Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2019

Convocator nr. 31839/24.06.2019

Proiect de hotărâre nr. 122/25.06.2019 referitor la actualizarea  indicatorilor tehnico-economici,  a bugetului proiectrului  si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii  ,,RESTAURAREA, CONSOLIDAREA,  ECRIPAREA  SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, IN VEDEREA VALORIFICA.RII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL  LOCAL", cod SMIS 116185

Proiect de hotărâre nr. 121/21.06.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere în suprafață utilă de 50,62 mp, situat în Caracal, str. Plopilor nr. 2, bl. 15, scara 1, parter, ap. 3, jud. Olt .

Proiect de hotărâre nr. 120/21.06.2019 referitor la înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ......................... lei, în vederea cumpărării acestora.

Proiect de hotărâre nr. 119/21.06.2019 referitor la completarea Anexei la Contractul nr. 8059/06.12.2007 privind delegarea prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” şi S.C. Compania de Apă Olt S.A..

Proiect de hotărâre nr. 104/03.06.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 118/21.06.2019 referitor la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL” - CARACAL.

Proiect de hotărâre nr. 117/21.06.2019 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 14/31.01.2019 privind desființarea Serviciului Public de interes local „Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 79/13.05.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 Nr. 18,  Municipiul Caracal, Județul Olt” pentru imobilul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, Caracal, județul Olt, investitor SC DOLGAS SRL.

Proiect de hotărâre nr. 116/21.06.2019 referitor la completarea anexei la HCL nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat.

Proiect de hotărâre nr. 115/21.06.2019 referitor la darea în folosinţă gratuită, către DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. a unor suprafeţe de teren însumând 5 mp, terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amplasării unor stâlpi pentru LEA 20KV.

Proiect de hotărâre nr. 114/21.06.2019 referitor la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 113/21.06.2019 referitor la completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 112/21.06.2019 referitor la completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “ROMANAŢI SERV” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 111/21.06.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 110/21.06.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 46 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Aleea Dragoș Vodă, la Nord de bl. G4, jud. Olt către Cojoacă Marian Cristi.

Proiect de hotărâre nr. 109/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 108/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 107/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și carosabile din zona de locuințe colective Intrarea Buzești în municipiul Caracal, județul Olt”.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National