Informatii stare civila

Declararea căsătoriei

Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris (pe formular tipizat), când cel puţin unul dintre viitorii soţi are domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria.

Vârsta legală pentru căsătorie

Vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea Instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuvințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului.

Încheierea căsătoriei

Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie. Excepţie: Pentru motive temeinice se poate încheia căsătoria înainte de 10 zile, cu încuviinţarea Primarului localităţii unde se încheie căsătoria.

Situaţii

1. Căsătoria între doi cetăţeni români

Acte necesare pentru cetăţeanul român:

Dacă este cazul:

2. Căsătoria unui cetăţean român cu un cetăţean străin

Acte necesare pentru cetăţeanul străin:

Eliberarea certificatelor la cerere

În situaţia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de căsătorie se pot elibera la cerere.

Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi sau la cerere și celuilalt soț.

Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civilă se poate face personal de către una dintre persoanele menţionate mai sus sau de către o alta persoană ce are procură specială în acest sens. Din procura specială trebuie să rezulte că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptătiţă, să-l reprezinte la serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz la primăria localităţii unde se află actul de căsătorie pentru depunerea cererii şi ridicarea certificatului de stare civilă.

Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi:

Divortul Administrativ

Potrivit dispozitiilor art. 164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila, aprobata prin H.G. 64/2011, ofiterul de stare civila poate constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Cererea de divort pe cale administrativa se face în scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, în fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are în pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.

În cererea de divort fiecare dintre soti va declara pe proprie raspundere ca:

este de acord cu desfacerea casatoriei

nu au copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati împreuna cu acesta

nu este pus sub interdictie

nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.

În aceeasi cerere, sotii vor declara pe proprie raspundere si adresa ultimei locuinte comune si numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia, urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.

La depunerea cererii de divort sunt necesare urmatoarele documente:

La expirarea termenului de 30 de zile calendristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, în acest sens, consimtamântul lor este liber si neviciat, solicitând o declaratie de mentinere a cererii de divort.

În situatia în care ambii soti sau numai unul dintre acestia înteleg/întelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie de renuntare la cererea de divort.

În cazul cetatenilor straini certificatele de nastere trebuie sa îndeplineasca cerintele de legalitate conform conventiilor internationale si tratatelor încheiate între România si statele ai caror cetateni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba româna, depunerea cererii de divort se face în prezenta unui traducator autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret.

Declarare nastere copil 

Înregistrarea nasterii, se face de structura de stare civila din cadrul SPCLEP sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrative-teritoriale în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Declararea nasterii se poate face de oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea medicala în care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil.

Situatii

1. Înregistrarea nasterii copilului din casatorie - Acte necesare:

2. Înregistrarea nasterii copilului din afara casatoriei - Acte necesare:

3. Înregistrarea copilului nascut mort

Termen de înregistrare: 3 zile de la data nasterii.

4. Înregistrarea copilului nascut viu care a decedat în intervalul celor 15 zile

Termen de înregistrare: 24 de ore de la data decesului.

5. Situatii în care declararea copilului se face dupa expirarea termenelor prevazute de lege

Pâna într-un an de la nasterea copilului - înregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului localitatii unde a avut loc nasterea

Acte necesare:

  Dupa un an de la nasterea copilului - înregistrarea nasterii se face prin hotarâre judecatoreasca, definitiva si irevocabila prin care se dispune încuviintarea tardiva a nasterii.

Numele copilului este cel al parintilor.

Exceptie: În cazul în care parintii au nume diferite, parintii hotarasc de comun acord care va fi numele copilului. În situatia în care nu ajung la un acord comun, numele va fi stabilit prin dispozitie de catre primarul localitatii.

Acte necesare:

Nota: În cazul parintilor care nu se înteleg cu privire la numele copilului Primarul localitatii unde se înregistreaza nasterea, prin dispozitie va decide numele copilului.

Cazuri speciale

1. Copil gasit:

Întocmirea actului de nastere se face în termen de 30 de zile, de la data gasirii copilului, la primaria unde a fost gasit.

Persoana care a gasit copilul are obligatia ca în termen de 24 de ore sa anunte politia si sa prezinte copilul cu toate obiectele si înscrisurile aflate asupra acestuia.

Acte necesare:

2. Copil abandonat de catre mama în unitati sanitare

Înregistrarea nasterii se face în termen de 30 de zile

Acte necesare:

Eliberarea certificatelor la cerere

În situatia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de nastere se pot elibera la cerere. (vezi model cerere eliberare certificat)

Certificatul de nastere se elibereaza:

Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civila se poate face personal de catre una dintre persoanele mentionate mai sus sau de catre o alta persoana ce are procura speciala în acest sens. Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este împuternicit de persoana îndreptatita, sa-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau, dupa caz, la primaria localitatii unde se afla actul de nastere.

Procura speciala poate fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati:

Nota: Nu mai este necesara apostilarea sau supralegalizarea daca România are încheiate tratate sau conventii bilaterale de asistenta juridica în materie civila care prevad scutirea de supralegalizare sau apostilare.

 Schimbarea numelui pe cale administrativa

Acte necesare:

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în urmatoarele cazuri:

Rectificarea actelor de stare civila poate fi solicitata fie de catre persoana interesata, prin care întelegem persoana fizica la care se refera actul de stare civila, fie din oficiu de catre autoritatile administratiei publice locale sau judetene.

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrarilor de stare civila.

În prezent, rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispozitiei primarului localitatii care are în pastrare actul, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Olt.

Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor înscrise pe acestea, însotita de actele doveditoare, se depune (Pentru a descarca formularul "model cerere rectificare" - descarca formularul);

- la Biroul de Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau dupa caz la primaria localitatii care are în pastrare actul de stare civila ce urmeaza a fi rectificat;

- la Biroul de Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau, dupa caz, la primaria de la locul de domiciliu al petentului. 

Transcrierea reprezinta înregistrarea în documentele de stare civila românesti a actelor sau faptelor de stare civila ale cetatenilor români încheiatate în strainatate de autoritatile locale.

1. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de nastere eliberate de autoritatile straine:

Competenta: unul dintre parinti ,cetatean roman, are sau a avut ultimul domiciliu în judetul Olt.

În cazul copiilor a caror nastere s-a produs în strainatate si care au fost înregistrati la autoritatile straine competente, parintii cetateni români, sunt obligati în termen de 6 luni de la data întoarcerii în tara, sa ceara transcrierea certificatelor de nastere straine în actele de nastere românesti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în tara.

Acte necesare:

2. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de casatorie eliberate de autoritatile straine:

Competenta: unul dintre soti ,cetatean roman , are sau a avut ultimul domiciliul în judetul Olt.

Acte necesare:

Depunerea dosarului de transcriere se poate face personal de catre unul dintre soti (cetatean român) sau de catre o alta persoana împuternicita prin procura speciala în acest sens.

Din procura speciala trebuie sa rezulte faptul ca solicitantul este împuternicit de catre unul din soti, sa-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau la primaria sau oficiul de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcrierea casatoriei în actele de stare civila române si eliberarea certificatului românesc.

Procura speciala poate fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati:

3. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de deces eliberate de autoritatile straine:

Competenta: membrii familiei sau persoana îndreptatita care solicita transcrierea actului de deces, care au sau au avut ultimul domiciliu (înainte de plecarea definitiva din tara) în judetul Olt.

Acte necesare:

Nota: În situatia în care se stabileste ca în certificatul sau extrasul eliberat de autoritatile straine au fost înscrise date care sunt în neconcordanta cu cele înscrise în registrele de stare civila române si RNEP, transcrierea se va face dupa îndreptarea erorilor de catre autoritatile straine emitente.

În toate cazurile de transcriere ,documentele eliberate de statele cu care România are încheiate tratate sau conventii bilaterale , acorduri de asistenta juridica în materie civila sunt scutite de supralegalizare , apostilare sau orice alta formalitate.

În situaţia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de naştere se pot elibera la cerere.

Certificatul de naştere se eliberează:

Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi sau la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează:

Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civilă se poate face personal de către una dintre persoanele menţionate mai sus sau de către o altă persoană ce are procură specială în acest sens. Din procura specială trebuie să rezulte că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptătiţă, să-l reprezinte la serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau biroul de stare civilă de la locul unde se află în păstrare actul sau locul de domiciliu al persoanei îndreptăţite.

Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi:

Actul de deces se întocmeşte la SPCLEP sau , după caz, la primăria unităţii administrative-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul. 

Declaraţia decesului se face de către membrii familiei decedatului sau:

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

Situaţii

1. Decesul se datorează sinuciderii, unui accident sau altor cauze violente:

Termenul de declarare a decesului este de 48 de ore socotit din momentul decesului, sau al găsirii cadavrului.

La actele necesare (prezentate mai sus) se anexează:

2. Declararea decesului după expirarea termenului de 3 zile:

La actele necesare (prezentate mai sus) se anexează:

Eliberarea certificatelor la cerere

În situaţia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de deces se pot elibera la cerere.

Certificatul de deces se eliberează:

Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civilă se poate face personal de către una dintre persoanele menţionate mai sus sau de către o altă persoană ce are procură specială în acest sens. Din procura specială trebuie să rezulte că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptătiţă, să-l reprezinte la serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, sau, după caz, la primăria localităţii care are în păstrare actul de stare civilă pentru depunerea cererii şi ridicarea certificatului de stare civilă.

Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi:

Excepţie: documentele eliberate de statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii bilaterale, acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate.

Livretul de familie
Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentantul legal), de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Acte necesare (în original şi câte o fotocopie):
a) acte de identitate – soţ şi soţie;
b) certificatul de căsătorie;
c) certificatele de naştere ale copiilor;
d) alte acte după caz:
     - certificatul de deces al unuia dintre soţi;
     - certificatul de naştere al mamei, în cazul în care nu este căsătorită;
     - hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorţ;
     - documente care atenstă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor;
     - dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă.

În cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi livretul va fi solicitat numai de mamă.

Actualizarea livretului de familie se face de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de domiciliu al reprezentantului familiei.