Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2019

Proiect de hotărâre nr. 135/31.07.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal

Convocator nr. 36424/19.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 134/19.07.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 36398/19.07.2019 formulată de domnul Fieraru Sorinel Gigi. 

Proiect de hotărâre nr. 133/19.07.2019 referitor la acordul de principiul privind demararea procedurilor necesare cumpărării terenului în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 132/19.07.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul prevederilor H.C.L. Caracal nr. 81/28.06.2019. 

Proiect de hotărâre nr. 131/19.07.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 130/19.07.2019 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea poziţiei nr. 5 din Anexa la H.C.L. nr. 150/29.11.2018.

Proiect de hotărâre nr. 129/19.07.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor imobile - terenuri cu destinația garaj auto.

Proiect de hotărâre nr. 128/19.07.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.595 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 127/19.07.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul privat al UAT Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 126/19.07.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil teren intravilan ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal având nr. cadastral 55662, în suprafață de 46 mp, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă (nr. 9A), la Nord de bl. G4, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 125/19.07.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2019.

Proiect de hotărâre nr. 106/13.06.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere locuința parter pe Intrarea Noua nr.12, municipiul Caracal, județul Olt”, investitor Stan Noni.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2019

Convocator nr. 31839/24.06.2019

Proiect de hotărâre nr. 122/25.06.2019 referitor la actualizarea  indicatorilor tehnico-economici,  a bugetului proiectrului  si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii  ,,RESTAURAREA, CONSOLIDAREA,  ECRIPAREA  SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, IN VEDEREA VALORIFICA.RII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL  LOCAL", cod SMIS 116185

Proiect de hotărâre nr. 121/21.06.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere în suprafață utilă de 50,62 mp, situat în Caracal, str. Plopilor nr. 2, bl. 15, scara 1, parter, ap. 3, jud. Olt .

Proiect de hotărâre nr. 120/21.06.2019 referitor la înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ......................... lei, în vederea cumpărării acestora.

Proiect de hotărâre nr. 119/21.06.2019 referitor la completarea Anexei la Contractul nr. 8059/06.12.2007 privind delegarea prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” şi S.C. Compania de Apă Olt S.A..

Proiect de hotărâre nr. 104/03.06.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 118/21.06.2019 referitor la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL” - CARACAL.

Proiect de hotărâre nr. 117/21.06.2019 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 14/31.01.2019 privind desființarea Serviciului Public de interes local „Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 79/13.05.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 Nr. 18,  Municipiul Caracal, Județul Olt” pentru imobilul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, Caracal, județul Olt, investitor SC DOLGAS SRL.

Proiect de hotărâre nr. 116/21.06.2019 referitor la completarea anexei la HCL nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat.

Proiect de hotărâre nr. 115/21.06.2019 referitor la darea în folosinţă gratuită, către DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. a unor suprafeţe de teren însumând 5 mp, terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amplasării unor stâlpi pentru LEA 20KV.

Proiect de hotărâre nr. 114/21.06.2019 referitor la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 113/21.06.2019 referitor la completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 112/21.06.2019 referitor la completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “ROMANAŢI SERV” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 111/21.06.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 110/21.06.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 46 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Aleea Dragoș Vodă, la Nord de bl. G4, jud. Olt către Cojoacă Marian Cristi.

Proiect de hotărâre nr. 109/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 108/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 107/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și carosabile din zona de locuințe colective Intrarea Buzești în municipiul Caracal, județul Olt”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2019

Convocator nr. 26693/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 102/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport la Școala gimnazială Gheorghe Magheru” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 101/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Teoretic Mihai Viteazul” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației tehnice - studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Tehnologic Matei Basarab” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei Tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REPARATII INTERIOARE, DOTARI LA CLADIREA INTERNAT A LICEULUI TEHNOLOGIC MATEI BASARAB”.

Convocator nr. 26664/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 98/23.05.2019 referitor la înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ......................... lei, în vederea cumpărării acestora.

Proiect de hotărâre nr.97/23.05.2019 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Milcov, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 95/23.05.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 42.665 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 94/23.05.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce apartine domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață totală de 11 mp, având nr. cadastral 55618, situat în Caracal, Bld. Antonius Caracalla nr. 15A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 93/23.05.2019 referitor la desființarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică aflat în patrimoniul U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 92/23.05.2019 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 91/23.05.2019 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 90/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 89/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație a domnului Doldurea Ion constând în opera de artă realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu.

Proiect de hotărâre nr. 88/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 62/31.05.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situate în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 87/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor art. 1 alin. 2 și 3 din H.C.L. Caracal nr. 61/31.05.2018 privind schimbarea sediului social și modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 86/23.05.2019 referitor la neasumarea de către U.A.T. Municipiul Caracal a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.05.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Anexei la HCL nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 65/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere și schimbare destinație din locuință în spațiu comercial și spațiu depozitare, str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, investitor Voicu Aurel.

Proiect de hotărâre nr. 64/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Schimbare destinație din cămin nefamiliști în hotel” pentru imobilul din str. Romaniței nr. 8, Caracal, județul Olt, investitor S.C. ROMANIȚA S.A..

Convocator nr. 25939 din 20.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 83/20.05.2019 referitor la aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii Cererii de Finanțare, pentru proiectul "ELEV DE NOTA 10" din cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiect de hotărâre nr. 81/20.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2019

Convocator nr. 20933/18.04.2019

Proiect de hotărâre nr. 74/17.04.2019 referitor la aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 73/17.04.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 151/29.11.2018 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae Ghiocel.

Proiect de hotărâre nr. 72/17.04.2019 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 71/17.04.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere în suprafață utilă de 50,62 mp, situat în Caracal, str. Plopilor nr. 2, bl. 15, scara 1, parter, ap. 3, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 70/17.04.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 69/17.04.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 68/17.04.2019 referitor la aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse consumabile în sumă totală de 10.972,5 lei, propus de S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 67/17.04.2019 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 66/17.04.2019 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2019 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 61/25.03.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Spațiu Comercial pe B-dul Antonius Caracalla Nr. 43A, Municipiul Caracal, Județul Olt”, investitori Apipie Dănuț si Apipie Elena.

Proiect de hotărâre nr. 46/11.03.2019 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2019.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2019

Convocator nr. 16305/25.03.2019

Proiect de hotărâre nr. 60/25.03.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție vacantă din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal și modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Caracal nr. 102/2017 - Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 58/25.03.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 57/25.03.2019 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 56/25.03.2019 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 55/25.03.2019 referitor la completarea cu un reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, din municipiul Caracal, care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, inclusiv în învățământul postliceal, pentru anul școlar 2018 – 2019.

Proiect de hotărâre nr. 54/25.03.2019 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2019 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2019 referitor la acceptarea ofertei Direcției Silvice Olt - Ocolul Silvic Caracal constând în material lemnos în cantitate de 4m3, specia fag, sortiment lemn de foc.

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2019 referitor la aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse în valoare totală de 12.078,5 lei propus de S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2019 referitor la contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2019 referitor la transformarea unor posturi contractuale și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 49/25.03.2019 referitor la modificarea calității postului de la poziția 28 din statul de funcții al Primăriei municipiului Caracal, în sensul transformării din funcție contractuală de execuție în funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Statului de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 40/22.02.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălilor de sport din municipiul Caracal.

Convocator nr. 12476/06.03.2019

Proiect de hotărâre nr. 44/06.03.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2019

Convocator nr.9984/22.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 39/21.02.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2018.

Proiect de hotărâre nr. 38/21.02.2019 referitor la înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

Proiect de hotărâre nr. 37/21.02.2019 referitor la înlocuirea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 36/21.02.2019 referitor la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică.

Proiect de hotărâre nr. 35/21.02.2019 referitor la modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 120/27.11.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 2 spații din locuința aparținând fondului locativ situată în Caracal, str. Traian nr. 2A, domeniul privat al municipiului Caracal, domnului Avram Alexandru.

Proiect de hotărâre nr. 34/21.02.2019 referitor la aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din Romania.

Proiect de hotărâre nr. 33/21.02.2019 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează, pe perioada anului școlar 2018-2019, serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2019 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, ce se vor actualiza anual cu rata inflației.

Proiect de hotărâre nr. 25/25.01.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Locuințe colective în regim de înălțime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, județul Olt”, ințiatori Luca Remus Dacian, Luca Roxana, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina.

Proiect de hotărâre nr. 07/15.01.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Sală pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale - C.F. Nr. 55298", "Amenajare Parcare - C.F. Nr. 55250" și "Amenajare terasă acoperită - C.F. Nr. 55300" pe str. Piața Victoriei Nr. 14 Municipiul Caracal, Județul Olt“, investitori S.C. COBRALI 2000 S.R.L. si S.C. PARC S.A..

Convocator nr.6988/06.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 28/06.02.2019 referitor la îndreptarea unor erori materiale survenite în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 15/31.01.2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National