Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2016

Proiect nr. 177/30.08.2016 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 7 mp (C1), teren intravilan în suprafață de 2000 mp precum și împrejmuirea aferentă.
Proiect nr. 170/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Proiect nr. 169/22.08.2016 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.
Proiect nr. 168/22.08.2016 REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17. 
Proiect nr. 167/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea cotei autorității publice (mărimea beneficiului), a  cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Caracal, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016, a sumelor cu titlu de recuperare a investiției, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe precum şi aprobarea modelului contractului cadru de închiriere. 
Proiect nr. 166/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.
Proiect nr. 165/22.08.2016 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a  suprafeţei de teren de 517 mp aferentă casei de locuit, situată pe strada Armoniei nr. 6, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către d-nul Grigore Ionuț Bujor.
Proiect nr. 164/22.08.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.
Proiect nr. 163/22.08.2016 REFERITOR LA: desemnarea unui membru titular şi membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.
Proiect nr. 162/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de Salubrizare a localităților din județul Olt.


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2016

Convocator nr. 143 din 19.07.2016

Proiect nr. 141/18.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor și  procedurilor de numire și eliberare din funcţie a administratorului public și a atribuțiilor specifice ale administratorului public 

Proiect nr. 140/18.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2016  

Proiect nr. 139/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016

Proiect nr. 138/15.07.2016 REFERITOR LA: organizarea manifestarilor culturale şi artistice „Aniversare Romanaţi – 520 de ani”, în municipiul Caracal, în perioada 29 iulie -31 iulie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

Proiect nr. 137/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea casării autoturismului marca Daewoo tip Cielo  prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2016 şi achiziţionarea unui autovehicul nou cu utilizarea primei de casare.

Proiect nr. 136/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2016.

Proiect nr. 135/15.07.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului Local Caracal în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr. 134/15.07.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor  U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL

Proiect nr. 133/15.07.2016 REFERITOR LA: revocarea H.C.L. Caracal nr. 20 /28.03.2016 cu privire la modificarea prevederilor art. 10 alin. 2 din H.C.L. Caracal nr. 98/10.11.2015 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice pentru anul 2016

Proiect nr. 132/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal 

Proiect nr. 131/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului CaracalProiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2016

Convocator nr. 124 din 04.06.2016

Proiect nr. 123/30.06.2016 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) în vederea realizării investiţiei. ,,Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Olt, municipiul Caracal, str. Dragoş Veda nr. 2C"Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2016

Convocator nr. 100 din 25.04.2016

Proiect nr. 98/25.04.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al UAT Municipiului Caracal la trimestrul II pe anul 2016.

Proiect nr.97/21.04.2016 REFERITOR LA: acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Perieţi jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect nr. 96/21.04.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, către Societatea Comercială CEZ DISTRIBUŢIE  S.A.,  a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal în vederea amplasării unui bloc de măsură şi protecţie şi a unei firide de distribuţie, contorizare şi protecţie.                         

Proiect nr. 95/21.04.2016 REFERITOR LA: parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal ediţia a VI a, organizat în perioada 08 – 15 mai 2016. 

Proiect nr. 94/21.04.2016 REFERITOR LA: solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala Generală nr. 4 , imobil situat în Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 62, judeţul Olt.

Proiect nr. 93/21.04.2016 REFERITOR LA: aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.03.2016

Proiect nr.92/21.04.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al UAT Municipiului Caracal pe anul 2016 trimestrul I

Proiect  nr. 91/21.04.2016 REFERITOR LA: aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2015

Proiect nr. 90/21.04.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de pe raza Municipiului Caracal la 31.12.2015.

Proiect nr. 79/01.04.2016 REFERITOR LA: Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.
Proiect nr. 75/29.04.2016 REFERITOR LA: aprobarea Politicii Urbane Integrate a Municipiului Caracal.
Proiect nr. 67/24.03.2016 REFERITOR LA: Inlocuirea Anexei la HCL nr. 110/21.12.2015 privind acordul de principiu pentru transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren si constructii situate In comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal in administrarea Consiliul local al comunei Deveselu.


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2016

Convocator nr.63 /24.03.2016

Proiect nr.66/24.03.2016 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unei suprafeţe de teren de 15,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal pentru amplasarea a 3 panouri publicitare luminoase.

Proiect nr.65/24.03.2016 REFERITOR LA: Modificarea art. 10, (2) din HCL Caracal nr. 98/10.11.2015 privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice și juridice pentru anul 2016.

Proiect nr.64/24.03.2016 REFERITOR LA: înfiinţarea Serviciului de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2016

Proiect nr.40/25.02.2016 REFERITOR LA: Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiții <<REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT>>

Convocator nr. 37/22.02.2016

Proiect nr.36/19.02.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2016 trimestrul I

Proiect nr.35/19.02.2016 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.1202/16.03.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 12,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str.Iancu Jianu nr.5 la Sud de Bl.1, pe care este amplasat un garaj auto.

Proiect nr.34/19.02.2016 REFERITOR LA: prelungirea  contractului de concesiune nr.1205/21.03.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 8,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str.Iancu Jianu nr.5 la Sud de Bl.1, pe care este amplasat un garaj auto.

Proiect nr.33/19.02.2016 REFERITOR LA: Modalitatea de indentificare a beneficiarilor prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

Proiect nr.32/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Vişina jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.31/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Slătioara jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.30/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Schitu jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.29/19.02.2016 REFERITOR LA: Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Rusăneşti jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.28/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Dăneasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.27/19.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Bălteni jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” 

Proiect nr.26/19.02.2016 REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2016 în vederea împlementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National