Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2018

Convocator nr. 58550 din 17.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 289/17.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 288/14.12.2018 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 286/13.12.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și S.C. Mario Salar S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 285/13.12.2018 referitor la prelungirea folosinţei gratuite de către Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, pe o perioadă de 3 ani a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei nr. 36, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 284/13.12.2018 referitor la acceptarea ofertei de donație a S.C. CITRINE ROYAL STAR SRL-D constând în complex de joacă pentru copii.

Proiect de hotărâre nr. 283/13.12.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale a societăților comerciale radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțului și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 282/13.12.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A».

Proiect de hotărâre nr. 281/13.12.2018 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 142/31.10.2018 privind aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 280/13.12.2018 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

Proiect de hotărâre nr. 279/13.12.2018 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Serviciului Public de Asistență Socială Caracal și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caracal pentru perioada 2019-2023.

Proiect de hotărâre nr. 278/13.12.2018 referitor la completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 277/13.12.2018 referitor la completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 276/13.12.2018 referitor la modificarea Anexei la HCL nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 228/21.11.2018 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2019.

Convocator nr.58198/13.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 274/14.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr.57917/12.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 273/12.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 56648/05.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 267/05.12.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 266/05.12.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2018

Convocator nr. 54405/22.11.2018

Proiect de hotărâre nr. 261/28.11.2018 referitor la aprobarea  taxei speciale  de salubrizare pentru  municipiul  Caracal, judetul  Olt pentru  anul  2019  si  acordarea  mandatului  special  domnului  RADU  DUMITRU  LIVIU  - primar  al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 257/26.11.2018 referitor la aprobarea contului  de executie  bugetara  al  U.A.T. Municipiul  Caracal  la data de 30.09.2018.

Proiect de hotărâre nr. 256/22.11.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cărigoiu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Filip Nicolae Victor în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 253/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci doamnei Burcea Copilescu Dumitra în calitate de urmaș a lui Burcea Andrei – erou martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 252/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Davițoiu Ion în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 251/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Țene Adrian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 250/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cîmpeanu Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 249/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Enache Constantin în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 248/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Dinu Marinel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 247/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Șimon Florian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 246/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ilin Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 245/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Badea Gigi în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 244/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Turcu Dorel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 243/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Vișan Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 242/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Negoiță George Filon în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 241/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Tudosă Gicu în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 240/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Văduva Marian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 239/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ștefănescu Smarandache Niculae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 238/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ciocârlie Stelian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 237/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Rotaru Ioan în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 236/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Savu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 235/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cornea Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 234/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Pandelea Vasile în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 233/22.11.2018 referitor la modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 232/22.11.2018 referitor la stabilirea orelor de aprovizionare cu marfă a comercianților care își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 231/22.11.2018 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae Ghiocel.

Proiect de hotărâre nr. 230/22.11.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 229/22.11.2018 referitor la stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme și consumul de carburant pentru parcul auto al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 198/22.10.2018 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2019.

Convocator nr. 50971/02.11.2018

Proiect de hotărâre nr. 223/02.11.2018 referitor la punerea la dispoziția proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL OLT ÎN PERIOADA 2014 -2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivului de investiții aferente acestuia.

Proiect de hotărâre nr. 222/02.11.2018 referitor la modificarea poziţiilor nr. 378, 387, 395 şi nr. 918 din Anexa la HCL nr. 107/ 28.07.2014, privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 221/02.11.2018 referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Proiect de hotărâre nr. 220/02.11.2018 referitor la aprobarea cotei de cofinanţare reprezentand 2% din total investiții, în sumă de 856.820,58 euro (echivalent 3.981.302,51 lei la cursul mediu din luna septembrie 2018: 1 euro=4,6466 lei), din bugetul local, reprezentând cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apa uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2018

Proiect de hotărâre nr. 218/29.10.2018 referitor la aprobarea completarii  H.C.L.  Caracal  nr.  23/30.06.20 IO  privind  aprobarea  actualizarii Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal.

Convocator nr.49597/26.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 217/25.10.2018 referitor la aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 216/25.10.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei municipiului Caracal, a societăților comerciale radiate din Registrul Comerțului, pentru care nu a fost atrasă răspunderea altor persoane .

Proiect de hotărâre nr. 215/25.10.2018 referitor la atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 33,60 mp., care aparține domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt, situat în incinta Colegiului Tehnic Matei Basarab.

Proiect de hotărâre nr. 214/25.10.2018 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren intravilan de 10,80 mp, situată în Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. 15, bl. 15, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 213/25.10.2018 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal SRL.

Proiect de hotărâre nr. 212/25.10.2018 referitor la aprobarea cumpărării a două suprafețe de teren intravilan, 107 mp respectiv 106 mp, situate în tarlaua 122 parcelele 1 și 2.

Proiect de hotărâre nr. 211/25.10.2018 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinței ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, situată în Caracal, Aleea Plopilor nr. 2, bl. A15, sc. 1, ap 3, parter, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Fieraru Sorinel Gigi, titular al Contractului de închiriere nr. 40/22.05.2015.

Proiect de hotărâre nr. 210/25.10.2018 referitor la aprobarea listei de repartizare a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 209/25.10.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 208/25.10.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr. 207/25.10.2018 referitor la aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 206/25.10.2018 referitor la transformarea unor posturi vacante din structura Centrului municipal Creşe Caracal, cu reducerea nivelurilor posturilor și modificarea corespunzătoare a statului de funcţii al Centrului municipal Creşe Caracal, anexa 2 la HCL nr. 85/2018.

Proiect de hotărâre nr. 205/25.10.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 4 la HCL nr. 88/2018 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 204/25.10.2018 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 203/25.10.2018 referitor la aprobarea investiției finanțată din Fondul IID privind „Extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 202/25.10.2018 referitor la înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 66/31.05.2018 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 201/25.10.2018 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului IOSEF NEMETZ.

Proiect de hotărâre nr. 200/25.10.2018 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere, în suprafață utilă de 37,07 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 13, bl. 12, scara 3, parter, ap. 2, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 199/25.10.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 196/18.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 195/18.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”

Convocator nr. 44656/01.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 189/01.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Proiect de hotărâre nr. 188/28.09.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 187/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Centrului de zi Cristina”  din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 186/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de vară” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 185/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 184/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Transformare urbană subzona de agrement, Piața Victoriei, mun. Caracal: modernizare scuaruri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, alei”.

 

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2018

Convocator nr.42431 din 17.09.2018

Proiect de hotărâre nr. 181/17.09.2018 referitor la retragerea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Caracal și desemnarea altor reprezentanți în Consiliile de administraţie ale Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” și  Liceului Tehnologic “Constantin Filipescu” pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 180/17.09.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22.10 mp situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt.

Proiect de hotărâre nr. 179/17.09.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa II la HCL nr. 94/2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 178/17.09.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 41936/13.09.2018

Proiect de hotărâre nr. 177/13.09.2018 referitor la aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmeaza a fi finantat în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5 – Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii în ce priveste Aria prioritara 3 a SUERD „Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe între oameni” .Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2018

Convocator nr. 39378 din 27.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2018 referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 375 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Florilor, nr. 1, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 172/27.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 171/22.08.2018 referitor la aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a domnului Țicu Romulus Marius, compus din teren în suprafață de 228 mp și construcție în suprafață de 77 mp.

Proiect de hotărâre nr. 170/22.08.2018 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 169/22.08.2018 referitor la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/22.08.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2018.

Proiect de hotărâre nr. 167/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 166/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 165/22.08.2018 referitor la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Parcului auto al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2018 referitor la transmiterea imobilului situat în municipiul Caracal, strada Cuza Vodă nr. 12, județul Olt, din domeniul public al municipiului Caracal, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Convocator nr. 36566 din 03.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 147/02.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 128/06.07.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2018

Proiect nr.145/31.07.2018 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. Caracal nr. 86/29.06.2018.

Proiect nr.142/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 36 din anexa la H.C.L. nr. 73/29.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proiect nr.141/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect nr.140/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.

Proiect nr.139/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 19/31.01.2018, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.138/19.07.2018 REFERITOR LA: înlocuirea d-lui Căldăraru Gheorghe Cristi din Comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea îmrumutului bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile aprobată prin HCL Caracal nr. 86/29.06.2018. 

Proiect nr.137/19.07.2018 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a domnului Căldăraru Gheorghe Cristi, membru P.S.D..

Proiect nr.126/28.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuință parter și garaj auto pe B-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea Rodica.

Proiect de hotarare nr. 131/13.07.2018 referitor la transformarea si mutarea  unor posturi  prevazute cu functii publice vacante in statul de functii al Primariei municipiului Caracal  si  modificarea corespunzatoare a Anexei  nr. 2 si  Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017  referitoare la aprobarea  numarului  maxim  de posturi a Regulamentului de organizare si functionare, a  structurii organizatorice  si statului   de  functii  ale  Primariei municipiului Caracal.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National