Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2017

Convocator nr. 130 din 23.06.2017

Proiect nr. 128/16.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații  speciale, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială la nivelul municipiului Caracal.

Proiect nr. 127/16.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 126/16.06.2017 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 76,64 mp și teren intravilan în suprafață de 2431,36 mp, situate în municipiul Caracal, str. Silozului nr. 22, jud. Olt.

Proiect nr. 125/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect nr. 124/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) întocmită de SC Trodonic S.R.L privitor la obiectivul de investiții «REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN MUNICIPIUL CARACAL» și a indicatorilor tehnico-economici ai acestei investiții.

Proiect nr. 123/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 7 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.

Proiect nr. 122/14.06.2017 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal" domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN.

Proiect nr. 121/14.06.2017 REFERITOR LA: validarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2017.

Proiect nr. 120/12.06.2017 REFERITOR LA: constituirea ca parte civilă a municipiului Caracal în dosarul nr. 32/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu suma de 4.984.449,56 lei.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2017

Convocator nr. 117 din 26.05.2017

Proiect nr.115/23.05.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 1593/17.07.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 16,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Nicolae Titulescu (Piaţa Gării), Jud. Olt, pe care este construit un spaţiu comercial.

Proiect nr.112/23.05.2017 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L. nr. 52/29.11.2016 privind modificarea poziției nr. 488 din Anexa la H.C.L. Caracal nr. 103/27.06.2014 privind aprobarea domeniului privat al municipiului Caracal și completarea acestuia cu o nouă poziție.

Proiect nr.111/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2017.

Proiect nr.110/23.05.2017 REFERITOR LA: constituirea ca parte civilă a municipiului Caracal în dosarul nr. 32/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu suma de 4.984.449,56 lei.

Proiect nr.109/23.05.2017 REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investiţii «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 2C».

Proiect nr.108/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.

Proiect nr.107/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, pentru anul 2017.

Proiect nr.106/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2017. 

Proiect nr.88/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuinţă parter şi demisol parţial pe strada Gheorghe Doja nr.34B, municipiul Caracal, judeţul Olt”, investitori Dumitrescu Flavius Teodor şi Dumitrescu Diana Mădălina generat de imobilul din strada Gheorghe Doja nr.34B şi cvartalul delimitat de străzile Miron Costin, Craiovei, Elena Doamna, Decebal, Gheorghe Doja.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2017

Convocator nr. 99 din 24.04.2017

Proiect nr.98/24.04.2017 REFERITOR LA: modificarea taxei prevăzute de prevederile art. 4 alin. (3) din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Caracal” aprobat prin H.C.L. Caracal nr. 81/30.05.2013.

Proiect nr.97/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Proiect nr.96/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea schimbării destinației imobilului situat în strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt, din unitate de învățământ în imobil cu destinaţia “Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice”, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect nr.95/21.04.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a din H.C.L. Caracal nr. 30/20.09.2016 privind aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”.

Proiect nr.94/21.04.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect nr.93/21.04.2017 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.  

Proiect nr.92/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ,,Oltul,, pe anul 2017. 

Proiect nr.91/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 13879/11.04.2017 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 76,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, Bld. A. Caracalla nr. 35A, la est de bl. 1AB, jud. Olt.

Proiect nr.89/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect nr.68/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2018.

Proiect nr.54/20.03.2017 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2018. 

Proiect nr.50/10.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru " Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16, Municipiul Caracal, Judeţul Olt" generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16.

Convocator nr. 85 din 20.04.2017

Proiect nr.84/19.04.2017 REFERITOR LA: organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2017 ediţia a VII a, în perioada 23 – 30 aprilie 2017 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”.

Proiect nr.55/22.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Creşă municipală amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, investitor Guvernul S.U.A., prin Ambasada Statelor Unite şi Biroul de Cooperare Militară.

Convocator nr. 81 din 12.04.2017

Proiect nr.80/12.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea transmiterii unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local Caracal.

Convocator nr. 76 din 07.04.2017

Proiect nr.74/05.04.2017 REFERITOR LA: înfiinţarea unui număr de 5 linii de gardă, a unei ”Maternități” precum și a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr.70/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea actualizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 

Proiect nr.69/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielior de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2017 la nivelul U.A.T. Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2017

Proiect nr.67/30.03.2017 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”

Convocator nr.64 /27.03.2017

Proiect nr.63/24.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea noilor tarife şi taxe pentru activităţile specifice serviciilor publice de salubrizare şi administrarea domeniului public şi privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea AD.P.P. Caracal S.R.L.

Proiect nr.62/24.03.2017 REFERITOR LA: Prelungirea perioadei de aplicare a reducerii cu 20% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața Agroalimentară și Târgul Săptămânal prevăzută în ”Nota” din Anexa nr. 10 lit. A la H.C.L. nr. 08/31.01.2017.

Proiect nr.61/23.03.2017 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea pozițiilor nr. 4, nr. 7 și nr. 9 din Anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal.

Proiect nr.60/23.03.2017 REFERITOR LA: Schimbarea destinației unui imobil construcție și închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 3 ani a două spaţii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ”DIMITRIE PETRESCU” Caracal.

Proiect nr.59/23.03.2017 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 76 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 35A, la E de Bl. 1AB, jud. Olt către ELLA – DAN S.R.L. prin administrator Chiosan Constantin Nicolae.

Proiect nr.58/23.03.2017 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, a  spaţiului în suprafaţă totală de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt, Asociației „Fiii şi Prietenii Caracalului”. 

Proiect nr.57/23.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice al municipiului Caracal.

Convocator nr.49 /09.03.2017

Proiect nr.48/09.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «EXTINDERE ȘI REABILITARE STRADA VALTER MĂRĂCINEANU, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚÚL OLT». 

Proiect nr.47/09.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT ». 

Proiect nr.46/09.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE ADIACENTE ARTEREI DE CIRCULAȚIE CALEA BUCUREȘTI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”. 

Proiect nr.45/09.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de  investiţii „REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE DIN ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE INTRAREA BUZEȘTI  ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”.

Proiect nr.44/09.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, județul Olt -  etapa a II- a”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2017

Convocator nr. 37/22.02.2016

Proiect nr.34/21.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafață de 1148,00 mp și construcții C2 în suprafață de 202 mp, C3 în suprafață de 84 mp, C4 în suprafață de 26 mp și C5 în suprafață de 4 mp situate în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii și modernizării Pieței municipale Caracal.

Proiect nr.33/21.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2016.

Proiect nr.32/21.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2017.

Proiect nr.31/20.02.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2017 în vederea implementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020.

Proiect nr.30/20.02.2017 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

Proiect nr.29/20.02.2017 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr. 1372/03.01.2007, pe o perioadă de 10 ani, încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Olt.

Proiect nr.28/20.02.2017 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr. 28/19.02.2009 ce are ca obiect închiriere imobil cu destinația de birouri în suprafaţă de 147,72 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Carpați nr. 2, jud. Olt.

Proiect nr.02/11.01.2017 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32, municipiul Caracal, Judeţul Olt" generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32.   

Proiect nr.01/11.01.2017 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2017

Proiect nr.22/31.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea reducerii cotei procentuale a cantității de apă uzată, evacuată în rețeaua publică de canalizare și epurare și facturată consumatorilor din municipiul Caracal de către S.C.Compania de Apă Olt S.A.

Proiect nr.21/30.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea contractelor de management administrativ – financiar încheiate între municipiul Caracal reprezentat de primar și unitățile de învățământ din municipiul Caracal cu personalitate juridică.

Proiect nr.20/30.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare a apelor uzate practicate în municipiul Caracal și în comuna Deveselu – Aleea Aviatorilor (Colonia Deveselu).

Convocator nr. 19/27.01.2017

Proiect nr.17/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect nr.16/25.01.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului  public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 107/28.07.2014.

Proiect nr.13/25.01.2017 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2017.

Proiect nr.12/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017.

Proiect nr.11/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale.

Proiect nr.10/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea și modalitatea de încasare a taxei de ecologizare, protecția mediului, păstrarea curățeniei și promovarea turistică a municipiului Caracal.

Proiect nr.09/25.01.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2017.

Proiect nr.08/25.01.2017 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2017 - 2018.

Proiect nr.07/25.01.2017 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2016, a deficitului secţiunii de dezvoltare, sursa E în sumă de 1.225.248,25 lei, precum și a golului de casă în sumă de 4.676.393,70 lei.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National