monica Valeria - - - - - - - - - 2019 2020  

11.

Balșanu M. Camelia Mariana

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020  

12.

Băltărețu Gh. Iuliana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

13.

Băltărețu Gh. Petre

2010

2011

2012

2013

- - - - - - -  

14.

Baraitaru Gh. Anișoara

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

15.

Barbulescu A. Camelia

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

16.

Benghe Gh. Mariana

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - - -  
17. Benegui A. Aurelia - - - - - - - - - 2019 2020  
18. (Bîzganu) Mitroi V. Daniela - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

19.

Bondrescu S. Cristian

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

20.

Bondrescu S. Jeni Daniela

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
21. Borea Adrian Octavian - - 2012 2013 2014 - - - - - -  
22. Botar D. Carmen - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

23.

Brabete Gh. Paraschiva

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
24. Brîncoveanu Valeriu Marius - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

25.

Brînzan Gh. Florin Marius

2010

2011

2012

2013

2014 - - 2017 2018 2019 2020  
26. Brulea D. Mirela Flori - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

27.

Buleteanu I. Gabriel

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - - -  
28. Buricata I. Sorina Camelia - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

29.

Burtea D. Gheorghe

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
30. Calciu I. Bianca Ionela - - - - - - - - - - 2020  
31. Căldăruş M. Roxana Camelia - - 2012 2013 - - - - - - -  

32.

Cărigoiu M. Mihaela Iuliana

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

33.

Călin C. Marin

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

34.

Caroi O. Teodora

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 -  

35.

Ciunescu Gh. Stelian - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

36.

Cernat P. Răzvan

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
37. Chesnoiu Cristina - - - - - 2015 2016 - - - -  
38. Chesnoiu I. Adrian Ionuț - - - - - - - - - - 2020  

39.

Cojoacă I. Vasile

2010

-

-

-

- - - - - - -  
40. Ciocazanu I. Oana Andreea  - - - - 2014 2015 2016 - - - 2020  
41. (Coconu) Vîlcu Oana Maria - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

42.

Constantin H. Petruța

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

43.

Constantinescu I. Gabriela Georgeta

2010

2011

-

-

- - - - - - -  
44. Constantinescu M. Elena Daniela - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

45.

Coșoveanu I. Mariana

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

46.

Damian M. Maria

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

47.

Dascălu T. Cornelia Luminița

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
48. Defta I.Dana Ruxandra - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
50. Demene Radu Cristian - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
51. Dicuț G. Petruța - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
52. Diță L. Ionuț Alin - - - - - - - - 2018 2019 2020  
53. Dobrescu M. Mihaela Daniela 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

54.

Dogaru M.Doina Alina

-

-

-

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
55. Domozină L. Ovidiu Iulian - - - - 2014 - - - - - -  

56.

Drăgan C. Elena

2010

-

-

-

- - - - - - -  

57.

Drăgan D. Traian Răzvan

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
58. Drăgnei V. Angelica - - - - - - - - 2018 2019 2020  
59. Duică C. Consuela Alina - - - - - - - - 2018 2019 2020  

60.

Duică E. Mihaela Claudia

2010

2011

2012

2013

- - - - - - -  

61.

Dumitrescu G. Silvia Nadia

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
62. Dumitru M. Laurentiu Florin - - - - - - - - - 2019 2020  
63. Georoceanu M. Marinela Sanda - - - - - - - - 2018 2019 2020  
64. Gioabă I. Viorel - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

65.

Gîlea I. Ioan

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

66.

Gîlea I. Ionuț Cristian

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

67.

Ghena N. Marinela Simona

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

68.

Gheorghe M. Eugenia

2010

2011

2012

2013

- - - - - - -  

69.

Gherghely H. Maria

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  
70. Ghimiș N. Ionica - - - - - - - - - - 2020  

71.

Glișcă I. Vetuța

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

72.

Goșa A. Didona Carmen

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
73. Grigore N. Mircea - - - - - - - - 2018 2019 2020  
74. Grigore Gh. Sorina Dana - - - - - - - - 2018 2019 2020  
75. Grigore N. Dragoş Ionuţ - - 2012 2013 2014 2015 - - - - -  
76. Grigorescu P. Camelia Vera - - - - - - - - - - 2020  

77.

Guță I. Maria

2010

2011

2012

-

- - - - - - -  

78.

Hoara I. Cristina Marinela

2010

-

-

-

- - - - - - -  

79.

Iacob I. Eugen Puiu

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 - - -  
80. Ilie F. Liliana - - 2012 2013 2014 2015 2016 - - - -  
81. Ion M. Elena - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  

82.

Ionescu C. Aura

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 - - - -  
83. Ionescu D. Adrian Nicolae - - - - - - - - 2018 2019 2020  
84. Ionescu S. Cecilia - - - - - - - 2017 2018 2019 2020  
85. Ionescu Iulian Adrian - - - - 2014 2015 - - - - -  

86.

Ionescu V. Violeta Lucia

2010

2011

2012

-

- 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
87. Încrosnatu C. Ana Maria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
88. Jianu M. Constantin Gabriel - - - - - - - - 2018 2019 2020  
89. Jianu M. Silvestru - - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

90.

Jianu I. Rodica Carmen

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

91.

Lacusteanu G. Antoaneta

2010

2011

2012

2013

2014  2015 2016 2017 - -  

92.

Leseru C. Ștefania

2010

2011

2012

2013

2014