Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2019

Convocator nr. 63857/18.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 274/18.12.2019 referitor la desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 273/17.12.2019 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.    

Proiect de hotărâre nr. 272/17.12.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 271/16.12.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare nr. 62752/12.12.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 270/16.12.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară din municipiul Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 269/16.12.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bărbuș Teodor Dumitru, domiciliat în municipiul Caracal, strada Viilor, nr. 32, județul Olt, către Municipiul Caracal a unor bunuri imobile.    

Proiect de hotărâre nr. 268/16.12.2019 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.   

Proiect de hotărâre nr. 267/16.12.2019 referitor la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea Deveselu, județul Olt, în administrarea Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul de Utilităti Publice.   

Proiect de hotărâre nr. 266/16.12.2019 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.   

Proiect de hotărâre nr. 265/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, identificat prin C.F. nr. 56971, având număr cadastral 56971.   

Proiect de hotărâre nr. 264/16.12.2019 referitor la aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.  

Proiect de hotărâre nr. 263/16.12.2019 referitor la aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Caracal și domnul Ghercioiu Valentin Daniel și doamna Ghercioiu Otilia.   

Proiect de hotărâre nr. 262/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Carpaţi, nr. 116 și identificat prin prin C.F. nr. 53181, având număr cadastral 53181.    

Proiect de hotărâre nr. 243/19.11.2019 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2020.  

Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”, generata de imobilul situat in str. Piața Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de domnul Ilin Petrisor. 

Proiect de hotărâre nr. 240/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea realizării investiţiei „Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”, generata de imobilul situat in str. Primăverii nr. 14, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de SC ODEN PREMIUN PROPERTIES.