Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2016

Proiect nr.272/22.12.2016 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 04/29.01.2016 privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 precum şi utilizarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervă al Centrului Cultural Municipal Caracal în vederea realizării evenimentului cultural Revelion 2017.

Convocator nr. 271/21.12.2016

Proiect nr.264/19.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, fără licitație publică, pe o perioadă de 10 ani a unui teren intravilan în suprafață de 250 mp aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal la nord – est de bl. A din str. Carpați nr. 73. Jud. Olt, pe care este construit Skid GPL Auto. 

Proiect nr.263/19.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr.262/19.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a 3 suprafețe de teren în suprafață totală de 5,00 mp, aparținând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea a 3 panouri publicitare tip backlit.

Proiect nr.249/28.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017.

Convocator nr. 268/20.12.2016

Proiect nr.267/20.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea disponibilizării a unui bun - mijloc fix, aflat în domeniul privat al Muncipiului Caracal.

Anexa

Proiect nr.266/20.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 150.000 lei pentru întocmirea documentației în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu de către Centrul de Asistență Medico - Socială Caracal.

Proiect nr.265/20.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV anul 2016.

Anexa

Convocator nr. 258/13.12.2016

Proiect nr.257/13.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe trimestrul IV anul 2016.

Proiect nr.256/13.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă aprobat prin H.C.L Caracal nr. 4/29.02.2016 privind Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 a sumei de 10.449,00 lei în vederea achiziționării cadourilor oferite colindătorilor cu ocazia sarbătorilor de iarnă -2016.

Proiect nr.255/13.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 29.000 lei pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță.

Proiect nr.254/13.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea exproprierii unor suprafețe de teren în vederea finalizării obiectivului de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, conform Decizia de expropriere nr. 1358/29.09.2011 a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania-S.A. și a cuantumului total al despăgubirilor pentru terenurile expropriate.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2016

Convocator nr. 243/23.11.2016

Proiect nr.242/23.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Descarca DALI

Proiect nr.241/23.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Descarca DALI

Proiect nr.240/21.11.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 5.000 lei pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță.

Proiect nr.239/21.11.2016 REFERITOR LA: recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2017.

Proiect nr.238/21.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016.

Proiect nr.237/21.11.2016 REFERITOR LA: punerea la dispoziție a imobilului, teren și construcții, pentru realizarea investiţiei „Creşă municipală” amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt. 

Proiect nr.236/21.11.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 22,00 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, jud. Olt.

Proiect nr.235/21.11.2016 REFERITOR LA: organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal.

Proiect nr.234/21.11.2016 REFERITOR LA: modificarea poziţiei nr. 488 din anexa la H.C.L. Caracal nr. 103/27.06.2014 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului  Caracal și completarea acesteia cu o nouă poziție. 

Proiect nr.233/21.11.2016 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 1361/02.10.2006, care are ca obiect concesionare teren, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat pe str. Aleea Dragoş Vodă la Nord de Bl. G4.

Proiect nr.232/21.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei Sociale Caracal, a Planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2016 - 2020, a Codului Etic al personalului angajat şi a Cartei drepturilor beneficiarilor.

Proiect nr.223/31.10.2016 REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2017.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2016

Convocator nr. 221/26.10.2016

Proiect nr.219/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Creşă mixtă amplasată pe strada Rahovei nr.45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Proiect nr.218/24.10.2016 REFERITOR LA: Înființarea Secției de Artă Plastică a Muzeului Romanațiului din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal.

Proiect nr.217/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Municipal Creșe Caracal, a Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul centrului şi a Cartei drepturilor beneficiarilor.

Proiect nr.216/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Cristina – Caracal precum și aprobarea Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020. 

Proiect nr.215/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Valea Mare jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect nr.214/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Radomirești jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr.213/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Dobroteasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr.212/24.10.2016 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2016.

Proiect nr.211/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016.

Proiect nr.210/24.10.2016 REFERITOR LA: Modificarea și completarea prevederilor anexei la H.C.L. nr. 08/25.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2016

Proiect nr. 203/27.09.2016 REFERITOR LA: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRARE PIEŢE ŞI TÂRG SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Proiect nr. 202/27.09.2016 REFERITOR LA: desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL’’.

Proiect nr. 201/27.09.2016 REFERITOR LA: organizarea manifestărilor culturale şi artistice „Festivalul Toamna Romanaților”, în municipiul Caracal, în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

Convocator nr. 200/26.09.2016

Proiect nr. 197/23.09.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe termen de un an, a unor spaţii în suprafaţă totală de 166,18 mp din imobilul situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, ASOCIAȚIEI DANI VLĂDUȚ AUTISMSTOP.

Proiect nr. 196/23.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal. 

Proiect nr. 195/23.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 39311/14.09.2016 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 517,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal str. Armoniei nr. 6, jud. Olt.

Convocator nr. 192/15.09.2016

Proiect nr. 191/15.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.

Proiect nr. 190/15.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”  ce are ca obiect acordarea unor beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor şi familiilor cu probleme sociale din municipiul Caracal, în vederea prevenirii, combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Proiect nr. 189/15.09.2016 REFERITOR LA: alocarea sumei de 6.000 lei/ lună din bugetul local al municipiului Caracal în vederea susţinerii secţiei de handbal a Clubului Sportiv Şcolar Caracal pentru sezonul competiţional 2016-2017.

Convocator nr. 186/13.09.2016

Proiect nr. 185/13.09.2016 REFERITOR LA: Intrarea U.A.T. Municipiul Caracal în parteneriat cu entități de drept public și privat în vederea depunerii și implementării proiectului PROGRAME INTEGRATE DE REDUCERE A SARACIEI SI EXCLUZIUNII SOCIALE IN COMUNITATEA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI CARACAL finantat prin programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) - ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2016

Proiect nr. 177/30.08.2016 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 7 mp (C1), teren intravilan în suprafață de 2000 mp precum și împrejmuirea aferentă.
Proiect nr. 170/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Proiect nr. 169/22.08.2016 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.
Proiect nr. 168/22.08.2016 REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17. 
Proiect nr. 167/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea cotei autorității publice (mărimea beneficiului), a  cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Caracal, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016, a sumelor cu titlu de recuperare a investiției, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe precum şi aprobarea modelului contractului cadru de închiriere. 
Proiect nr. 166/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.
Proiect nr. 165/22.08.2016 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a  suprafeţei de teren de 517 mp aferentă casei de locuit, situată pe strada Armoniei nr. 6, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către d-nul Grigore Ionuț Bujor.
Proiect nr. 164/22.08.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.
Proiect nr. 163/22.08.2016 REFERITOR LA: desemnarea unui membru titular şi membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.
Proiect nr. 162/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de Salubrizare a localităților din județul Olt.


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2016

Convocator nr. 143 din 19.07.2016

Proiect nr. 141/18.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor și  procedurilor de numire și eliberare din funcţie a administratorului public și a atribuțiilor specifice ale administratorului public 

Proiect nr. 140/18.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2016  

Proiect nr. 139/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016

Proiect nr. 138/15.07.2016 REFERITOR LA: organizarea manifestarilor culturale şi artistice „Aniversare Romanaţi – 520 de ani”, în municipiul Caracal, în perioada 29 iulie -31 iulie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

Proiect nr. 137/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea casării autoturismului marca Daewoo tip Cielo  prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2016 şi achiziţionarea unui autovehicul nou cu utilizarea primei de casare.

Proiect nr. 136/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2016.

Proiect nr. 135/15.07.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului Local Caracal în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr. 134/15.07.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor  U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL

Proiect nr. 133/15.07.2016 REFERITOR LA: revocarea H.C.L. Caracal nr. 20 /28.03.2016 cu privire la modificarea prevederilor art. 10 alin. 2 din H.C.L. Caracal nr. 98/10.11.2015 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice pentru anul 2016

Proiect nr. 132/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal 

Proiect nr. 131/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National