Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2018 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2018

Convocator nr. 58550 din 17.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 289/17.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 288/14.12.2018 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 286/13.12.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și S.C. Mario Salar S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 285/13.12.2018 referitor la prelungirea folosinţei gratuite de către Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, pe o perioadă de 3 ani a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei nr. 36, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 284/13.12.2018 referitor la acceptarea ofertei de donație a S.C. CITRINE ROYAL STAR SRL-D constând în complex de joacă pentru copii.

Proiect de hotărâre nr. 283/13.12.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale a societăților comerciale radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțului și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 282/13.12.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A».

Proiect de hotărâre nr. 281/13.12.2018 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 142/31.10.2018 privind aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 280/13.12.2018 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

Proiect de hotărâre nr. 279/13.12.2018 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Serviciului Public de Asistență Socială Caracal și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caracal pentru perioada 2019-2023.

Proiect de hotărâre nr. 278/13.12.2018 referitor la completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 277/13.12.2018 referitor la completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 276/13.12.2018 referitor la modificarea Anexei la HCL nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 228/21.11.2018 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2019.

Convocator nr.58198/13.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 274/14.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr.57917/12.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 273/12.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 56648/05.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 267/05.12.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 266/05.12.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National