Strategia de dezvoltare - Primaria Caracal


Îmbunătățirea eficienței energetice

       Îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă o prioritate a dezvoltării locale datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

         Prin acest document cadru propunem o serie de obiective ce vor fi atinse prin investiții în proiecte atent planificate precum reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, îmbunătățirea sistemului de iluminat public, identificarea de soluții pentru eficientizarea consumurilor industriale și crearea unor surse de producere a energiei la nivel local.

          Toate aceste proiecte vor avea efecte în dezvoltarea economică, piața muncii și în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului.

           Acesta este un document viu cu un proces continuu de îmbunătățire ce necesită o implicare a actorilor locali, a sectorului privat și a cetățenilor totodată.

Descarca Program de Imbunatatire a Eficientei EnergeticeDispozițiile Primarului

Dispozitia nr. 1426 din 27.09.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sub forma de tichete sociale persoanelor care nu au niciun fel de venit.

Dispozitia nr. 1314 din 30.08.2017 Referitor la: Modificarea și completare în mod corespunzător a anexei la dispoziția nr. 850/08.06.2017 în sensul radierii din aceasta a unui număr de doi beneficiari care nu indeplinesc condițiile de acordare a beneficiilor sociale.

Dispozitia nr. 1313 din 30.08.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sub formă de 15 tichete sociale în cuantum total de 150 lei d-nei Dumitrescu Maria, care are calitatea de pensionar și al cărei venit lunar este în suma de 520 lei.

Dispozitia nr. 851 din 08.06.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale persoanelor care nu au niciun fel de venit.

Anexa

Dispozitia nr. 850 din 08.06.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor care au calitate de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale caror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel putin egale cu suma de 520 lei.

Anexa

 

 

 

 Lista cu informaţii de interes public

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2017

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de

Primăria Municipiului Caracal şi Consiliul Local al Municipiului Caracal care constituie informaţii de interes public.

 

- Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Caracal;

- Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Caracal;

- Evidenţa componenţei Consiliului Local al Municipiului Caracal - nominală, numerică şi apartenenţa politică;

- Informări întocmite de Primarul Municipiului Caracal privind starea economică şi socială a municipiului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii municipali precum şi de viceprimari;

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei Primăriei Municipiului Caracal şi Consiliului Local al Municipiului Caracal;

- Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;

- Documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al municipiului; caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;

- Procese verbale de constatare a contravenţiilor:

- Ordinea de repartizare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- Propuneri, sesizări şi reclamaţii de la cetăţeni;

- Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;

- Certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, certificatele de notare în C.F. certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinaţie;

- Adresele către organul de cercetare (Poliţia Municipiului Caracal)

- Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

- Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Serviciului Stare Civilă;

- Evidenţa dosarelor şi actele necesare în vederea instituirii de: tutela, curatela, copii care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, asistenţa bolnavilor psihici periculoşi, asistenţa socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, asistenţa bolnavilor psihic periculoşi;

- Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul colectivităţii locale;

- Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

- Achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prezenţa lunară a beneficiarilor de ajutor social;

- Documentaţii tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii:

- Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

- Structura organizatorică statul de funcţii, atribuţiile birourilor, serviciilor, direcţiilor, programul de funcţionare, programul de audientă;

- Denumirea biroului, serviciului, direcţiei, sediul, numerele de telefon, obiect de activitate;

- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Caracal;

- Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a Municipiului Caracal;

- Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu oraşe de peste hotare, programele unor vizite bilaterale;

- Informaţii generale pentru cetăţenii străini;

- Informaţii despre agenda cultural-sportivă şi legate de organizarea acestora în colaborare cu alte instituţii;

- Relaţii cu ONG-urile, programe ale acestora şi colaborare, informaţii despre programele de finanţare externă;

- Relaţii cu IMM-urile, informaţii despre programele de finanţare externă;

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:

  • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

PRIMAR,

 

ION DOLDUREALicitatii

 
www.e-licitatie.ro -> Autoritate Contractantă Municipiul Caracal -> Anunturi de participare.
 
Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.
 
SEAP asigură managementul tuturor anunţurilor implicate de procedura de achiziţie publică, permiţând publicarea în sistem a diferitelor tipuri de anunţuri: anunţ de intenţie, anunţ de participare, anunţ de atribuire, anunţ de concurs, rezultat al concursului de soluţii, concesionare de lucrări sau servicii şi anunţ de erată la toate tipurile de anunţuri
 
Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt: 
a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta; 
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala; 
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi: 
   - negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; 
   - negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici. 
- concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii."
 
 


Strategia de dezvoltare

     Dezvoltarea locală este rezultatul capacităţii unei societăţi de a decide ce doreşte, unde doreşte să ajungă, de a-şi urmări obiectivele şi de a controla rezultatele. Cu cât consensul asupra obiectivelor este mai larg, cu atât strategia de dezvoltare a municipiului Caracal are mai mare succes. 
Acest consens se construieşte prin implicarea tuturor categoriilor de cetăţeni din comunitate care vor contribui cu cunoştinţele şi experienţa lor în trasarea direcţiilor de dezvoltare pentru municipiul Caracal. 
Oferirea de servicii publice de calitate cetăţenilor municipiului, prin întărirea capacităţii administrative necesare pentru consolidarea autonomiei financiare şi administrative, perfecţionarea managementului în administraţia locală şi pentru dezvoltarea spaţiului economico-social are drept scop creşterea nivelului de trai al cetăţenilor oraşului. 
Dezvoltarea durabilă nu ar fi posibilă fără aportul fiecarui individ în parte. 
Aici apare responsabilitatea socială a fiecăruia dintre noi, element esenţial pentru dezvoltarea municipiului.
O strategie de dezvoltare care reflectă obiectivele locuitorilor zonei are toate şansele să fie sprijinită în implementarea ei ulterioară. 
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal îl reprezintă creşterea calităţii vieţii prin crearea de noi locuri de muncă, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor sociale şi de sănătate publică, protecţia mediului precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.
În această viziune, a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a municipiului Caracal care cuprinde priorităţi, obiective şi măsuri transpuse într-un amplu portofoliu de proiecte.

Descarca Strategia de dezvoltare

Descarca Portofoliul de proiecte

Descarca HCL nr. 39

Mai multe articole...

  1. Adrese Utile

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National