Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2018

Proiect de hotărâre nr. 218/29.10.2018 referitor la aprobarea completarii  H.C.L.  Caracal  nr.  23/30.06.20 IO  privind  aprobarea  actualizarii Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal.

Convocator nr.49597/26.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 217/25.10.2018 referitor la aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 216/25.10.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei municipiului Caracal, a societăților comerciale radiate din Registrul Comerțului, pentru care nu a fost atrasă răspunderea altor persoane .

Proiect de hotărâre nr. 215/25.10.2018 referitor la atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 33,60 mp., care aparține domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt, situat în incinta Colegiului Tehnic Matei Basarab.

Proiect de hotărâre nr. 214/25.10.2018 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren intravilan de 10,80 mp, situată în Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. 15, bl. 15, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 213/25.10.2018 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal SRL.

Proiect de hotărâre nr. 212/25.10.2018 referitor la aprobarea cumpărării a două suprafețe de teren intravilan, 107 mp respectiv 106 mp, situate în tarlaua 122 parcelele 1 și 2.

Proiect de hotărâre nr. 211/25.10.2018 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinței ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, situată în Caracal, Aleea Plopilor nr. 2, bl. A15, sc. 1, ap 3, parter, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Fieraru Sorinel Gigi, titular al Contractului de închiriere nr. 40/22.05.2015.

Proiect de hotărâre nr. 210/25.10.2018 referitor la aprobarea listei de repartizare a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 209/25.10.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 208/25.10.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr. 207/25.10.2018 referitor la aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 206/25.10.2018 referitor la transformarea unor posturi vacante din structura Centrului municipal Creşe Caracal, cu reducerea nivelurilor posturilor și modificarea corespunzătoare a statului de funcţii al Centrului municipal Creşe Caracal, anexa 2 la HCL nr. 85/2018.

Proiect de hotărâre nr. 205/25.10.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 4 la HCL nr. 88/2018 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 204/25.10.2018 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 203/25.10.2018 referitor la aprobarea investiției finanțată din Fondul IID privind „Extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 202/25.10.2018 referitor la înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 66/31.05.2018 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 201/25.10.2018 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului IOSEF NEMETZ.

Proiect de hotărâre nr. 200/25.10.2018 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere, în suprafață utilă de 37,07 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 13, bl. 12, scara 3, parter, ap. 2, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 199/25.10.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 196/18.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 195/18.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”

Convocator nr. 44656/01.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 189/01.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Proiect de hotărâre nr. 188/28.09.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 187/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Centrului de zi Cristina”  din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 186/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de vară” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 185/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 184/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Transformare urbană subzona de agrement, Piața Victoriei, mun. Caracal: modernizare scuaruri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, alei”.