Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2014

Convocator 25.04.2014

Proiect nr. 109/24.04.2014 REFERITOR LA:  Stabilirea cotei părţi din chiria ce va fi încasată de către  titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri.

Proiect nr.108/24.04.2014 REFERITOR LA:  Aprobarea derogării de la condiţiile de construire, stabilite prin R.L.U.  aferent P.U.G. al municipiului Caracal, respectiv: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT pentru suprafaţa de teren de 14.000,00 mp. din municipiul Caracal str. Dragoş  Vodă nr. 2D în vederea  edificării unui  hypermarket cu suprafaţă construită de aprox. 2.000,00 mp.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2014

Convocator 14.04.2014

Proiect nr. 93/14.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Caracal ca acţionar la SC. Compania de Apă Olt SA.

Proiect nr. 90/31.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC CEZ Distributie SA, a unor  active fixe (capacităţi energetice) din investiţia „Extindere reţea de 0,4 KV şi iluminat public str. Măceşului, municipiul Caracal, judeţul Olt” în vederea furnizării de energie electrică.

Proiect nr. 87/27.03.2014 REFERITOR LA: Parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal organizat conform Calendarului anual  al principalelor manifestări cultural artistice.

Proiect nr. 86/27.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.

Proiect nr. 85/25.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna februarie 2014.

Proiect nr. 84/25.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Deveselu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2014

Convocator 25.02.2014

Proiect nr. 57/27.02.2014 REFERITOR LA: Completarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 63/31.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniu public sau privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 54/21.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE,COMPARTIMENTARE SI ACCES EXTERIOR CABINET MEDICINA DENTARA “ din municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş nr.8, bl.C2, parter, sc. B, ap.1  beneficiar – CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA JITIANU NICULINA.

Proiect nr. 53/21.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu  (PUD) şi a Regulament Local de Urbanism  pentru obiectivul „SPATIU  COMERCIAL PARTER “ din municipiul Caracal, str. Iancu Jianu , nr.3,  beneficiar BRICEAG MARIAN.

Proiect nr. 52/20.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 31.12. 2013.

Proiect nr. 51/20.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna ianuarie 2014.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2014

Convocator 28.01.2014

Proiect nr. 24/28.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014, precum şi aprobarea programului de investiţii cu finanţare din excedentul anilor precedenţi.  

Anexa 1

Anexa 2

Proiect nr. 23/22.01.2014 REFERITOR LA: Acordarea unui drept de servitute de trecere pe terenul situat în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, situat la Vest de Blocul N.

Proiect nr. 22/21.01.2014 REFERITOR LA: Concesionarea, fără licitaţie publică, către SC ADRIANA FARM  SRL, pe o perioadă de 49 ani a unei suprafeţe de teren de 23,00 mp.,aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, din Caracal  str. Mihai Eminescu la nord şi est de bl.13B, pentru realizarea unei extinderi şi amenajarea unei farmacii.

Proiect nr. 21/21.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Proiect nr. 20/21.01.2014 REFERITOR LA: Modificarea poziţiilor 8 şi 10 din anexa 2b la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 80/31.10.2012 privind includerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasată în extravilan şi 0,0500 ha amplasată în intravilanul municipiului Caracalşi aprobarea cuantumului despăgubirilor conform Deciziei de expropriere nr. 1358/29.09.2011.

Proiect nr. 19/21.01.2014 REFERITOR LA: Includerea în domeniul privat al Municipiului Caracal a suprafeţei de 2,2872 ha teren amplasat în extravilanul municipiului Caracal precum şi a suprafeţei de 23 mp situată în intravilanul municipiului Caracal.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2013

Convocator Decembrie 2013 

Proiect nr.303/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Actualizarea devizului general ce a fost întocmit în faza  „Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării în  vederea implementării obiectivul de  investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI “CENTRUL DE  ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” ».

Proiect nr.302/ 20.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2013.

Proiect nr.299/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile octombrie si noiembrie 2013.

Proiect nr.298/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr.297/ 18.12.2013 REFERITOR LA: Revocarea  prevederilor art.3 din HCL nr. 129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal.

Proiect nr.295/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza  Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.294/ 17.12.2013 REFERITOR LA: Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2013

Convocator Noiembrie 2013

Proiect nr.258/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.66/2008 privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt" şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public pentru buna desfăşurare a acestui proiect".

Proiect nr.240/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Stabilirea amplasamentelor staţiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect nr.239/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.238/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.237/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.

Proiect nr.236/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.09.2013.

Anexa proiect nr.236

Proiect nr.235/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile septembrie si octombrie 2013. 

 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National