Notă de informare privind protecția datelor personale

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADESEAZĂ S.P.C.L.E.P. CARACAL

 

             Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Caracal, denumit în continuare S.P.C.L.E.P., este organ de specialitate al administraţiei publice locale fără personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Consiliului Local şi care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţă de lege cu privire la actualizarea, utilizarea şi valorificarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

            S.P.C.L.E.P. Caracal este înregiatrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 21859.

            S.P.C.L.E.P. Caracal, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobată prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, datele privind sexul, data şi locul naşterii, semnătura, date din actele de stare civilă, adresa (domiciliul/ reşedinţa), profesia, formarea profesională (studii), situaţia familială, situaţia militară, imaginea, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

            Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate şi manuale, destinate activităţii de evidenţă a persoanelor şi stării civile, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul României.

            Potrivit dispoziţiilor art.18 coroborat cu art. 42 din O.U.G. nr.97/2005 , cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare ţinerii evidenţei cetăţenilor români. Refuzul comunicării determină încălcarea dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor.

            Înformaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoane vizate/ reprezentanţilor legali ai acestora, autorităţii judecătoreşti, autorităţi publice locale/centrale, poliţie, societăţi bancare, societăţi de asigurare şi reasigurare, casele de asigurări de sănătate judeţene, Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor, Guvernul României, instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării siguranţei naţionale şi ordinii publice.

            Conform dispoziţiilor art. 12-15 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cetăţenii români beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datată şi semnată adresată S.P.C.L.E.P. Caracal. De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui cetăţean de a se adresa justiţiei.

 

 ŞEFUL S.P.C.L.E.P. Caracal