Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D si nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE
 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
in vederea realizării investiției Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe
generat de imobilul: str. Dragoș Vodă nr. 2D si nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt

ARGUMENTARE: In baza certificatului de Urbanism nr. 180 /18.08.2020 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea obținerii Avizului de oportunitate necesar inițierii Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Urbanistic Local aferent in vederea realizării investiției Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexeprin care se reglementează condițiile in care se poate construi pe terenurile identificate cu nr. cadastrale 53384 si 53472. Imobilele situate in str. Dragoș Voda nr. 2D si nr. 2E se afla in subzona Li2- locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in ansambluri preponderent rezidențiale. Se propun reglementari noi in raport cu situația existenta: schimbarea utilizării funcționale prin propunerea de funcțiuni de comerț si servicii (specifice subzonei I3 – subzona de producție, logistica, comerț si servicii cu raza mare de servire) si reglementari noi cu privire la indicatori POT, CUT, retrageri fata de aliniament si fata de limitele terenului.
INIŢIATOR:            Sandu Petre
ELABORATOR:     SC GOLDBACH DESIGN&BUILD SRL, SPECIALIST RUR: arh.urb. Laura - Adriana (D3DZ0E)

Descarca anunt
MEMORIU
U01 - INCADRAREA IN ZONA
U1 - PLAN DE SITUATIE
U02 - INCADRAREA IN PUG
U2 - REGLEMENTARI URBANISTICE
U3 - PLAN DE ILUSTRARE