Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2021

Convocator nr.61173/22.11.2021

Proiect de hotărâre nr. 302/24.11.2021 referitor la transformarea a 5 posturi din Anexa nr. 11 la H.C.L. nr. 94/06.06.2014 — Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal

Proiect de hotărâre nr. 301/23.11.2021 referitor la aprobarea transformarii unor spatii din imobilul constructie situat in Caracal, str. Mieilor nr. 10, apartinand domeniului privat al municipiului Caracal, in locuinta de necesitate.

Proiect de hotărâre nr. 300/23.11.2021 referitor la concesionarea, fara licitatie publica, catre domnul  Nicolae Iulian Ninel, pe o perioada de 28 de ani a unei suprafete de teren de 10.00mp., apartinand domeniului privat al Municipiului Caracal, situat in Caracal, Aleea Dragos Voda nr. 13C, pentru extindere garaj auto.

Proiect de hotărâre nr. 299/19.11.2021 referitor la aprobarea schimbării destinației imobilului construcție C4 înscris în Cartea funciară nr. 55736 și a dezmembrării imobilului teren, în suprafață de 5997 mp, înscris în Cartea funciară nr. 55736.

Proiect de hotărâre nr. 298/19.11.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 142/30.09.2019 – Stat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 297/19.11.2021 referitor la modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 74/15.07.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 296/19.11.2021 referitor la modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 75/15.07.2021, referitoare la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 278/03.11.2021 referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare.

Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al "Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal".

Proiect de hotărâre nr. 258/25.10.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 246/14.10.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei ”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt”, inițiată de domnul Ion Florin Cornel.

Proiect de hotărâre nr. 295/19.11.2021 referitor la modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 126/13.10.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”,  a amplasamentului situat în str. Mihai Viteazul, nr. 73A, municipiul Caracal, judeţul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire creșă medie-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 294/19.11.2021 referitor la darea în folosință gratuită a imobilelor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Caracal în suprafață totală de 2393 mp către Distribuție Energie Oltenia S.A..

Proiect de hotărâre nr. 293/19.11.2021 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 58044 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 292/19.11.2021 referitor la aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 291/19.11.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de comodat înregistrat sub nr. 23531/21.12.2018 încheiat între Spitalul Municipal Caracal și  Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă – Zona Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 290/19.11.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 289/19.11.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2021.

Proiect de hotărâre nr. 288/19.11.2021 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021, privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 287/19.11.2021 referitor la admiterea în parte a plângerii prealabile nr. 199/30.08.2021 formulată de COMPREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021, privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 286/19.11.2021 referitor la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul Caracal pe perioada 2021-2027.  Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2021

Convocator nr.55763/25.10.2021

Proiect de hotărâre nr. 270/28.10.2021 referitor la aprobarea  initierii  elaborarii  documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru ,,Investitii de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr.73A"

Proiect de hotărâre nr. 265/27.10.2021 referitor la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Caracal in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municpiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 257/21.10.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 256/21.10.2021 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 103/31.08.2021, privind închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 255/21.10.2021 referitor la admiterea în parte a plângerii prealabile nr. 234/01.10.2021 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 103/31.08.2021.

Proiect de hotărâre nr. 254/21.10.2021 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Priseaca și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Oporelu, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 253/21.10.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 75/15.07.2021, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 252/21.10.2021 referitor la aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociación Socio-Cultural Romanati în vederea promovării Proiectului ”Cultura populară și meșteșugurile tradiționale – punți de legătură pentru românii din Andalucia”.

Proiect de hotărâre nr. 251/21.10.2021 referitor la aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător, digitalizare și energie verde pe o perioadă de 10 (zece) ani.

Proiect de hotărâre nr. 250/21.10.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 8 din Anexa la H.C.L. nr. 99/31.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.  

Convocator nr. 53418/12.10.2021

Proiect de hotărâre nr. 242/12.10.2021 referitor la aprobarea utilizării temporare a suprafeței de 1600 mp, teren domeniul public, aparținând U.A.T. Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58338, necesară organizării de șantier de către Lider Asociere Elsaco Electronic S.R.L. în vederea derulării Proiectului OT-CL-03 – Reabilitare sistem de tratare apă în Aglomerarea Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 241/12.10.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A. ”,  a amplasamentului situat pe str. Mihai Viteazul, nr. 73A, municipiul Caracal, judeţul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Construire creșă medie-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 240/12.10.2021 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și carosabile adiacente arterei de circulație Calea București, în municipiul Caracal, județul Olt” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.

Proiect de hotărâre nr. 239/12.10.2021 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Caracal” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2021

Convocator nr.48214/17.09.2021

Proiect de hotărâre nr. 227/16.09.2021 referitor la completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 53/29.11.2016 privind organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal precum și înlocuirea anexei parte integrantă din aceasta.

Proiect de hotărâre nr. 226/16.09.2021 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 225/16.09.2021 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 224/16.09.2021 referitor la modificarea poziției nr. 977 din Anexa la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 223/16.09.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou nr. 2.

Proiect de hotărâre nr. 222/16.09.2021 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 199/30.08.2021 formulată de COMPREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021.

Proiect de hotărâre nr. 221/16.09.2021 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 220/16.09.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 219/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Muzeului, nr. 6, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57562 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 218/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Libertății, nr. 3A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57543 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 217/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57564 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 216/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, nr. 8, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57548 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 215/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Olteniei, nr. 1A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57549 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 214/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 4H, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57551 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 213/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Toma Rușcă, nr. 4A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 53823 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 212/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Dragoș Vodă, nr. 7, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57547 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 211/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 12A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57545 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 210/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Stejarilor, nr. 2T, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57544 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 209/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Buzești, nr. 4, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57563 Caracal.  

Convocator nr. 45668/02.09.2021

Proiect de hotărâre nr. 205/02.09.2021 referitor la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 204/02.09.2021 referitor la aprobarea documentației de alipire a imobilului, înscris în Cartea Funciară numărul 58235, cu imobilul înscris în Cartea Funciară numărul 58237, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2021

Convocator nr. 44334/27.08.2021

Proiect de hotărâre nr. 198/26.08.2021 referitor la închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 197/25.08.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 196/25.08.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2021.

Proiect de hotărâre nr. 195/25.08.2021 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.

Proiect de hotărâre nr. 194/25.08.2021 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.

Proiect de hotărâre nr. 193/25.08.2021 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 192/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri mobile, constând în țevi preizolate, rezultate din procesul de modernizare și reabilitare a sistemului de termoficare din perioada 2006-2008, ce au rămas neutilizate, proprietate a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 191/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 830 mp, situat în Municipiul Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58271 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 190/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a clădirilor și terenurilor aferente Centralelor termice (puncte termice).

Proiect de hotărâre nr. 189/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului - teren și construcții, situat în Municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 2, județul Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, înscris în Cartea funciară nr. 50369.

Proiect de hotărâre nr. 188/25.08.2021 referitor la aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru implementarea unor „Investiții de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr. 73A”.

Proiect de hotărâre nr. 187/25.08.2021 referitor la aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 4532 mp, aflat în domeniul public al județului și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 186/25.08.2021 referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.  Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2021

Convocator nr. 39387/26.07.2021

Proiect de hotărâre nr. 162/26.07.2021 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 25A, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 57740 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 161/26.07.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 160/23.07.2021 referitor la aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 159/23.07.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 544 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Virgil Mateescu, nr. 4B, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58198 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 158/23.07.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 80 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Alexandru cel Bun, nr. 2A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57708 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 157/23.07.2021 referitor la acceptarea unor bunuri mobile cu titlu de sponsorizare din partea S.C. UNIFLADI S.R.L. în valoare totală de 15.352 lei.

Proiect de hotărâre nr. 156/23.07.2021 referitor la îndreptarea erorilor materiale strecurate în prevederile H.C.L. Caracal nr.  15/15.02.2021 privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.

Proiect de hotărâre nr. 155/23.07.2021 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 154/23.07.2021 referitor la aprobarea Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă în Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 153/23.07.2021 referitor la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

Proiect de hotărâre nr. 143/02.07.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru „Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor Și executarea lucrărilor de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt”, initiator Bejan Mihăiță Mircea.

Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2021 referitor la aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 121/10.06.2021 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 94/13.05.2021 referitor la aprobarea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Caracal.  

Convocator nr.37565/13.07.2021

Proiect de hotărâre nr. 148/15.07.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemptitudine privind cumpararea imobilului situat in municipiul Caracal, monument istoric, cod OT-II-m-B-08792.

Proiect de hotărâre nr. 146/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, în municipiul Caracal, jud. Olt”, inițiată de Florea Stelian Mihail și Florea Paula Ileana.

Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D și nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de domnul Sandu Petre.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2021

Convocator nr.34614 din 25.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 139/28.06.2021 referitor la aprobarea rectificarii Bugetului general de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 138/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2017 – Ștat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 137/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2019 – Ștat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 136/24.06.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 45/29.04.2021, privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.

Proiect de hotărâre nr. 135/24.06.2021 referitor la aprobarea transformării unei locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Caracal în locuință de necesitate.

Proiect de hotărâre nr. 134/24.06.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 30, județul Olt, monument istoric, cod OT-II-m-B-08751.

Proiect de hotărâre nr. 133/24.06.2021 referitor la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 132/24.06.2021 referitor la aprobarea dezmembrării și schimbării destinației imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou, nr. 2, cu suprafața de 48945 mp, identificat prin număr cadastral 57814.

Proiect de hotărâre nr. 131/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr.1135/2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 40.00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 110A.

Proiect de hotărâre nr. 130/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7.00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17.

Proiect de hotărâre nr. 129/23.06.2021 referitor la îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. Caracal nr.55/31.05.2021, privind modificarea prevederilor anexei nr.2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..  

Convocator nr.33033 din 15.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 123/15.06.2021 referitor la aprobarea organizării și desfășurării manifestării ”Serbare câmpenească de Rusalii”, în perioada 19.06.2021-21.06.2021.

Convocator nr.30874 din 02.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 113/02.06.2021 referitor la aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum și a contractului de prestări servicii, între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2021, Ediția a XI-a.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National