Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2014

Convocator 25.02.2014

Proiect nr. 57/27.02.2014 REFERITOR LA: Completarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 63/31.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniu public sau privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 54/21.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE,COMPARTIMENTARE SI ACCES EXTERIOR CABINET MEDICINA DENTARA “ din municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş nr.8, bl.C2, parter, sc. B, ap.1  beneficiar – CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA JITIANU NICULINA.

Proiect nr. 53/21.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu  (PUD) şi a Regulament Local de Urbanism  pentru obiectivul „SPATIU  COMERCIAL PARTER “ din municipiul Caracal, str. Iancu Jianu , nr.3,  beneficiar BRICEAG MARIAN.

Proiect nr. 52/20.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 31.12. 2013.

Proiect nr. 51/20.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna ianuarie 2014.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2014

Convocator 28.01.2014

Proiect nr. 24/28.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014, precum şi aprobarea programului de investiţii cu finanţare din excedentul anilor precedenţi.  

Anexa 1

Anexa 2

Proiect nr. 23/22.01.2014 REFERITOR LA: Acordarea unui drept de servitute de trecere pe terenul situat în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, situat la Vest de Blocul N.

Proiect nr. 22/21.01.2014 REFERITOR LA: Concesionarea, fără licitaţie publică, către SC ADRIANA FARM  SRL, pe o perioadă de 49 ani a unei suprafeţe de teren de 23,00 mp.,aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, din Caracal  str. Mihai Eminescu la nord şi est de bl.13B, pentru realizarea unei extinderi şi amenajarea unei farmacii.

Proiect nr. 21/21.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Proiect nr. 20/21.01.2014 REFERITOR LA: Modificarea poziţiilor 8 şi 10 din anexa 2b la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 80/31.10.2012 privind includerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasată în extravilan şi 0,0500 ha amplasată în intravilanul municipiului Caracalşi aprobarea cuantumului despăgubirilor conform Deciziei de expropriere nr. 1358/29.09.2011.

Proiect nr. 19/21.01.2014 REFERITOR LA: Includerea în domeniul privat al Municipiului Caracal a suprafeţei de 2,2872 ha teren amplasat în extravilanul municipiului Caracal precum şi a suprafeţei de 23 mp situată în intravilanul municipiului Caracal.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2013

Convocator Decembrie 2013 

Proiect nr.303/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Actualizarea devizului general ce a fost întocmit în faza  „Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării în  vederea implementării obiectivul de  investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI “CENTRUL DE  ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” ».

Proiect nr.302/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2013.

Proiect nr.299/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile octombrie si noiembrie 2013.

Proiect nr.298/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr.297/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Revocarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal.

Proiect nr.295/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza  Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.294/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2013

Convocator Noiembrie 2013

Proiect nr.258/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.66/2008 privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt" şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public pentru buna desfăşurare a acestui proiect".

Proiect nr.240/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Stabilirea amplasamentelor staţiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect nr.239/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.238/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.237/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.

Proiect nr.236/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.09.2013.

Anexa proiect nr.236

Proiect nr.235/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile septembrie si octombrie 2013. 

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2013

Convocator Octombrie 2013

Proiect nr.224/ 18.10.2013 REFERITOR LA:Aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.223/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului  Caracal nr.66/2008  privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a  deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public  pentru buna desfăşurare a acestui proiect”.

Proiect nr.222/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna septembrie 2013.

Proiect nr.221/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive privind soluţionareacererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe,destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei definitive cu dosarele respinse.

Proiect nr.220/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Darea în administrare Consiliului Judeţean Olt a unui teren din domeniul public al municipiului Caracal  şi din  administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, pentru construcţie/extindere obiectiv de investiţii, aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”.

Proiect nr.219/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Includerea în domeniul public al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 1,3234 ha. amplasată în  extravilanul municipiului Caracal  T25/1, P 2şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr.218/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic             de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „CONSTRUIRE RESTAURANT PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN,,  din municipiul Caracal, stradaCraiovei, nr.130R, beneficiari Cojoaca Marian Lori, Cojoaca Marian Cristi.

Proiect nr.217/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.216/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal şi modificarea prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013.                   

Proiect nr.214/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Modificarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 99/29.11.2012 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în str. Plevnei, nr.36.

Proiect nr.212/ 18.10.2013 REFERITOR LA: Reorganizarea Serviciului Public Creşe din municipiului Caracal, prin schimbarea denumirii în Centrul municipal Creşe Caracal, suplimentarea numărului de  posturi, modificarea structurii posturilor, aprobarea organigramei,  statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul municipal Creşe Caracal.

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2013

Convocator Septembrie  2013

Proiect nr.191/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Pisică Sabin Alin.

Proiect nr.190/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilului teren amplasat în municipiul Caracal, situat la Nord de  imobilul din str. Măceşului nr.58, în domeniul privat al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr.189/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 38/31.08.2012 privind numirea  reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal   în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

Proiect nr.188/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.187/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „AMENAJARE CABINET MEDICAL ŞI ACCES EXTERIOR“ din municipiul Caracal, strada1Decembrie1918, nr.34bl.C3, sc.2, ap.2, beneficiar Raducanu Marius.

Proiect nr.186/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi deinteres local având ca asociat unic municipiul Caracal.

Proiect nr.185/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Atribuirea cu titlu gratuit, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 85,82 mp, situate în imobilul din Caracal, str.Iancu Jianu nr.26, către Casa de  Ajutor Reciproc a Pensionarilor Caracal, ce va fi folosit de pensionari pentru desfăşurarea unor activităţi recreative.

Proiect nr.184/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinanţare şi a contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

Proiect nr.183/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

Proiect nr.181/ 13.09.2013  REFERITOR LA: Aprobarea listei privind soluţionareacererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe,destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei cu dosarele respinse.

Proiect nr.180/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aflate  sub autoritatea Consililui local al muncipiului Caracal.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live