Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2021

Convocator nr.55763/25.10.2021

Proiect de hotărâre nr. 270/28.10.2021 referitor la aprobarea  initierii  elaborarii  documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru ,,Investitii de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr.73A"

Proiect de hotărâre nr. 265/27.10.2021 referitor la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Caracal in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municpiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 257/21.10.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 256/21.10.2021 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 103/31.08.2021, privind închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 255/21.10.2021 referitor la admiterea în parte a plângerii prealabile nr. 234/01.10.2021 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 103/31.08.2021.

Proiect de hotărâre nr. 254/21.10.2021 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Priseaca și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Oporelu, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 253/21.10.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 75/15.07.2021, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 252/21.10.2021 referitor la aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociación Socio-Cultural Romanati în vederea promovării Proiectului ”Cultura populară și meșteșugurile tradiționale – punți de legătură pentru românii din Andalucia”.

Proiect de hotărâre nr. 251/21.10.2021 referitor la aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător, digitalizare și energie verde pe o perioadă de 10 (zece) ani.

Proiect de hotărâre nr. 250/21.10.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 8 din Anexa la H.C.L. nr. 99/31.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.  

Convocator nr. 53418/12.10.2021

Proiect de hotărâre nr. 242/12.10.2021 referitor la aprobarea utilizării temporare a suprafeței de 1600 mp, teren domeniul public, aparținând U.A.T. Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58338, necesară organizării de șantier de către Lider Asociere Elsaco Electronic S.R.L. în vederea derulării Proiectului OT-CL-03 – Reabilitare sistem de tratare apă în Aglomerarea Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 241/12.10.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A. ”,  a amplasamentului situat pe str. Mihai Viteazul, nr. 73A, municipiul Caracal, judeţul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Construire creșă medie-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 240/12.10.2021 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și carosabile adiacente arterei de circulație Calea București, în municipiul Caracal, județul Olt” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.

Proiect de hotărâre nr. 239/12.10.2021 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Caracal” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.