Obligații Fiscale - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Impozitul/taxa pe cladiri

Cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa,  care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

In conformitate cu prevederile art. 253 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Citește mai departe...


Impozitul pe mijloace de transport- persoane juridice

Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

1. In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

Citește mai departe...


Impozitul/ taxa pe teren - persoane juridice

Orice persoana care dobandeste, instraineaza, modifica folosinta terenului are obligatia de a depune la compartimentul de specialitate al autoritatii administrativ-teritoriale,  in termen de 30 de zile, o declaratie fiscala.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in conditii similare impozitului pe teren.

In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

Citește mai departe...


Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 270, din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

Citește mai departe...


Taxa pentru servicii de reclama și publicitate

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate

Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei pentru servicii de reclama si publicitate cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale. Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Citește mai departe...


Taxa hoteliera

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.

Termene de plata:

Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Citește mai departe...


Impozitul-pe-spectacole

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozit pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Citește mai departe...

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live