Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2021 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2021

Convocator nr. 39387/26.07.2021

Proiect de hotărâre nr. 162/26.07.2021 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 25A, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 57740 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 161/26.07.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 160/23.07.2021 referitor la aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 159/23.07.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 544 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Virgil Mateescu, nr. 4B, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58198 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 158/23.07.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 80 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Alexandru cel Bun, nr. 2A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57708 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 157/23.07.2021 referitor la acceptarea unor bunuri mobile cu titlu de sponsorizare din partea S.C. UNIFLADI S.R.L. în valoare totală de 15.352 lei.

Proiect de hotărâre nr. 156/23.07.2021 referitor la îndreptarea erorilor materiale strecurate în prevederile H.C.L. Caracal nr.  15/15.02.2021 privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.

Proiect de hotărâre nr. 155/23.07.2021 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 154/23.07.2021 referitor la aprobarea Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă în Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 153/23.07.2021 referitor la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

Proiect de hotărâre nr. 143/02.07.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru „Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor Și executarea lucrărilor de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt”, initiator Bejan Mihăiță Mircea.

Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2021 referitor la aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 121/10.06.2021 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 94/13.05.2021 referitor la aprobarea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Caracal.  

Convocator nr.37565/13.07.2021

Proiect de hotărâre nr. 148/15.07.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemptitudine privind cumpararea imobilului situat in municipiul Caracal, monument istoric, cod OT-II-m-B-08792.

Proiect de hotărâre nr. 146/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, în municipiul Caracal, jud. Olt”, inițiată de Florea Stelian Mihail și Florea Paula Ileana.

Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D și nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de domnul Sandu Petre.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National