Hotărâri Consiliul Local 2017 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roHotărâri Consiliul Local 2017

HCLnr.42/20.04.2017 REFERITOR LA: organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2017 ediţia a VII a, în perioada 23 – 30 aprilie 2017 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”.

HCLnr.41/20.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Creşă municipală amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, investitor Guvernul S.U.A., prin Ambasada Statelor Unite şi Biroul de Cooperare Militară.

HCLnr.40/13.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea solicitării transmiterii unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local Caracal.

HCLnr.39/07.04.2017 REFERITOR LA: înfiintarea unui numar de 5 linii de garda, a unei ”Maternitaţi” precum şi a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

HCLnr.38/07.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea actualizarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 
HCLnr.38/07.04.2017 Anexa
DALI PARTE SCRISA DALI PARTE SCRISA SEMNAT

HCLnr.37/07.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanţarea cheltuielior de capital cât şi aprobarea programului de investiţii pe anul 2017 la nivelul U.A.T. Caracal.

HCLnr.36/31.03.2017 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ROMANATI SERV”

Proces verbal din 31.03.2017
HCLnr.35/31.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea noilor tarife si taxe pentru activitatile specifice serviciilor publice de salubrizare si administrarea domeniului public si privat practicate în municipiul Caracal, prestate de catre societatea AD.P.P. Caracal S.R.L.

HCLnr.34/31.03.2017 REFERITOR LA: Prelungirea perioadei de aplicare a reducerii cu 20% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piaţa Agroalimentara şi Târgul Saptamânal prevazuta în ”Nota” din Anexa nr. 10 lit. A la H.C.L. nr. 08/31.01.2017.

HCLnr.33/31.03.2017 REFERITOR LA: Modificarea si completarea poziţiilor nr. 4, nr. 7 şi nr. 9 din Anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Caracal.

HCLnr.32/31.03.2017 REFERITOR LA: Schimbarea destinaţiei unui imobil construcţie şi închirierea prin licitatie publica pe o perioada de 3 ani a doua spatii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal si administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ”DIMITRIE PETRESCU” Caracal.

HCLnr.31/31.03.2017 REFERITOR LA: Vânzarea, fara licitatie publica, a suprafetei totale de teren de 76 mp, situata în intravilanul municipiului Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 35A, la E de Bl. 1AB, jud. Olt catre ELLA – DAN S.R.L. prin administrator Chiosan Constantin Nicolae.

HCLnr.30/31.03.2017 REFERITOR LA: Darea în folosinta gratuita, pe o perioada de 4 ani, a  spatiului în suprafata totala de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Voda nr. 8, jud. Olt, Asociaţiei „Fiii si Prietenii Caracalului”. 

HCLnr.29/31.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Programului de Îmbunatatire a Eficientei Energetice al municipiului Caracal.

Proces verbal din 10.03.2017

HCLnr.28/10.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investitii «EXTINDERE ŞI REABILITARE STRADA VALTER MARACINEANU, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢÚL OLT». 

HCLnr.27/10.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investitii «REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRAZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT ». 

HCLnr.26/10.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE PARCARI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE ADIACENTE ARTEREI DE CIRCULAŢIE CALEA BUCUREŞTI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”. 

HCLnr.25/10.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de  investitii „REABILITARE PARCARI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE DIN ZONA DE LOCUINŢE COLECTIVE INTRAREA BUZEŞTI  ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”.

HCLnr.24/10.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRAZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, judeţul Olt -  etapa a II- a”.

Proces verbal din 28.02.2017

HCLnr.23/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea solicitarii transmiterii imobilelor teren în suprafaţa de 1148,00 mp şi construcţii C2 în suprafaţa de 202 mp, C3 în suprafaţa de 84 mp, C4 în suprafaţa de 26 mp şi C5 în suprafaţa de 4 mp situate în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român şi administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Saditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii şi modernizarii Pieţei municipale Caracal.

HCLnr.22/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuţie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2016.

HCLnr.21/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum şi lista cu dosarele respinse în anul 2017.

HCLnr.20/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acţiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2017 în vederea implementarii prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetaţenilor români aparţinând minoritaţilor romilor pentru perioada 2015-2020.

HCLnr.19/28.02.2017 REFERITOR LA: înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ROMANATI SERV”.
Abrogata prin:
HCLnr.36/31.03.2017

HCLnr.18/28.02.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 1372/03.01.2007, pe o perioada de 10 ani, încheiat cu Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultura - Centrul Judeţean Olt.

HCLnr.17/28.02.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 28/19.02.2009 ce are ca obiect închiriere imobil cu destinaţia de birouri în suprafata de 147,72 mp, ce apartine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Carpaţi nr. 2, jud. Olt.

HCLnr.16/28.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) si Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinta P+M, str. Pârâului nr. 32, municipiul Caracal, Judetul Olt" generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32. 

HCLnr.15/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) si Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obtinerea autorizatiei de construire pentru locuinta, strada Reconstructiei nr. 38A, municipiul Caracal, judetul Olt" generat de imobilul din strada Reconstructiei nr. 38A si zona cuprinsa între Mircea Voda, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu.

Proces verbal din 31.01.2017

HCLnr.14/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea reducerii cotei procentuale a cantitaţii de apa uzata, evacuata în reţeaua publica de canalizare şi epurare şi facturata consumatorilor din municipiul Caracal de catre S.C.Compania de Apa Olt S.A.

HCLnr.13/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea contractelor de management administrativ – financiar încheiate între municipiul Caracal reprezentat de primar şi unitaţile de învaţamânt din municipiul Caracal cu personalitate juridica.

HCLnr.12/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor preţuri şi tarife la serviciile publice de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare a apelor uzate practicate în municipiul Caracal şi în comuna Deveselu – Aleea Aviatorilor (Colonia Deveselu).

HCLnr.11/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unui numar de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Caracal.

HCLnr.10/31.01.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce apartin domeniului  public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apa, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public si privat, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 107/28.07.2014.

HCLnr.09/31.01.2017 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestari cultural artistice în anul 2017.

HCLnr.08/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2017.
Modificata prin:
HCLnr.34/31.03.2017

HCLnr.07/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale.

HCLnr.06/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare, protecţia mediului, pastrarea curaţeniei şi promovarea turistica a municipiului Caracal.

HCLnr.05/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2017.

HCLnr.04/31.01.2017 REFERITOR LA: organizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul scolar 2017 - 2018.

HCLnr.03/31.01.2017 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2016, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa E în suma de 1.225.248,25 lei, precum şi a golului de casa în suma de 4.676.393,70 lei.

HCLnr.02/31.01.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate

HCLnr.01/31.01.2017 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Chiţu Gheorghe, membru PNL

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live