Hotărâri Consiliul Local 2017 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roHotărâri Consiliul Local 2017

Proces verbal din 10.03.2017

HCLnr.28/10.03.2017 REFERITOR LA: reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «EXTINDERE ȘI REABILITARE STRADA VALTER MĂRĂCINEANU, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚÚL OLT». 

HCLnr.27/10.03.2017 REFERITOR LA: reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT ». 

HCLnr.26/10.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE ADIACENTE ARTEREI DE CIRCULAȚIE CALEA BUCUREȘTI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”. 

HCLnr.25/10.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de  investiţii „REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE DIN ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE INTRAREA BUZEȘTI  ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”.

HCLnr.24/10.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, județul Olt -  etapa a II- a”.

Proces verbal din 28.02.2017

HCLnr.23/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafață de 1148,00 mp și construcții C2 în suprafață de 202 mp, C3 în suprafață de 84 mp, C4 în suprafață de 26 mp și C5 în suprafață de 4 mp situate în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii și modernizării Pieței municipale Caracal.

HCLnr.22/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2016.

HCLnr.21/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2017.

HCLnr.20/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2017 în vederea implementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020.

HCLnr.19/28.02.2017 REFERITOR LA: înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

HCLnr.18/28.02.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 1372/03.01.2007, pe o perioadă de 10 ani, încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Olt.

HCLnr.17/28.02.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 28/19.02.2009 ce are ca obiect închiriere imobil cu destinația de birouri în suprafaţă de 147,72 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Carpați nr. 2, jud. Olt.

HCLnr.16/28.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32, municipiul Caracal, Judeţul Olt" generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32. 

HCLnr.15/28.02.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu.

Proces verbal din 31.01.2017

HCLnr.14/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea reducerii cotei procentuale a cantității de apă uzată, evacuată în rețeaua publică de canalizare și epurare și facturată consumatorilor din municipiul Caracal de către S.C.Compania de Apă Olt S.A.

HCLnr.13/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea contractelor de management administrativ – financiar încheiate între municipiul Caracal reprezentat de primar și unitățile de învățământ din municipiul Caracal cu personalitate juridică.

HCLnr.12/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare a apelor uzate practicate în municipiul Caracal și în comuna Deveselu – Aleea Aviatorilor (Colonia Deveselu).

HCLnr.11/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Caracal.

HCLnr.10/31.01.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului  public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 107/28.07.2014.

HCLnr.09/31.01.2017 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2017.

HCLnr.08/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017.

HCLnr.07/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale.

HCLnr.06/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea și modalitatea de încasare a taxei de ecologizare, protecția mediului, păstrarea curățeniei și promovarea turistică a municipiului Caracal.

HCLnr.05/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2017.

HCLnr.04/31.01.2017 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2017 - 2018.

HCLnr.03/31.01.2017 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2016, a deficitului secţiunii de dezvoltare, sursa E în sumă de 1.225.248,25 lei, precum și a golului de casă în sumă de 4.676.393,70 lei.

HCLnr.02/31.01.2017 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate

HCLnr.01/31.01.2017 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Chițu Gheorghe, membru PNL

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live