Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2018

Proiect de hotărâre nr. 78/29.03.2018 referitor la transformarea unor posturi  din statele  de functii   Anexa  nr.  3  la HCL nr.  103/2017- Stat  de  functii  al Primariei  municipiului Caracal  si Anexa  3  la  HCL  nr.   102/2017  - Stat  de  functii  al Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta  a Persoanelor al municipiului Caracal.

Convocator nr. 77/27.03.2018

Proiect de hotărâre nr. 76/26.03.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 75/22.03.2018 referitor la aprobarea închirierii imobilului, teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a d-lui Țicu Romulus Marius, în vederea desfășurării cursurilor de școlarizare ale elevilor preșcolari din comunitatea rromă cât și a altor elevi.

Proiect de hotărâre nr. 74/22.03.2018 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe - Viorel.

Proiect de hotărâre nr. 73/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

Proiect de hotărâre nr. 72/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr.1546/27.03.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. P-ța Victoriei la Nord – Vest de Bl. 34.

Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2018 referitor la aprobarea Memorandumului de colaborare între U.A.T. municipiul Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal și Asociația ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, ce are ca obiect concesionarea terenurilor în suprafaţă totală de 3,75 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare.

Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2018 referitor la înfiinţarea unor puncte de lucru secundare ale Cabinetului Medical Școlar nr. 1 în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” Caracal și Cabinetului Medical Şcolar nr. 3 în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2018 referitor la recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2018.

Convocator nr.60/06.03.2018

Proiect de hotarare nr.  59/06.03.2018 referitor la aprobarea Documentatiei  de Avizare a Lucrarilor  de Interventie  (D.A.L.I.),  a indicatorilor tehnico-economici   si  a surselor  de finantare pentru   obiectivul   de  investitii  "CRESTEREA  EFICIENTEI   ENERGETICE   PRIN REABILITAREA  SPITALULUI  MUNICIPAL  CARACAL",  cod SMIS  117853, ce urmeaza a fi finantat  in  cadrul  Programului  Operational  Regional  2014  - 2020,  CONDITII  SPECIFICE  DE ACCESARE A FONDURILOR  IN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2016/3/3.1/B/l/7  REGIUNI,  AXA PRIORITARA 3,  PRIORITATEA  DE  INVESTITII  3.1 OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE.