Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2017

Convocator nr. 99 din 24.04.2017

Proiect nr.98/24.04.2017 REFERITOR LA: modificarea taxei prevăzute de prevederile art. 4 alin. (3) din “Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Caracal” aprobat prin H.C.L. Caracal nr. 81/30.05.2013.

Proiect nr.97/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Proiect nr.96/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea schimbării destinației imobilului situat în strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt, din unitate de învățământ în imobil cu destinaţia “Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice”, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect nr.95/21.04.2017 REFERITOR LA: modificarea si completarea prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a din H.C.L. Caracal nr. 30/20.09.2016 privind aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”.

Proiect nr.94/21.04.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect nr.93/21.04.2017 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.  

Proiect nr.92/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ,,Oltul,, pe anul 2017. 

Proiect nr.91/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 13879/11.04.2017 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 76,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, Bld. A. Caracalla nr. 35A, la est de bl. 1AB, jud. Olt.

Proiect nr.89/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect nr.68/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2018.

Proiect nr.54/20.03.2017 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2018. 

Proiect nr.50/10.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru " Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16, Municipiul Caracal, Judeţul Olt" generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16.

Convocator nr. 85 din 20.04.2017

Proiect nr.84/19.04.2017 REFERITOR LA: organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2017 ediţia a VII a, în perioada 23 – 30 aprilie 2017 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”.

Proiect nr.55/22.03.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Creşă municipală amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, investitor Guvernul S.U.A., prin Ambasada Statelor Unite şi Biroul de Cooperare Militară.

Convocator nr. 81 din 12.04.2017

Proiect nr.80/12.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea transmiterii unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local Caracal.

Convocator nr. 76 din 07.04.2017

Proiect nr.74/05.04.2017 REFERITOR LA: înfiinţarea unui număr de 5 linii de gardă, a unei ”Maternități” precum și a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr.70/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea actualizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 
Proiect nr.70/03.04.2017 Anexa
DALI PARTE SCRISA
DALI PARTE SCRISA SEMNAT

Proiect nr.69/03.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielior de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2017 la nivelul U.A.T. Caracal.