Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2019

Convocator nr. 26693/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 102/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport la Școala gimnazială Gheorghe Magheru” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 101/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Teoretic Mihai Viteazul” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației tehnice - studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Tehnologic Matei Basarab” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei Tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REPARATII INTERIOARE, DOTARI LA CLADIREA INTERNAT A LICEULUI TEHNOLOGIC MATEI BASARAB”.

Convocator nr. 26664/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 98/23.05.2019 referitor la înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ......................... lei, în vederea cumpărării acestora.

Proiect de hotărâre nr.97/23.05.2019 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Milcov, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 95/23.05.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 42.665 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 94/23.05.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce apartine domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață totală de 11 mp, având nr. cadastral 55618, situat în Caracal, Bld. Antonius Caracalla nr. 15A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 93/23.05.2019 referitor la desființarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică aflat în patrimoniul U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 92/23.05.2019 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 91/23.05.2019 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 90/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 89/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație a domnului Doldurea Ion constând în opera de artă realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu.

Proiect de hotărâre nr. 88/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 62/31.05.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situate în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 87/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor art. 1 alin. 2 și 3 din H.C.L. Caracal nr. 61/31.05.2018 privind schimbarea sediului social și modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 86/23.05.2019 referitor la neasumarea de către U.A.T. Municipiul Caracal a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.05.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Anexei la HCL nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 65/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere și schimbare destinație din locuință în spațiu comercial și spațiu depozitare, str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, investitor Voicu Aurel.

Proiect de hotărâre nr. 64/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Schimbare destinație din cămin nefamiliști în hotel” pentru imobilul din str. Romaniței nr. 8, Caracal, județul Olt, investitor S.C. ROMANIȚA S.A..

Convocator nr. 25939 din 20.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 83/20.05.2019 referitor la aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii Cererii de Finanțare, pentru proiectul "ELEV DE NOTA 10" din cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiect de hotărâre nr. 81/20.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National