Hotărâri Consiliul Local 2021 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Hotărâri Consiliul Local 2021

HCLnr.157/26.11.2021 REFERITOR LA: transformarea a 5 posturi din Anexa nr. 11 la H.C.L. nr. 94/06.06.2014 — Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal

HCLnr.156/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea transformarii unor spatii din imobilul constructie situat in Caracal, str. Mieilor nr. 10, apartinand domeniului privat al municipiului Caracal, in locuinta de necesitate.

HCLnr.155/26.11.2021 REFERITOR LA: referitor la aprobarea schimbării destinației imobilului construcție C4 înscris în Cartea funciară nr. 55736 și a dezmembrării imobilului teren, în suprafață de 5997 mp, înscris în Cartea funciară nr. 55736.

HCLnr.154/26.11.2021 REFERITOR LA:  referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 142/30.09.2019 – Stat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

HCLnr.153/26.11.2021 REFERITOR LA: modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 74/15.07.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt”.

HCLnr.152/26.11.2021 REFERITOR LA: modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 75/15.07.2021, referitoare la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

HCLnr.151/26.11.2021 REFERITOR LA: instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare.

HCLnr.150/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al "Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal".

HCLnr.149/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei ”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt”, inițiată de domnul Ion Florin Cornel.

HCLnr.148/26.11.2021 REFERITOR LA: modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 126/13.10.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”,  a amplasamentului situat în str. Mihai Viteazul, nr. 73A, municipiul Caracal, judeţul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire creșă medie-municipiul Caracal, județul Olt”.

HCLnr.147/26.11.2021 REFERITOR LA: darea în folosință gratuită a imobilelor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Caracal în suprafață totală de 2393 mp către Distribuție Energie Oltenia S.A..

HCLnr.146/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 58044 Caracal.

HCLnr.145/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

HCLnr.144/26.11.2021 REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de comodat înregistrat sub nr. 23531/21.12.2018 încheiat între Spitalul Municipal Caracal și  Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă – Zona Caracal.

HCLnr.143/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

HCLnr.142/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2021.

HCLnr.141/26.11.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021, privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

HCLnr.140/26.11.2021 REFERITOR LA: admiterea în parte a plângerii prealabile nr. 199/30.08.2021 formulată de COMPREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021, privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

HCLnr.139/26.11.2021 REFERITOR LA: aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul Caracal pe perioada 2021-2027.  

Proces verbal din 04.11.2021

HCLnr.138/04.11.2021 REFERITOR LA: trecerea din domeniul privat al municipiului Caracal in domeniul public al acestuia, a imobilului-teren, situat in Municipiul Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 73A, in suprafata de 19228 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 57830, nr. cadastral 57830.

Proces verbal din 29.10.2021

HCLnr.137/29.10.2021 REFERITOR LA: aprobarea  initierii  elaborarii  documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru ,,Investitii de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr.73A"

HCLnr.136/29.10.2021 REFERITOR LA: desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Caracal in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municpiul Caracal.

HCLnr.135/29.10.2021 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

HCLnr.134/29.10.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 103/31.08.2021, privind închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.133/29.10.2021 REFERITOR LA: admiterea în parte a plângerii prealabile nr. 234/01.10.2021 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 103/31.08.2021.

HCLnr.132/29.10.2021 REFERITOR LA: acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Priseaca și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Oporelu, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCLnr.131/29.10.2021 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 75/15.07.2021, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

HCLnr.130/29.10.2021 REFERITOR LA: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociación Socio-Cultural Romanati în vederea promovării Proiectului ”Cultura populară și meșteșugurile tradiționale – punți de legătură pentru românii din Andalucia”.

HCLnr.129/29.10.2021 REFERITOR LA: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător, digitalizare și energie verde pe o perioadă de 10 (zece) ani.

HCLnr.128/29.10.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea punctului nr. 8 din Anexa la H.C.L. nr. 99/31.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022. 

Proces verbal din 13.10.2021

HCLnr.127/13.10.2021 REFERITOR LA: aprobarea utilizării temporare a suprafeței de 1600 mp, teren domeniul public, aparținând U.A.T. Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58338, necesară organizării de șantier de către Lider Asociere Elsaco Electronic S.R.L. în vederea derulării Proiectului OT-CL-03 – Reabilitare sistem de tratare apă în Aglomerarea Caracal.

HCLnr.126/13.10.2021 REFERITOR LA: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A. ”,  a amplasamentului situat pe str. Mihai Viteazul, nr. 73A, municipiul Caracal, judeţul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Construire creșă medie-municipiul Caracal, județul Olt”.

HCLnr.125/13.10.2021 REFERITOR LA: aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și carosabile adiacente arterei de circulație Calea București, în municipiul Caracal, județul Olt” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.

HCLnr.124/13.10.2021 REFERITOR LA: aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Caracal” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.

Proces verbal din 21.09.2021

HCLnr.123/21.09.2021 REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 53/29.11.2016 privind organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal precum și înlocuirea anexei parte integrantă din aceasta.

HCLnr.122/21.09.2021 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.121/21.09.2021 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.120/21.09.2021 REFERITOR LA: modificarea poziției nr. 977 din Anexa la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.119/21.09.2021 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou nr.2.

HCLnr.118/21.09.2021 REFERITOR LA: Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

HCLnr.117/21.09.2021 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2021.

HCLnr.116/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Muzeului, nr. 6, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57562 Caracal.

HCLnr.115/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Libertății, nr. 3A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57543 Caracal.

HCLnr.114/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57564 Caracal.

HCLnr.113/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, nr. 8, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57548 Caracal.

HCLnr.112/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Olteniei, nr. 1A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57549 Caracal.

HCLnr.111/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 4H, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57551 Caracal.

HCLnr.110/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Toma Rușcă, nr. 4A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 53823 Caracal.

HCLnr.109/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Dragoș Vodă, nr. 7, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57547 Caracal.

HCLnr.108/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 12A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57545 Caracal.

HCLnr.107/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Stejarilor, nr. 2T, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57544 Caracal.

HCLnr.106/21.09.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Buzești, nr. 4, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57563 Caracal. 

Proces verbal din 03.09.2021

HCLnr.105/03.09.2021 referitor la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal.

HCLnr.104/03.09.2021 referitor la aprobarea documentației de alipire a imobilului, înscris în Cartea Funciară numărul 58235, cu imobilul înscris în Cartea Funciară numărul 58237, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal.

Proces verbal din 31.08.2021

HCLnr.103/31.08.2021 REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.134/29.10.2021

HCLnr.102/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

HCLnr.101/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2021.

HCLnr.100/31.08.2021 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.

HCLnr.99/31.08.2021 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.
Modificata prin:
HCLnr.128/29.10.2021

HCLnr.98/31.08.2021 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.97/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri mobile, constând în țevi preizolate, rezultate din procesul de modernizare și reabilitare a sistemului de termoficare din perioada 2006-2008, ce au rămas neutilizate, proprietate a Municipiului Caracal.

HCLnr.96/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 830 mp, situat în Municipiul Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58271 Caracal.

HCLnr.95/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea vânzării prin licitație publică a clădirilor și terenurilor aferente Centralelor termice (puncte termice).

HCLnr.94/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului - teren și construcții, situat în Municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 2, județul Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, înscris în Cartea funciară nr. 50369.

HCLnr.93/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru implementarea unor „Investiții de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr. 73A”.

HCLnr.92/31.08.2021 REFERITOR LA: aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 4532 mp, aflat în domeniul public al județului și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local Caracal.

HCLnr.91/31.08.2021 REFERITOR LA: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.

HCLnr.90/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 25A, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 57740 Caracal.

HCLnr.89/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

HCLnr.88/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

HCLnr.87/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 544 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Virgil Mateescu, nr. 4B, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58198 Caracal.

HCLnr.86/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 80 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Alexandru cel Bun, nr. 2A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57708 Caracal.

HCLnr.85/30.07.2021 REFERITOR LA: acceptarea unor bunuri mobile cu titlu de sponsorizare din partea S.C. UNIFLADI S.R.L. în valoare totală de 15.352 lei.

HCLnr.84/30.07.2021 REFERITOR LA: îndreptarea erorilor materiale strecurate în prevederile H.C.L. Caracal nr.  15/15.02.2021 privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.

HCLnr.83/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.82/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă în Municipiul Caracal.

HCLnr.81/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

HCLnr.80/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru „Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor Și executarea lucrărilor de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt”, initiator Bejan Mihăiță Mircea.

HCLnr.79/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

HCLnr.78/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021.

HCLnr.77/30.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Caracal.

Proces verbal din 15.07.2021

HCLnr.76/15.07.2021 REFERITOR LA: neexercitarea dreptului de preemptitudine privind cumpararea imobilului situat in municipiul Caracal, monument istoric, cod OT-II-m-B-08792.

HCLnr.75/15.07.2021 REFERITOR LA: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.
Modificata prin:
HCLnr.131/29.10.2021

HCLnr.74/15.07.2021 REFERITOR LA: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt.

HCLnr.73/15.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, în municipiul Caracal, jud. Olt”, inițiată de Florea Stelian Mihail și Florea Paula Ileana.

HCLnr.72/15.07.2021 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D și nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de domnul Sandu Petre.

Proces verbal din 30.06.2021

HCLnr.71/30.06.2021 REFERITOR LA: aprobarea rectificarii Bugetului general de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Caracal.

HCLnr.70/30.06.2021 REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2017 – Ștat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

HCLnr.69/30.06.2021 REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2019 – Ștat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

HCLnr.68/30.06.2021 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 45/29.04.2021, privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.

HCLnr.67/30.06.2021 REFERITOR LA: aprobarea transformării unei locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Caracal în locuință de necesitate.

HCLnr.66/30.06.2021 REFERITOR LA: neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 30, județul Olt, monument istoric, cod OT-II-m-B-08751.

HCLnr.65/30.06.2021 REFERITOR LA: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

HCLnr.64/30.06.2021 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării și schimbării destinației imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou, nr. 2, cu suprafața de 48945 mp, identificat prin număr cadastral 57814.

HCLnr.63/30.06.2021 REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr.1135/2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 40.00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 110A.

HCLnr.62/30.06.2021 REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7.00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17.

HCLnr.61/30.06.2021 REFERITOR LA: îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. Caracal nr.55/31.05.2021, privind modificarea prevederilor anexei nr.2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.. 

HCLnr.60/16.06.2021 REFERITOR LA: aprobarea organizării și desfășurării manifestării ”Serbare câmpenească de Rusalii”, în perioada 19.06.2021-21.06.2021.

HCLnr.59/03.06.2021 REFERITOR LA: aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum și a contractului de prestări servicii, între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2021, Ediția a XI-a.

HCLnr.58/31.05.2021 REFERITOR LA:  trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a clădirilor și terenurilor aferente centralelor termice.

HCLnr.57/31.05.2021 REFERITOR LA:  concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. NIRAMEXIM S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 112,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, pentru extinderea construcției.

HCLnr.56/31.05.2021 REFERITOR LA:  aprobarea modificării anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.55/31.05.2021 REFERITOR LA:  modificarea prevederilor anexei nr. 2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..
Modificata si completata prin:
HCLnr.61/30.06.2021

HCLnr.54/31.05.2021 REFERITOR LA:  aprobarea solicitării adresată Ministerului Culturii, privind trecerea din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. “România Film“ în domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal a Cinematografului “Central” (teren și construcție), situat în municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 8, jud. Olt.

HCLnr.53/31.05.2021 REFERITOR LA:  aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2021.

Proces verbal din 14.05.2021

HCLnr.52/14.05.2021 REFERITOR LA: aprobarea  initierii  elaborarii  documentatiei de  urbanism  Plan  Urbanistic Zonal si Regulament  Local de Urbanism  aferent acestuia pentru "Regenerare urbana a imobilului-teren din Caracal,  str. Targul Nou nr. 2 prin parcelare si reglementare zone pentru locuinte colective, servicii si comert, complexe si baze sportive"

HCLnr.51/14.05.2021 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 59/31.05.2017, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR.2C».

Proces verbal din 29.04.2021

HCLnr.50/29.04.2021 REFERITOR LA: majorarea capitalului social al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

HCLnr.49/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal S.R.L..
Încetare aplicabilitate prin:
HCLnr.55/31.05.2021

HCLnr.48/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.652 lei pentru anul 2021.

HCLnr.47/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.240,96 lei pentru anul 2021.

HCLnr.46/29.04.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce aparține domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Municipiul Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, jud. Olt, identificat cu Cartea funciară nr. 58008 Caracal.

HCLnr.45/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.
Modificata si completata prin:
HCLnr.68/30.06.2021

HCLnr.44/29.04.2021 REFERITOR LA: indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

HCLnr.43/29.04.2021 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobilizări corporale mobile - instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

HCLnr.42/29.04.2021 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a Centralei Termice de Zonă în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

HCLnr.41/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 37575 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, identificat prin număr cadastral 57772.

HCLnr.40/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a două (2) locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

HCLnr.39/29.04.2021 REFERITOR LA: încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 115/31.05.2017  privind renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, modificată prin H.C.L. Caracal nr. 6/31.01.2019 și continuarea exercitării dreptului de administrare asupra acestor bunuri.

HCLnr.38/29.04.2021 REFERITOR LA: acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Vulpeni, Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Cezieni și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Grădinari, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCLnr.37/29.04.2021 REFERITOR LA: acceptarea unui bun mobil cu titlu de sponsorizare din partea S.C. CERES COM S.R.L..

HCLnr.36/29.04.2021 REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 7 punctul 7.2. din Protocolul de colaborare nr. 1/05.03.2021 încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.

HCLnr.35/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proces verbal din 13.04.2021

HCLnr.34/13.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al U.A.T. municipiul Caracal și aprobarea de investiții pe anul 2021 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.
Rectificata prin:
HCLnr.102/31.08.2021
HCLnr.71/30.06.2021
HCLnr.89/30.07.2021
HCLnr.117/21.09.2021
HCLnr.135/29.10.2021

HCLnr.33/31.03.2021 REFERITOR LA: mandatarea Asociației ”ROMANAȚI SERV” – asociație de dezvoltare intercomunitară, să modifice unele prevederi din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 5/29.07.2014, Contractul de închiriere nr. 8/29.07.2014 și din Contractul de închiriere nr. 20/09.03.2018.

HCLnr.32/31.03.2021 REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 42/09.03.2021 formulată de Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului cu sediul în Tulcea, str. Aleea Merisor, bl. A3, sc. B, ap. 4, jud. Tulcea, împotriva H.C.L. Caracal nr. 27/26.02.2021.

HCLnr.31/31.03.2021 REFERITOR LA: prelungirea pe o perioadă de 3 (trei) ani a duratei contractului de comodat nr. 11/07.02.2018, încheiat cu Asociația de Părinți G.P.P. Nr. 3, cu sediul în Caracal, str. Aleea Creșei, nr.1, Jud. Olt.

HCLnr.30/31.03.2021 REFERITOR LA: atestarea persoanelor fizice care dețin certificate de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Proces verbal din 31.03.2021

HCLnr.29/31.03.2021 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2021.

HCLnr.28/31.03.2021 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 76, cu suprafața de 1153 mp, identificat prin număr cadastral 57808.  

HCLnr.27/26.02.2021 REFERITOR LA: aprobarea Protocolului de colaborare - cadru dintre U.A.T Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.
Modificata si completata prin:
HCLnr.36/29.04.2021

HCLnr.26/26.02.2021 REFERITOR LA: revocarea administratorului societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. și desemnarea domnului Mitran Marian, în funcția de administrator al acesteia.

HCLnr.25/26.02.2021 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2020.

HCLnr.24/26.02.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor Anexei la H.C.L. nr. 31/28.12.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.

HCLnr.23/26.02.2021 REFERITOR LA: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului VICENȚIU D. RĂDULESCU.

HCLnr.22/26.02.2021 REFERITOR LA: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal.

HCLnr.21/26.02.2021 REFERITOR LA: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal, cu instalațiile tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

HCLnr.20/26.02.2021 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al acestuia a construcțiilor situate în incinta Târgului de Săptămână, din str. Târgul Nou nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

HCLnr.19/26.02.2021 REFERITOR LA: modificarea prevederilor Capitolului I, lit. C pct. C4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 86/28.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.

HCLnr.18/26.02.2021 REFERITOR LA: prelungirea pe o perioadă de 4 (patru) ani a duratei contractului de închiriere nr. 5/28.01.2017, încheiat cu S.C. EL GABRIEL & ARIANNA S.R.L.-D.

HCLnr.17/26.02.2021 REFERITOR LA: prelungirea pe o perioadă de 4 ani a duratei contractului de închiriere nr. 9/05.02.2014, încheiat cu S.C. SANTHEO S.R.L..

HCLnr.16/26.02.2021 REFERITOR LA: desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în vederea constituirii comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Caracal. 

Proces verbal din 15.02.2021

HCLnr.15/15.02.2021 REFERITOR LA: aprobarea Documentației tehnice de avizarea lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.
Modificata si completata prin:
HCLnr.84/30.07.2021

HCLnr.14/15.02.2021 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului ”Parteneriat activ în combaterea exluziunii şi sărăciei in comunitatea marginalizata  din Municipiul Caracal”, in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - Cod SMIS: 149193.

Proces verbal din 29.01.2021

HCLnr.13/29.01.2021 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului situat în strada Carpați nr. 73C, în suprafață de 5593,96 mp.

HCLnr.12/29.01.2021 REFERITOR LA: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.11/29.01.2021 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 17,70 mp situat în incinta imobilului din Caracal, str. Cuza Vodă, nr. 8 către Poliția Municipiului Caracal.

HCLnr.10/29.01.2021 REFERITOR LA: aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a valorii contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, pentru anul 2021.

HCLnr.09/29.01.2021 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2021 - 2022.

HCLnr.08/29.01.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea punctului nr. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 04/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

HCLnr.07/29.01.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea punctului nr. 8 din Anexa la H.C.L. nr. 03/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

HCLnr.06/29.01.2021 REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2021.

HCLnr.05/29.01.2021 REFERITOR LA: utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

HCLnr.04/29.01.2021 REFERITOR LA: repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii anteriori, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal. 

Proces verbal din 14.01.2021

HCLnr.03/14.01.2021 REFERITOR LA: schimbarea temporară a destinației imobilului construcție, proprietate privată a U.A.T. Municipiul Caracal, situat în Caracal, Aleea Bibian nr. 1, jud. Olt în spații medicale - centre de vaccinare împotriva COVID 19, pe perioada derulării campaniilor de vaccinare.

HCLnr.02/14.01.2021 REFERITOR LA: alegerea Viceprimarului Municipiului Caracal.

HCLnr.01/14.01.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Caracal nr. 02/29.10.2020 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

 

 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National