Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2020

Convocator nr.57780/23.12.2020

Proiect de hotărâre nr. 97/28.12.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 96/23.12.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 95/23.12.2020 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Popescu Dan Teodor.

Proiect de hotărâre nr. 94/23.12.2020 referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. ELLA DAN S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 13,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Antonius Caracalla, nr. 35A, pentru realizarea unei extinderi şi amenajarea spațiului comercial.

Proiect de hotărâre nr. 93/23.12.2020 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 92/23.12.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Chesnoiu Adrian-Ionuț, membru P.S.D..

Proiect de hotărâre nr. 91/23.12.2020 referitor la aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către Societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 90/23.12.2020 referitor la aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 89/23.12.2020 referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 88/23.12.2020 referitor la repartizarea a două locuințe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, solicitanților din lista de prioritate în soluționarea cererilor, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 87/23.12.2020 referitor la contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Proiect de hotărâre nr. 51/12.11.2020 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2021.

Convocator nr. 56839/17.12.2020

Proiect de hotărâre nr. 79/17.12.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2020

Convocator nr.52170/20.11.2020

Proiect de hotărâre nr. 74/19.11.2020 referitor la acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri.

Proiect de hotărâre nr. 73/19.11.2020 referitor la însușirea rapoartelor de evaluare având ca obiect imobile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 72/19.11.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 71/19.11.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2020.

Proiect de hotărâre nr. 70/19.11.2020 referitor la completarea prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 39/30.04.2020 privind aprobarea inventarierii mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2019, precum și casarea sau valorificarea acestora, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 69/19.11.2020 referitor la completarea prevederilor Anexei nr. 3 la H.C.L. Caracal nr. 158/31.10.2019 privind aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 68/19.11.2020 referitor la aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 67/19.11.2020 referitor la aprobarea amplasării unui avion MIG 21 dezafectat, în sensul giratoriu ce va fi realizat la intersecția străzii Dragoș Vodă cu Calea București.

Proiect de hotărâre nr. 66/19.11.2020 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 65/19.11.2020 referitor la prelungirea perioadei de funcționare a teraselor sezoniere de pe raza Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 64/19.11.2020 referitor la aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia aprobate prin H.C.L. al muncipiului Caracal nr. 03/2014.

Proiect de hotărâre nr. 63/19.11.2020 referitor la aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului, a contractului de prestări servicii încheiat  între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și modificarea poziției nr. 20 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 62/19.11.2020 referitor la prelungirea pe o perioadă de 1(un) an a duratei contractului de închiriere nr. 129/01.12.2011, ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1A.

Proiect de hotărâre nr. 61/19.11.2020 referitor la transformarea unui post de medic specialist din structura Serviciului Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară în post de medic primar.

Proiect de hotărâre nr. 60/19.11.2020 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 59/19.11.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 7 din H.C.L. nr. 20/28.02.2020, privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în Piața Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla, nr. 22, ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, a spațiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A și a spațiilor comerciale situate în Calea București, nr. 45A, ce aparțin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 58/19.11.2020 referitor la desemnarea reprezentanților Municipiului Caracal prin Consiliului local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.

Proiect de hotărâre nr. 57/19.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Municipiului Caracal prin Consiliul local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.

Proiect de hotărâre nr. 56/19.11.2020 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 55/19.11.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Conea Cristian Enache, membru P.N.L..  

Proiect de hotărâre nr. 36/26.10.2020 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2021.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2020

Convocator nr.48966/02.11.2020

Proiect de hotărâre nr. 47/02.11.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 179/06.12.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE «HAGIESCU MIRIȘTE», ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Proiect de hotărâre nr. 46/02.11.2020 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurate în prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 150/31.10.2019 precum și modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind Componenta nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 45/02.11.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 44/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 43/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Convocator nr.48036/28.10.2020

Ordinul Prefectului Judetului OltProiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2020

Convocator nr. 41592/17.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 189/21.09.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție vacantă și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 142/30.09.2019 - Stat de funcții al Primariei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 188/17.09.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 187/17.09.2020 referitor la desfășurarea comerțului cu produse și servicii de piață, în spațiul special amenajat, situat în Caracal, str. Mieilor nr. 10 și pe str. Mieilor, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 186/17.09.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2020.

Proiect de hotărâre nr. 185/17.09.2020 referitor la însușirea raporturilor de evaluare având ca obiect bunurile de tip rețele termice și instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 184/17.09.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție contractuală de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 104/28.09.2017 – Stat de funcții al Bibliotecii „Virgil Carianopol” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 183/17.09.2020 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. nr. 188/23.12.2019 privind aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.  

Convocator nr. 39226/02.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 178/02.09.2020 referitor la aprobarea elaborării documentațiilor și a surselor de finanțare pentru obiectivul „Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2020

Convocator nr. 38222/27.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2020 referitor la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru desfăşurarea activităţilor specifice de punere la adăpost temporar, a animalelor care circulă liber și neînsoțite pe raza Municipiului Caracal, județul Olt, între Consiliul Local al Municipiului Caracal, prin U.A.T. Municipiul Caracal și  Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS – ASPA IVETS.

Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2020 referitor la revocarea domnului Alexe Costică din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acestuia cu un alt reprezentant al Consiliului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al Municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 83/31.10.2012 privind concesionarea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri în suprafață totală de 3,75 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare și prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Asociaţia Clubul Parașutiștilor 80 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 162/26.08.2020 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil ce aparține fondului locativ al Municipiului Caracal, compus din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situat în Caracal, Str. Carpați nr. 73, bl. A, sc. C, et. 1, ap. 16, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 161/26.08.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 160/26.08.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Caracal pentru strada Lăcrămioarei.

Proiect de hotărâre nr. 159/26.08.2020 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 158/26.08.2020 referitor la aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Caracal și Inspectoratul de Poliție al Județului Olt - Poliția Municipiului Caracal, privind folosința în comun a sistemului de supraveghere video. 

Proiect de hotărâre nr. 140/12.08.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Convocator nr. 35518/07.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 137/07.08.2020 referitor la revocarea domnului Borcan Costică din funcția de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. și a domnului Mihai Ilie din funcția de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 136/07.08.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2020

Convocator nr.33276/23.07.2020

Proiect de hotărâre nr. 128/27.07.2020 referitor la aprobarea documentelor necesare atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Olt, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului.

Proiect de hotărâre nr. 127/23.07.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 126/22.07.2020 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a rețelelor termice și instalațiilor tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în vederea casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 125/22.07.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 69/30.06.2020 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA“- Sucursala Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 124/22.07.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 61/30.06.2020 privind darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna Deveselu, U.A.T. Comuna Redea, U.A.T. Comuna Traian și U.A.T. Comuna Vlădila, cu destinația construirii unei Stații SRMP care să deservească aceste localități.

Proiect de hotărâre nr. 123/22.07.2020 referitor la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 122/22.07.2020 referitor la aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 7053 mp, aflat în domeniul public al județului Olt și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 121/22.07.2020 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 29359/30.06.2020 formulată de Nicolae Teodor Daniel împotriva H.C.L. Caracal nr. 33/31.03.2020.

Proiect de hotărâre nr. 120/22.07.2020 referitor la transformarea unor posturi prevăzute cu funcții contractuale de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 119/22.07.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 102/2017 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hale cu destinatia service auto, str. Mărăști nr. 82 și str. Mărăști nr. 84 din municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de doamna Dinu Ioana și domnul Dinu Ionel.

Proiect de hotărâre nr. 103/25.06.2020 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Convocator nr.32114/16.07.2020

Proiect de hotărâre nr. 115/13.07.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National