Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roProiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2013

Convocator Decembrie 2013 

Proiect nr.303/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Actualizarea devizului general ce a fost întocmit în faza  „Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării în  vederea implementării obiectivul de  investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI “CENTRUL DE  ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” ».

Proiect nr.302/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2013.

Proiect nr.299/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile octombrie si noiembrie 2013.

Proiect nr.298/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr.297/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Revocarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal.

Proiect nr.295/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza  Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.294/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2013

Convocator Noiembrie 2013

Proiect nr.258/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.66/2008 privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt" şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public pentru buna desfăşurare a acestui proiect".

Proiect nr.240/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Stabilirea amplasamentelor staţiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect nr.239/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.238/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.237/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.

Proiect nr.236/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.09.2013.

Anexa proiect nr.236

Proiect nr.235/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile septembrie si octombrie 2013. 

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2013

Convocator Octombrie 2013

Proiect nr.224/ 18.10.2013 REFERITOR LA:Aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.223/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului  Caracal nr.66/2008  privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a  deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public  pentru buna desfăşurare a acestui proiect”.

Proiect nr.222/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna septembrie 2013.

Proiect nr.221/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive privind soluţionareacererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe,destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei definitive cu dosarele respinse.

Proiect nr.220/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Darea în administrare Consiliului Judeţean Olt a unui teren din domeniul public al municipiului Caracal  şi din  administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, pentru construcţie/extindere obiectiv de investiţii, aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”.

Proiect nr.219/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Includerea în domeniul public al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 1,3234 ha. amplasată în  extravilanul municipiului Caracal  T25/1, P 2şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr.218/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic             de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „CONSTRUIRE RESTAURANT PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN,,  din municipiul Caracal, stradaCraiovei, nr.130R, beneficiari Cojoaca Marian Lori, Cojoaca Marian Cristi.

Proiect nr.217/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.216/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal şi modificarea prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013.                   

Proiect nr.214/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 99/29.11.2012 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în str. Plevnei, nr.36.

Proiect nr.212/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Reorganizarea Serviciului Public Creşe din municipiului Caracal, prin schimbarea denumirii în Centrul municipal Creşe Caracal, suplimentarea numărului de  posturi, modificarea structurii posturilor, aprobarea organigramei,  statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul municipal Creşe Caracal.

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2013

Convocator Septembrie  2013

Proiect nr.191/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Pisică Sabin Alin.

Proiect nr.190/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilului teren amplasat în municipiul Caracal, situat la Nord de  imobilul din str. Măceşului nr.58, în domeniul privat al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr.189/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 38/31.08.2012 privind numirea  reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal   în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

Proiect nr.188/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.187/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „AMENAJARE CABINET MEDICAL ŞI ACCES EXTERIOR“ din municipiul Caracal, strada1Decembrie1918, nr.34bl.C3, sc.2, ap.2, beneficiar Raducanu Marius.

Proiect nr.186/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi deinteres local având ca asociat unic municipiul Caracal.

Proiect nr.185/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Atribuirea cu titlu gratuit, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 85,82 mp, situate în imobilul din Caracal, str.Iancu Jianu nr.26, către Casa de  Ajutor Reciproc a Pensionarilor Caracal, ce va fi folosit de pensionari pentru desfăşurarea unor activităţi recreative.

Proiect nr.184/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinanţare şi a contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

Proiect nr.183/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

Proiect nr.181/ 13.09.2013  REFERITOR LA: Aprobarea listei privind soluţionareacererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe,destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei cu dosarele respinse.

Proiect nr.180/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aflate  sub autoritatea Consililui local al muncipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2013

Convocator August 2013

Proiect nr.171/20.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iulie 2013. 

Proiect nr.172/20.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea documentaţiei în vederea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, modificării şi completării inventarului domeniului public/privat al municipiului Caracal,  intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor cinci loturi rezultate                       

Proiect nr.173/22.08.2013 REFERITOR LA : scutirea, Forţelor SUA şi a contractorilor acestora, de la plata oricăror impozite, taxe, chirii sau alte costuri similare ocazionate de derularea “Proiectului de alimentare cu energie electrică a facilităţilor americane de la Deveselu”

Proiect nr.174/23.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.06. 2013

Anexa Proiect 174Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2013

Convocator iulie 2013

Proiect nr.166/29.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea numărului de posturi, organigramelor şi statului de funcţii aferente Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, Serviciul Public Administrarea Pieţelor Caracal şi Centrului Cultural Municipal Caracal.

 

Proiect nr.164/25.07.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilelor, teren si cladire  amplasate în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.2 în domeniul privat al municipiului Caracal si administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

 

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2013

Convocator iunie 2013


Proiect nr.144/26.06.2013 referitor la parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru-Caracal, organizat conform Calendarului anual al principalelor manifestari cultural-artistice.

Proiect nr.142/20.06.2013 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Tudor Vladimirescu între str.H.C.Lecca si str.Salcâmului, mun.Caracal jud.Olt".

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2013

Convocator 27.05.2013.

Proiect nr.125/22.05.2013 Referitor la concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafete de teren de 72,77 mp apartinând domeniului public al municipiului Caracal, Intr.Muzeului pentru realizarea unei constructii provizorii cu destinatia ,,Cafe-Bar si terasa".

Proiect nr.123/22.05.2013 Referitor la însusirea documentatiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren, situate în municipiul Caracal, str.Carpati, nr.116, jud.Olt, înscrise în CF 50489 si 50490 Caracal.

Proiect nr.122/22.05.2013 Referitor la concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a unei suprafete de teren de 11,50mp, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, str.V. Alecsandri, nr.106, la nord de Statiunea de Cercetari Agricole-Statie Conditionat Seminte, cu destinatia amplasare stâlpi si post de transformare energie electrica.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2013

Convocator

Proiect nr.102/29.04.2013 Referitor la: revocarea d-lui Veselin Stelian din calitatea de administrator special la SC IGO SA Caracal, în insolventa în conditiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Proiect nr.101/29.04.2013 Referitor la: aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Nicolae Grigorescu, Caracal, Olt".

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2013

Convocator sedinta 13.03.2013

Proiect nr.75/26.03.2013 referitor la aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013 (partea I)     (partea II)        (partea III).

Proiect nr.69/20.03.2013 referitor la aprobarea documentatiilor de urbanism PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,Scoaterea terenului din circuitul agricol si introducerea acestuia în intravilan în vederea realizarii investitiei-PARC INDUSTRIAL FOTOVOLTAIC DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE-"situat în municipiul Caracal, tarlaua 122, parcelele 12 si 13.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2013

Convocator sedinta 22.02.2013

Proiect nr.41/25.02.2013 Referitor la: aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta.

 

Proiect nr.38/21.02.2013 Referitor la: numirea reprezentantilor Consiliului Local în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionarii, prin licitatie publica deschisa, a bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2013

Convocator sedinta 25.01.2013

Proiect nr.22/28.01.2013 Referitor la: prelungirea unui contract de închiriere ce are ca obiect închirierea imobilului situat în str.Carpati nr.2, în suprafata de 147,72 mp ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, de catre SC G.D.F.SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A.

Proiect nr.20/25.01.2013 Referitor la: modificarea si completarea unor prevederi din HCL nr. 97 din 29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013, precum si abrogarea HCL nr.1 din 12.01.2013

Anexa la proiectul nr.20.

Citește mai departe...

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live