Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2015

Convocator nr.111 din 26.05.2015

Proiect nr. 110/25.05.2015  REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă a unei suprafeţe de teren atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 şi repartizarea acesteia altui beneficiar.

Proiect nr. 109/22.05.2015  REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal. 

Proiect nr. 108/22.05.2015 REFERITOR LA: cumpărarea  bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL înscrise în Publicaţia de vânzare nr. 1016/05.05.2015, în limita a 75% din valoarea de evaluare a acestora, cu posibilitatea achitării contravalorii acestora în rate egale pe o perioada de 24 luni în situaţia în care se primeşte acordul Adunării creditorilor ai debitoarei.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2015

Convocator nr. 89 din 28.04.2015

Proiect nr. 85/24.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea rectificarii unor suprafete de teren si repozitionarea acestora înscrise în Cartea Funciara, detinute de beneficiari ai Legii nr. 15/2003.

Proiect nr.84/23.04.2015 REFERITOR LA:  neexercitarea de catre Consiliul local al municipiului Caracal a dreptului de preemtiune la cumpararea imobilului – cladire si teren – situat în municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6B, judetul Olt.

Proiect nr. 82/22.04.2015 REFERITOR LA:  aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, în ordinea de prioritate în solutionarea cererilor de acordare a locuintelor in anul 2015.

Proiect nr. 81/22.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului Caracal precum si lista cu dosarele respinse, in anul 2015.

Proiect nr. 80/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de  conducere sef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal

Proiect nr. 79/21.04.2015 REFERITOR LA: Acceptarea Unitatii Administrativ Teritoriala - comuna Tufeni jud. Olt ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare „Oltul” .
Proiect nr.78/21.04.2015 REFERITOR LA: parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal editia a V a, organizat în perioada 12 – 17 mai 2015.
Proiect  nr. 77/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea taxei pentru ocuparea ocazionala a  terenurilor, ce apartin domeniului public sau privat al U.A.T. municipiul Caracal, cu terase sezoniere.
Proiect nr. 76/21.04.2015 REFERITOR LA: modificarea si completarea anexelor nr. 3 si nr. 4 din H.C.L. nr. 92/06.06.2014 privind aprobarea unor tarife pentru activitatile serviciilor publice de salubrizare si administrare a domeniului public si privat în municipiul Caracal, prestate de catre societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L
Proiect nr. 75/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea organigramei si statului de functii ale societatii A.D.P.P. CARACAL S.R.L.
Proiect nr. 74/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor banesti aferente cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, pentru luna MARTIE 2015.
Proiect nr. 73/21.04.2015 REFERITOR LA: alegerea viceprimarului municipiului Caracal.
Proiect  nr. 72/20.04.2015 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Bujor Vasile, membru P.S.D.
 

Convocator nr.66/07.04.2015

Proiect nr. 65/07.04.2015 REFERITOR LA: Suplimentarea contributiei beneficiarului, UAT – municipiul Caracal, la cheltuieli neeligibile, din bugetul local al municipiului Caracal, pentru obiectivul de investitii „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobata initial prin HCL nr.69/29.05.2014.  

Proiect nr. 64/07.04.2015 REFERITOR LA:  Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobati initial prin HCL nr.136 / 14.10.2013.

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2015

Convocator nr.54 /26.03.2015

Proiect nr.50/25.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna FEBRUARIE 2015.

Proiect nr.49/25.03.2015 REFERITOR LA: Recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în  Municipiul Caracal str. Vasile Alecsandri nr.76, care se vor aplica atât titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani cât şi celor care vor împlini vârsta de 35 ani ulterior datei acestei hotărâri.

Proiect nr.48/25.03.2015 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.1136/23.06.2006, privind pe S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, sector 1.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2015

Proiect nr.34/20.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea dezmembrării imobilului teren şi construcţii în suprafaţă de 33998 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 104, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor două loturi rezultate.    

Proiect nr.33/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiei  în vederea alipirii a trei imobile terenuri, ce  aparţin domeniului public al municipiului Caracal, situate în intravilanul  municipiului Caracal, str. Craiovei nr.286, nr.286A şi nr. 286B. 

Proiect nr.32/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2015 în vederea împlementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020. 

Proiect nr.31/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea amenajării unei parcări publice, în incinta Spitalului Municipal Caracal, la nord de  strada Vasile Alecsandri.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2015

Convocator nr. 07/26.01.2015

Proiect nr.06/23.01.2015 REFERITOR LA: Prelungirea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.05/23.01.2015 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2015.

Proiect nr.04/23.01.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna decembrie 2014.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2014

Convocator nr. 321/23.12.2014

Proiect nr.322/29.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014.

Proiect nr.320/19.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna noiembrie 2014.

Proiect nr.319/18.12.2014 REFERITOR LA: Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de interes local ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL.

Proiect nr.316/18.12.2014 REFERITOR LA: Completarea inventarului unor bunuri ee aparţin domeniului public al municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. al municipiului Caracal nr.107/28.07.2014.

Proiect nr.315/17.12.2014 REFERITOR LA: Modificarea poziţiei nr. 553 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 103/27.06.2014 privitoare la inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.314/15.12.2014 REFERITOR LA: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 de ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 56 mp, situat în incinta curţii interioare a Spitalului Municipal Caracal, care aparţine domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect nr.313/15.12.2014 REFERITOR LA: Înfiinţarea unei staţii taxi în municipiul Caracal, str. Plevnei nr. 36, în curtea interioară a Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr.312/15.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiei necesare pentru cesionarea parţială sau totală după caz a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori.

Proiect nr.311/15.12.2014 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.129/01.12.2011 ce are ca obiect Închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Intrarea Muzeului NR.1A, pe care este amplasat un chioşc cu produse alimentare şi nealimentare.

Convocator nr. 310/15.12.2014

Proiect nr.309/ 13.12.2014 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, în plus cu suma de 6649,33 mii lei. 

Proiect nr.308/ 13.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii„Modernizare şi reabilitare străzi în municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Proiect nr.307/ 13.12.2014 REFERITOR LA: Aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii„Extindere şi reabilitare strada Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal”.

Proiect nr.285/28.10.2014 REFERITOR LA: Aprobarea unor taxe şi tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2015.

Proiect nr.284/27.10.2014 REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestări servicii către persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2015.

Proiect nr.283/27.10.2014 REFERITOR LA: Facilităţile fiscale pentru anul 2015 acordate unor persoane fizice sau juridice.

Proiect nr.282/27.10.2014 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2015.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National