Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2021

Convocator nr.33033 din 15.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 123/15.06.2021 referitor la aprobarea organizării și desfășurării manifestării ”Serbare câmpenească de Rusalii”, în perioada 19.06.2021-21.06.2021.

Convocator nr.30874 din 02.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 113/02.06.2021 referitor la aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum și a contractului de prestări servicii, între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2021, Ediția a XI-a.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2021

Convocator nr.29572 din 26.05.2021

Proiect de hotărâre nr. 108/25.05.2021 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a clădirilor și terenurilor aferente centralelor termice.

Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2021 referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. NIRAMEXIM S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 112,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, pentru extinderea construcției.

Proiect de hotărâre nr. 106/25.05.2021 referitor la aprobarea modificării anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 105/25.05.2021 referitor la modificarea prevederilor anexei nr. 2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 104/25.05.2021 referitor la aprobarea solicitării adresată Ministerului Culturii, privind trecerea din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. “România Film“ în domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal a Cinematografului “Central” (teren și construcție), situat în municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 8, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 103/25.05.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2021. 

Convocator nr.27227 din 12.05.2021

Proiect de hotarare nr. 95/13.05.2021 referitor  aprobarea  initierii  elaborarii  documentatiei de  urbanism  Plan  Urbanistic Zonal si Regulament  Local de Urbanism  aferent acestuia pentru "Regenerare urbana a imobilului-teren din Caracal,  str. Targul Nou nr. 2 prin parcelare si reglementare zone pentru locuinte colective, servicii si comert, complexe si baze sportive"

Proiect de hotărâre nr. 93/12.05.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 59/31.05.2017, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR.2C».Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2021

Convocator nr. 24293/23.04.2021

Proiect de hotărâre nr. 83/28.04.2021 referitor la majorarea capitalului social al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 82/22.04.2021 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 81/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.652 lei pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 80/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.240,96 lei pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 79/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce aparține domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Municipiul Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, jud. Olt, identificat cu Cartea funciară nr. 58008 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 78/22.04.2021 referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.

Proiect de hotărâre nr. 77/22.04.2021 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 76/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobilizări corporale mobile - instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

Proiect de hotărâre nr. 75/22.04.2021 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a Centralei Termice de Zonă în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 74/22.04.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 37575 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, identificat prin număr cadastral 57772.

Proiect de hotărâre nr. 73/22.04.2021 referitor la aprobarea listei de repartizare a două (2) locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 72/22.04.2021 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 115/31.05.2017  privind renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, modificată prin H.C.L. Caracal nr. 6/31.01.2019 și continuarea exercitării dreptului de administrare asupra acestor bunuri.

Proiect de hotărâre nr. 71/22.04.2021 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Vulpeni, Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Cezieni și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Grădinari, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 70/22.04.2021 referitor la acceptarea unui bun mobil cu titlu de sponsorizare din partea S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 69/22.04.2021 referitor la completarea prevederilor art. 7 punctul 7.2. din Protocolul de colaborare nr. 1/05.03.2021 încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.

Proiect de hotărâre nr. 44/22.03.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.  

Convocator nr. 22157/12.04.2021

Proiect de hotărâre nr. 59/12.04.2021 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al U.A.T. municipiul Caracal și aprobarea de investiții pe anul 2021 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2021

Convocator nr. 18822/26.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2021 referitor la mandatarea Asociației ”ROMANAȚI SERV” – asociație de dezvoltare intercomunitară, să modifice unele prevederi din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 5/29.07.2014, Contractul de închiriere nr. 8/29.07.2014 și din Contractul de închiriere nr. 20/09.03.2018.

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2021 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 42/09.03.2021 formulată de Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului cu sediul în Tulcea, str. Aleea Merisor, bl. A3, sc. B, ap. 4, jud. Tulcea, împotriva H.C.L. Caracal nr. 27/26.02.2021.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 3 (trei) ani a duratei contractului de comodat nr. 11/07.02.2018, încheiat cu Asociația de Părinți G.P.P. Nr. 3, cu sediul în Caracal, str. Aleea Creșei, nr.1, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 49/25.03.2021 referitor la atestarea persoanelor fizice care dețin certificate de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Proiect de hotărâre nr. 48/25.03.2021 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 47/25.03.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 76, cu suprafața de 1153 mp, identificat prin număr cadastral 57808.  

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2021

Convocator nr. 11369/22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 38/25.02.2021 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare - cadru dintre U.A.T Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.

Proiect de hotărâre nr. 37/23.02.2021 referitor la revocarea administratorului societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. și desemnarea domnului Mitran Marian, în funcția de administrator al acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 34/18.02.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2020.

Proiect de hotărâre nr. 33/18.02.2021 referitor la modificarea și completarea prevederilor Anexei la H.C.L. nr. 31/28.12.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.

Proiect de hotărâre nr. 32/18.02.2021 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului VICENȚIU D. RĂDULESCU.

Proiect de hotărâre nr. 31/18.02.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 30/18.02.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal, cu instalațiile tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 29/18.02.2021 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al acestuia a construcțiilor situate în incinta Târgului de Săptămână, din str. Târgul Nou nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 28/18.02.2021 referitor la modificarea prevederilor Capitolului I, lit. C pct. C4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 86/28.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 27/18.02.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 4 (patru) ani a duratei contractului de închiriere nr. 5/28.01.2017, încheiat cu S.C. EL GABRIEL & ARIANNA S.R.L.-D.

Proiect de hotărâre nr. 26/18.02.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 4 ani a duratei contractului de închiriere nr. 9/05.02.2014, încheiat cu S.C. SANTHEO S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 25/18.02.2021 referitor la desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în vederea constituirii comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Caracal.  

Convocator nr.9423/12.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 22/12.02.2021 referitor la aprobarea Documentației tehnice de avizarea lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.

Proiect de hotărâre nr. 21/12.02.2021 referitor la aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului ”Parteneriat activ în combaterea exluziunii şi sărăciei in comunitatea marginalizata  din Municipiul Caracal”, in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - Cod SMIS: 149193.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2021

Convocator nr. 4683/25.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 16/26.01.2021 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului situat în strada Carpați nr. 73C, în suprafață de 5593,96 mp.

Proiect de hotărâre nr. 15/22.01.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2021 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 17,70 mp situat în incinta imobilului din Caracal, str. Cuza Vodă, nr. 8 către Poliția Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2021 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a valorii contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2021 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2021 - 2022.

Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 04/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 10/22.01.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 8 din Anexa la H.C.L. nr. 03/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 09/22.01.2021 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2021.

Proiect de hotărâre nr. 08/22.01.2021 referitor la utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 07/22.01.2021 referitor la repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii anteriori, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal.  

Convocator nr. 2389/13.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 03/13.01.2021 referitor la schimbarea temporară a destinației imobilului construcție, proprietate privată a U.A.T. Municipiul Caracal, situat în Caracal, Aleea Bibian nr. 1, jud. Olt în spații medicale - centre de vaccinare împotriva COVID 19, pe perioada derulării campaniilor de vaccinare.

Proiect de hotărâre nr. 02/13.01.2021 referitor la alegerea Viceprimarului Municipiului Caracal.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National