Acte Necesare - Primaria Caracal


Acte Necesare

 Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui cladiri :

 1.Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr. 2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat - 2 exemplare originale);
2.Declaratie pe propria raspundere, daca aceasta este utilizata in scop rezidential (original), cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, ce va cuprinde mențiunile prevăzute la punctul 6, Titlul IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, însoțită de documente justificative, din care sa reiasă destinația clădirii, respectiv: contractele de închiriere, contractele de comodat sau orice alte documente relevante, (fotocopie);
3. Actul de dobandire al cladirii, ce poate fi după caz: Contract de vânzare - cumpărare, Contract de schimb / Act de donație / Act de dare in plata / Act de adjudecare / Hotărâre Judecătorească rămasa definitiva si irevocabila/definitiva si executorie, etc.
Forma autentica este obligatorie.
In cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aproba operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate in parte, Protocolul de predare-primire al bunurilor, Încheierea pronunțata in ședința publica prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate, Certificatul de înregistrare mențiuni, după caz - Certificatul de radiere - înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul National al Registrului Comerțului (fotocopii).
4. In cazul cladirilor nou construite:
- Autorizația de construire/Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut in autorizația de construire, dar întocmit nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor, precum si pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut in autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție in termenul prevăzut de lege) si/sau Procesul verbal de recepție parțială, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum si suprafața construita desfășurata in raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri, pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut in autorizația de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, in condițiile legii, la data expirării acestui termen si numai pentru suprafața construita desfășurată care are elementele structurale de baza ale unei clădiri, in speța pereți si acoperiș
- Anunțul de începere a lucrărilor autorizate la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației (fotocopie) 
- Declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, din care sa reiasă faptul ca toate cheltuielile atribuibile direct investiției, se regăsesc in valoarea declarata organului fiscal, precum si data la care lucrările au fost executate integral (original)
 - Fisa analitica a contului 231”Imobilizari in curs de execuție” (original);
 - Balanța de verificare aferenta lunii înregistrării in evidenta contabila a valorii clădirii,
5.  In cazul contribuabililor ce au calitatea de locatar:
- Contract de leasing financiar si/sau contract de novație însoțit de raportul de evaluare pentru impozitare si de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, (fotocopie);
- Documentul prin care se atribuie in concesiune/închiriere/administrare/ folosință o clădire, proprietate publica sau privata a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale, (fotocopie) însoțit de Adeverința eliberata de instituția ce deține clădirea, din care sa reiasă valoarea clădirii/spațiului din clădire deținut in folosință precum si data reevaluărilor aferente clădirii ce face obiectul declarării, pentru întreaga perioada de derulare a contractului/contractelor de închiriere/concesionare (fotocopie);
- Împuternicire si copie de pe actul de identitate al persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.
- Codul unic de înregistrare (fotocopie)
       
Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui teren:
 
- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice – model 2016 ITL 004;
- actul de dobândire al terenului ( fotocopie) conform cu originalul
- schița terenului;
- dovada înscrierii terenului in registrul agricol si categoria de folosință a terenului eliberata de registrul agricol din cadrul Primăriei
- actul de identitate al contribuabilului: C.U.I ( fotocopie);
- împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
- contract de închiriere/concesiune;
 
 Acte necesare pentru schimbarea sediului social/denumirii contribuabilului persoana juridica:
 
-Adresa
-Hotararea  Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, înscris ce a fost depus la Oficiul National al Registrului Comerțului, privitor la schimbarea de sediu / denumire (fotocopie);
- Rezoluția pronunțata in ședința publica, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu si se dispune înregistrarea in Registrul Comerțului, a mențiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii (fotocopie);
- Certificat de înregistrare mențiuni, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt (fotocopie);
- Certificat de înregistrare, pentru noul sediu / noua denumire (fotocopie);
- Împuternicire si copie de pe actul de identitate al persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.
 
Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:

 Declaratia fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Anexa nr. 15, Model 2016 ITL 015 (formular tipizat - 2 exemplare originale);
-Documente justificative sau după caz declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, din care sa rezulte amplasarea structurii de afișaj la o data certa si dimensiunile structurii de afișaj, ce face obiectul taxării (fotocopie/original după caz);
- Aviz/autorizație de amplasare structura de afișaj (fotocopie);
- Autorizația de Construire (in situația in care amplasarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații de construire), însoțită de Memoriul tehnic si/sau de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul verbal de predare-primire / amplasare, după caz (fotocopie);
- Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.
 
Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii reclama si publicitate:

 
-Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate Anexa nr. 14, Model 2016 ITL 014 (formular tipizat - 2 exemplare originale);
-Centralizator al informațiilor cuprinse in contractul/ele de prestări servicii de publicitate. In cazul in care înscrisul cuprinde prestări de servicii, pentru mai multe unități administrativ teritoriale, valorile aferente se vor defalca explicit (fotocopie);
- In situația in care, prestatorul de servicii este reprezentat de mai multe entități, se depune o singura declarație fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate, ce va cuprinde valoarea totala de declarat, având anexate după caz, documentele justificative eliberate/transmise de beneficiari/subprestatori etc.
- Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.        
     
Acte necesare pentru incetarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:

 -Adresa
-Aviz/autorizație de amplasare structura de afișaj, cu precizarea imperativa a intervalului de amplasare (fotocopie);
- Documente justificative sau după caz declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul in înscrisuri, din care sa rezulte desființarea/dezafectarea structurii de afișaj la o data certa (fotocopie/original după caz);
-Autorizația de desființare (in situația in care desființarea/dezafectarea structurii de afișaj a necesitat emiterea unei autorizații), Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (fotocopie);
- Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.
 
Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe spectacole

 -Cerere pentru inregistrare / vizare a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole in cazul contribuabililor persoane juridice, (formular tipizat - 2 exemplare originale);
-Factura de achiziție a biletelor sau abonamentelor (pentru cele care nu sunt vândute prin sistemul on-line) emisa de Compania Imprimeria Naționala sau de o tipografie abilitata de aceasta, după caz,(fotocopie);
-Documentul care atesta faptul ca organizatorul de spectacole este abilitat sa utilizeze sistemul propriu si/sau sistemul on-line de vânzare bilete, (fotocopie);
-Spectacolele organizate in scopuri umanitare, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, sub conditia inregistrarii la organul fiscal, a contractului scris, intrat in vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor, plătite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile;
-Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.
 
Acte necesare pentru depunerea decontului privind impozitul pe spectacole si a procesului verbal de casare a biletelor / abonamentelor ramase nevandute:
 
-Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole, Model 2016 ITL 017 (formular tipizat - 2 exemplare originale);
-Proces verbal casare/anulare plaja de numere, pentru bilete/abonamente, in vederea distrugerii/anularii biletelor de intrare/abonamentelor la spectacole ramase nevândute si care nu mai pot fi utilizate, spre a servi la descărcarea din evidente (formular tipizat - 2 exemplare originale);
- Spectacolele organizate in scopuri umanitare, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, sub condiția înregistrării la organul fiscal, a contractului scris, intrat in vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor, plătite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile;
- Împuternicire si copie de pe actul de identitate a persoanei delegate sa depună documentele sus menționate.
 
Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local:
 
- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala - Model 2016 ITL 012;
-Împuternicire pentru persoana desemnata sa reprezinte interesele societatii
-Copie xerox a actului de identitate a persoanei ce reprezintă interesele societatii
      
Acte necesare inscrierii in evidenta fiscala a unui mijloc de transport

- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
- actul de dobândire al mijlocului de transport original si 2 copii (contract de vânzare - cumpărare; act de donație; contract de leasing si proces verbal de predare primire;  contract de novație;  factura fiscala; factura finalizare leasing; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri din care sa reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii; actul de dobândire tradus in limba romana;
-in cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de înregistrare la autoritatea navala romana;
- cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (fotocopie);
- certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice/juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local din care se rezulte ca la data instrainarii vânzătorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii administrativ teritoriala unde a fost înregistrat mijlocul de transport (fotocopie – in cazul in care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare in evidentele fiscale);
- actul de identitate al contribuabilului: C.U.I (fotocopie);
- împuternicire si actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
- fisa de înmatriculare a vehiculului (original);

Acte necesare scoaterii din evidenta fiscala a unui mijloc de transport

- Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - ITL 016 model 2016;
- cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 012;
- document înstrăinare original si 4 copii (act de vânzare - cumpărare; act de donație; contract de novație; factura fiscala; certificat de moștenitor; hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitiva si irevocabila) sau alte înscrisuri din care sa reiasă ca mijlocul de transport nu mai este in proprietatea contribuabilului;  adeverința de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz)
- certificat de radiere (daca este cazul)
- cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului: C.U.I ( fotocopie);
- împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
- fisa de înmatriculare a vehiculului (original) după caz;

Acte necesare vizării fisei de înmatriculare ca urmare a finalizării leasing-ului
 
- Cerere pentru vizarea fisei de înmatriculare ca urmare a finalizării leasingului
- factura fiscala din care sa reiasă ca s-a finalizat leasingul ( fotocopie);
- cartea de identitate a vehiculului ( fotocopie);
- certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate  bugetului local emis pe numele societatii de leasing
- actul de identitate al contribuabilului: C.U.I ( fotocopie);
- împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
- fisa de înmatriculare a vehiculului (original);

Acte necesare transferului unui mijloc de transport la noul sediu sau la punctul de lucru al contribuabilului
 
- Cerere transfer auto;
- Cartea de identitate a autovehiculului eliberata de R.A.R. ( fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului: C.U.I
- Certificatul constatator din care sa reiasă noul sediu  sau punctul de lucru ( fotocopie);
- împuternicire in original sau copie conform cu originalul si actul de identitate al împuternicitului ( fotocopie);
- fisa de înmatriculare (original);
- cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 012;
 
Acte necesare pentru înscrierea in evidenta fiscala a unui echipament sau utilaj destinat obținerii de venituri

- Declarație de impunere
- Actul de dobândire original si 2 copii
- Certificat  inregistrare Compartiment Autoritatea de Transport Local  din cadrul Primariei (unde este cazul)
 
Acte necesare pentru constituirea dosarului fiscal
 
- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (CUI)
- Actul constitutiv (statutul societatii)
- Contract de închiriere/comodat pentru sediu societatii (in cazul in care acesta este situat pe raza Municipiului Caracal) si pentru punctele de lucru din Caracal
 
Notă:
*Bunurile dobândite/înstrăinate precum si orice modificare a masei impozabile, alta decât evaluarea, se declara in termen de 30 de zile!
*Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere  se sanctioneaza cu amenda de la 284 lei la 1132 lei
*Nedepunerea declaratiilor de impunere  se sanctioneaza  cu amenda de la 1132 lei la 2820 lei. 
*Având in vedere particularitatea anumitor dosare fiscale, in situația in care doriți informații suplimentare, va adresam rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre!
* In cazuri specifice pot fi solicitate si alte înscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stări de fapt. 
* Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.
* Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație si in cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.
* Limba oficiala in administrația fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limba străină, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducători autorizați. 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National