Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2016

Proiect nr.40/25.02.2016 REFERITOR LA: Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiții <<REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT>>

Convocator nr. 37/22.02.2016

Proiect nr.36/19.02.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2016 trimestrul I

Proiect nr.35/19.02.2016 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.1202/16.03.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 12,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str.Iancu Jianu nr.5 la Sud de Bl.1, pe care este amplasat un garaj auto.

Proiect nr.34/19.02.2016 REFERITOR LA: prelungirea  contractului de concesiune nr.1205/21.03.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 8,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str.Iancu Jianu nr.5 la Sud de Bl.1, pe care este amplasat un garaj auto.

Proiect nr.33/19.02.2016 REFERITOR LA: Modalitatea de indentificare a beneficiarilor prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

Proiect nr.32/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Vişina jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.31/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Slătioara jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.30/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Schitu jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.29/19.02.2016 REFERITOR LA: Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Rusăneşti jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.28/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Dăneasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.27/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Bălteni jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.26/19.02.2016 REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2016 în vederea împlementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2016

Convocator nr. 13/25.01.2016

Proiect nr.11/21.01.2016 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2016 - 2017.

Proiect nr.10/21.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea privind repartizarea şi utilizarea excedentului anual al bugetului local la nivelul U.A.T. Municipiului Caracal rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru anul 2016, aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al Municipiului  Caracal.

Proiect nr.09/21.01.2016 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016.

Proiect nr.08/21.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea cuantumului unei  burse sociale pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul 2016 şi repartizarea sumei de 2000 lei Colegiului Naţional Ioniţă Asan pentru acordarea burselor sociale  în anul 2016.

Proiect nr.07/21.01.2016 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015, a deficitului secţiunii de dezvoltare, sursa E in sumă de 847.824,67 lei

Proiect nr.06/21.01.2016 REFERITOR LA: validarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.05/21.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al  municipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2015

Convocator nr. 225/18.12.2015

Proiect nr.253/17.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea  anularii  cotei de 73,3% din majorarile de întârziere  la plata impozitelor si taxelor locale, precum si Procedura de acordare a anularii cotei de 73,3% din majorarile de întârziere la plata impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice/juridice.  

Proiect nr.252/15.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015.

Proiect nr.251/14.12.2015 REFERITOR LA: Prelungirea folosintei gratuite de catre Casa Judeteana de Pensii Olt - Serviciul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, pe o perioada de 3 ani a unor spatii în suprafata totala de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt.

Proiect nr.250/14.12.2015 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte.

Proiect nr.245/09.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect nr.244/09.12.2015 REFERITOR LA: Acceptarea Unitatii Administrativ Teritoriala - comuna Crîmpoia jud. Olt ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare Olt.

Proiect nr.243/09.12.2015 REFERITOR LA: Constituirea Comisiei de analiză şi verificare a activităţii Serviciului Public de interes local ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TARGULUI SAPTAMANAL CARACAL.

Proiect nr.242/09.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal si   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor  al  municipiului Caracal.

Proiect nr.241/09.12.2015 REFERITOR LA: Acordul de principiu privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea Consiliul local al comunei Deveselu.

Proiect nr.239/04.12.2015 REFERITOR LA: Numirea în functie publica de conducere sef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2015

Convocator nr. 229/06.11.2014

Proiect nr.226/05.11.2015 REFERITOR LA: Instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect nr.225/04.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea noilor preţuri şi tarife la serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate practicate în municipiul Caracal.                           

Proiect nr.224/04.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.223/04.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2015

Convocator nr. 219/26.10.2015

Proiect nr.216/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de execuţie bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015.   

Proiect nr.215/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.214/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar de stat de pe raza  Municipiului Caracal, care vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV al anului bugetar 2015.

Proiect nr.213/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2015.

Proiect nr.212/23.10.2015 REFERITOR LA: Îndreptarea unei erori materiale din preambulul H.C.L. nr. 86/30.09.2015.

Proiect nr.211/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 62, judeţul Olt.

Proiect nr.203/12.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2016.

Proiect nr.204/12.10.2015 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2016 .Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2015

Convocator nr. 194/25.09.2015

Proiect nr. 192/24.09.2015 referitor la transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea Consiliul local al comunei Deveselu pentru o perioadă de 20 de ani.

Proiect nr. 191/24.09.2015 referitor la aprobarea aderării Municipiului Caracal la ASOCIAŢIA GAL INIMA ROMANAŢIULUI.

Proiect nr. 190/24.09.2015 referitor la concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului – construcţie parter (fost punct termic) şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 55,16 mp aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situate în Caracal, Aleea Stejarilor F.N în vederea amenajării unui spaţiu de depozitare.

Proiect nr. 189/23.09.2015 referitor la desemnarea administratorului special la SC IGO SA Caracal, societate în faliment, prin lichidator PHOENIX SPRL Slatina, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr. 188/23.09.2015 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

Proiect  nr.  187/23.09.2015 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Florea Octavian, membru P.S.D.

Convocator nr. 177/10.09.2015

Proiect nr.176/10.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015, respectiv completarea listei  de investiții pe anul 2015 la nivel de UAT.

Proiect nr.172/08.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanţare de către Primăria municipiului Caracal a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)

Proiect nr.171/08.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE - ALARMARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARACAL”, parte integrantă a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National