Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2019

Convocator nr. 63857/18.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 274/18.12.2019 referitor la desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 273/17.12.2019 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.    

Proiect de hotărâre nr. 272/17.12.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 271/16.12.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare nr. 62752/12.12.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 270/16.12.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară din municipiul Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 269/16.12.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bărbuș Teodor Dumitru, domiciliat în municipiul Caracal, strada Viilor, nr. 32, județul Olt, către Municipiul Caracal a unor bunuri imobile.    

Proiect de hotărâre nr. 268/16.12.2019 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.   

Proiect de hotărâre nr. 267/16.12.2019 referitor la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea Deveselu, județul Olt, în administrarea Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul de Utilităti Publice.   

Proiect de hotărâre nr. 266/16.12.2019 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.   

Proiect de hotărâre nr. 265/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, identificat prin C.F. nr. 56971, având număr cadastral 56971.   

Proiect de hotărâre nr. 264/16.12.2019 referitor la aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.  

Proiect de hotărâre nr. 263/16.12.2019 referitor la aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Caracal și domnul Ghercioiu Valentin Daniel și doamna Ghercioiu Otilia.   

Proiect de hotărâre nr. 262/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Carpaţi, nr. 116 și identificat prin prin C.F. nr. 53181, având număr cadastral 53181.    

Proiect de hotărâre nr. 243/19.11.2019 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2020.  

Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”, generata de imobilul situat in str. Piața Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de domnul Ilin Petrisor. 

Proiect de hotărâre nr. 240/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea realizării investiţiei „Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”, generata de imobilul situat in str. Primăverii nr. 14, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de SC ODEN PREMIUN PROPERTIES.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2019

Convocator nr. 58909/22.11.2019

Proiect de hotărâre nr. 256/22.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 58529/20.11.2019 formulată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. împotriva art. 3 din H.C.L. Caracal br. 152/31.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2019 referitor la aprobarea completării și modificării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt. 

Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 253/21.11.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal către doamna Nicolae Ana. 

Proiect de hotărâre nr. 252/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 251/21.11.2019 referitor la aprobarea completării obiectului de activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. precum și desființarea sediului secundar din Caracal, str. Înfrățirii, nr. 1, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 250/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila din municipiul Caracal, pentru anul școlar 2019 – 2020 și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 249/21.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 229/06.11.2019 formulată de domnul Gâlea Ionuț Cristian împotriva H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019.

Proiect de hotărâre nr. 248/21.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 65/31.05.2019 referitoare la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 247/21.11.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 246/21.11.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 213/22.10.2019 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2020.  

Convocator nr. 55880/07.11.2018

Proiect de hotărâre nr. 237/06.10.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal și modificarea listei de investiții pe anul 2019. 

Proiect de hotărâre nr. 235/06.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 154/31.10.2019 privind închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă. 

Proiect de hotărâre nr. 234/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare strada Viilor”. 

Proiect de hotărâre nr. 233/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Torentului». 

Proiect de hotărâre nr. 232/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare strada Măceșului». 

Proiect de hotărâre nr. 231/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare strada Țepeș Vodă». 

Proiect de hotărâre nr. 230/06.11.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Adăpost câini comunitari în municipiul Caracal».

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2019

Convocator nr.53297/25.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 226/24.10.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, a Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 225/24.10.2019 referitor la modificarea și completarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 224/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 223/23.10.2019 referitor la constituirea la nivelul UAT Municipiul Caracal a echipei mobile care va asigura intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică. 

Proiect de hotărâre nr. 222/23.10.2019 referitor la organizarea și funcționarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 221/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 143/2017. 

Proiect de hotărâre nr. 220/23.10.2019 referitor la închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă Telekom și a echipamentului auxiliar al acestuia.

Proiect de hotărâre nr. 219/23.10.2019 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Caracal nr. 131/17.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 218/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. 80/31.08.2015 privind stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public și privat al municipiului Caracal, concesionate către S.C. Compania de Apă Olt S.A..

Proiect de hotărâre nr. 217/23.10.2019 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2C, sc. A și sc. B, jud Olt.

Proiect de hotărâre nr. 216/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 215/23.10.2019 referitor la aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 214/23.10.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor bunuri, mașini și utilaje.

Convocator nr.50546/11.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 208/11.10.2019 referitor la actualizarea  indicatorilor tehnico - economici ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 207/11.10.2019 referitor la aprobarea cotei de cofinanţare reprezentand 2% din total investitii, în sumă de 925.910 euro (echivalent 4.405.757,55 lei la cursul mediu din luna aprilie 2019: 1 euro=4,7583 lei), din bugetul local, reprezentand cheltuieli eligibile si neeligibile din cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2019

Convocator nr.47207 din 25.09.2019

Proiect de hotărâre nr. 205/26.09.2019 referitor la aprobarea încheierii contractelor de cofinanțare cu S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 204/25.09.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 2050 mp. 

Proiect de hotărâre nr. 203/25.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Realizarea unui sistem de supraveghere video în municipiul Caracal”. 

Proiect de hotărâre nr. 202/25.09.2019 referitor la aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 201/24.09.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 200/24.09.2019 referitor la aprobarea delegării serviciului public de iluminat al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 199/24.09.2019 referitor la amplasarea operei de artă, donată de domnul Doldurea Ion, realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu pe strada Iancu Jianu (vis-à-vis de Casa Memorială “Iancu Jianu”) din Municipiul Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 198/24.09.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 120/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 197/24.09.2019 referitor la transformarea unor posturi și modificarea corespunzătoare a Anexei la HCL nr. 131/2018 – Stat de funcții al Centrului Municipal Creșe Caracal și Anexei nr. 2 la HCL nr. 21/2012 – Stat de funcții al Centrului de zi Cristina Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 196/24.09.2019 referitor la prelungirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare.

Proiect de hotărâre nr. 195/24.09.2019 referitor la îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 131/17.09.2019 privind aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 194/24.09.2019 referitor la numirea reprezentanţilor U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.

Proiect de hotărâre nr. 193/24.09.2019 referitor la desemnarea membrului supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.

Proiect de hotărâre nr. 192/24.09.2019  referitor la înlocuirea reprezentantului U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei GAL INIMA ROMANATIULUI.  

Convocator nr.44951 din 13.09.2019

Proiect de hotărâre nr. 188/12.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019. 

Proiect de hotărâre nr. 185/11.09.2019 referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 9 și str. Parângului nr. 16, către  titularii contractelor de închiriere. 

Proiect de hotărâre nr. 184/11.09.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Amenajare spațiu oficiere căsătorii». 

Proiect de hotărâre nr. 183/11.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția B-dul Nicolae Titulescu cu str. Bicaz ”. 

Proiect de hotărâre nr. 182/11.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția Calea București cu strada Dragoș Vodă ”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2019

Proiect de hotărâre nr. 181/29.08.2019 referitor la completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 180/28.08.2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918».

Proiect de hotărâre nr. 179/28.08.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 177/28.08.2019 referitor la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la iniţierea procedurii de concesionare a terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, în suprafaţă de 58.00 mp, situat în Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt.

Convocator nr. 41553/26.08.2019

Proiect de hotărâre nr. 175/26.08.2019 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren și construcții, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Anton Pann nr. 7 și identificat prin număr cadastral 55749. 

Proiect de hotărâre nr. 174/26.08.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.   

Proiect de hotărâre nr. 173/26.08.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare nr.41374/26.08.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 172/26.08.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2019.

Proiect de hotărâre nr. 171/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020. 

Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020.

Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2019 referitor la premierea elevilor care au obținut nota 10 în urma susținerii examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2019 și care au fost școlarizați în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 61/24.07.2015 ce are ca obiect închiriere spaţiu comercial nr. 1, în suprafaţă totală de 30.81 mp (15,21 mp spaţiu de vânzare şi 15.60 mp spaţiu de depozitare), ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu nr. 20A.

Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.

Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2019 referitor la prelungirea contractelor de concesiune ce au ca obiect spaţii în care funcţionează cabinetele medicale ale unor medici de familie, situate în imobilul din str. Intrarea Muzeului, nr. 19A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2019 referitor la aprobarea listei definitive a solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a imobilelor teren si cladiri cu destinatia de locuinte care aparțin fondului locativ al municipiului Caracal, situate în Caracal, Calea Bucuresti, nr 10, jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Tremurici Ion.

Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2019 referitor la alegerea Viceprimarului municipiului Caracal. 

Convocator nr. 39442/09.08.2019

Proiect de hotărâre nr. 146/08.08.2019 referitor la aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiului Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuințelor în anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 145/08.08.2019 referitor la vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri nr. 9 și Str. Parângului nr. 16, către titularii contractelor de închiriere

Proiect de hotărâre nr. 144/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Conea Cristian Enache, membru PSD

Proiect de hotărâre nr. 143/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Prună Toma, membru PSD

 

 

 

 

 

 

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2019

Proiect de hotărâre nr. 135/31.07.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal

Convocator nr. 36424/19.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 134/19.07.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 36398/19.07.2019 formulată de domnul Fieraru Sorinel Gigi. 

Proiect de hotărâre nr. 133/19.07.2019 referitor la acordul de principiul privind demararea procedurilor necesare cumpărării terenului în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 132/19.07.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul prevederilor H.C.L. Caracal nr. 81/28.06.2019. 

Proiect de hotărâre nr. 131/19.07.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 130/19.07.2019 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea poziţiei nr. 5 din Anexa la H.C.L. nr. 150/29.11.2018.

Proiect de hotărâre nr. 129/19.07.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor imobile - terenuri cu destinația garaj auto.

Proiect de hotărâre nr. 128/19.07.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.595 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 127/19.07.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul privat al UAT Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 126/19.07.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil teren intravilan ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal având nr. cadastral 55662, în suprafață de 46 mp, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă (nr. 9A), la Nord de bl. G4, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 125/19.07.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2019.

Proiect de hotărâre nr. 106/13.06.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere locuința parter pe Intrarea Noua nr.12, municipiul Caracal, județul Olt”, investitor Stan Noni.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National