Ajutoare încălzire sezonul rece 2021-2022

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021 – MARTIE 2022

 

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutor pentru incalzirea locuintei- masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este mai mic de 1386 lei.

Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia acesta exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau de resedinta si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, dupa caz, locuintele situate in asezari informale, astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de legislatia anterioara acesteia, aplicabila la data edificarii constructiei. Nu se considera locuinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase, asociatiile sau grupurile religioase, prevazute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;

Venit mediu net lunar- totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza persoana singura sau, dupa caz, membrii familiei, in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul, asa cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, impartita la numarul persoanelor din familia definita la lit. d) ;

 

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Valori de referinta (ajutor maxim lunar)

Gaze naturale

Combustibili solizi

Energie electrica

250 lei

320 lei

500 lei

 

Venit net lunar/membru de

familie sau al persoanei

singure (lei)

Gaze naturale

Ajutor maxim

( lei )

Supli-ment lunar

pentru energie

(lei)

Lemne, Cărbuni,

comb. petroliferi

Ajutor maxim

( lei )

Supli-

ment lunar

pentru energie

(lei)

Energie electrică

Ajutor maxim

 (lei)

Supli-

ment lunar

pentru energie

(lei)

<200 lei

250

10

320

20

500

30 (70)

200,1 lei- 320 lei

225

10

288

20

450

30 (70)

320,1 lei- 440 lei

200

10

256

20

400

30 (70)

440,1 lei- 560 lei

175

10

224

20

350

30 (70)

560,1 lei- 680 lei

150

10

192

20

300

30 (70)

680,1 lei- 920 lei

125

10

160

20

250

30 (70)

920,1 lei- 1040 lei

100

10

128

20

200

30 (70)

1040,1 lei- 1160 lei

75

10

96

20

150

30 (70)

1160,1 lei- 1280 lei

50

10

64

20

100

30 (70)

1280,1 lei- 1386 lei

25

10

32

20

50

30 (70)

In cazul persoanei singure

1280,1 lei- 2053 lei

25

10

32

20

50

30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este en. electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

 

4.Cine depune cererea:

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni
- Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză fond funciar);
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
- Situatie patrimoniala pentru toate persoanele din dosar (taxe si impozite)
- Factura energie electrica si/sau gaze naturale
- Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale
- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Factură gaze (luna anterioară);
- Proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală);
- Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
- Situatie patrimoniala (taxe si impozite)
- Factura energie electrica si/sau gaze naturale
- Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică
- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Factura energie electrica si/sau gaze naturale
- Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
- Situatie patrimoniala (taxe si impozite)
- Dosar cu şină.

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

Să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea/încetării ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de maxim 5 zile de la producerea acestora.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale şi/sau păsări

   1        

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ : Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor, la solicitarea agentiilor pentru plati si inspectie sociala, denumite in continuare agentii teritoriale, sau din oficiu, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda. In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

PRECIZĂRI :

Persoanele care locuiesc la bloc depun dosarele prin intermediul Asociației de proprietari / locatari.

Persoanele care locuiesc la casa depun dosare direct la sediul Primăriei municipiului Caracal din str. Piața Victoriei nr.8, după cum urmează:

-pentru lemne si cărbuni – biroul nr,1 și biroul nr.4

-pentru gaze naturale – biroul nr.3

-pentru energie electrică – biroul nr.1 si biroul nr.2

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.