Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2021

Convocator nr.64541/08.12.2021

Proiect de hotărâre nr. 310/08.12.2021 referitor la aprobarea cumpărării imobilului situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 113, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 55048 Caracal, aflat în proprietatea domnului Enache Mircea.

Convocator nr.61173/22.11.2021

Proiect de hotărâre nr. 302/24.11.2021 referitor la transformarea a 5 posturi din Anexa nr. 11 la H.C.L. nr. 94/06.06.2014 — Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal

Proiect de hotărâre nr. 301/23.11.2021 referitor la aprobarea transformarii unor spatii din imobilul constructie situat in Caracal, str. Mieilor nr. 10, apartinand domeniului privat al municipiului Caracal, in locuinta de necesitate.

Proiect de hotărâre nr. 300/23.11.2021 referitor la concesionarea, fara licitatie publica, catre domnul  Nicolae Iulian Ninel, pe o perioada de 28 de ani a unei suprafete de teren de 10.00mp., apartinand domeniului privat al Municipiului Caracal, situat in Caracal, Aleea Dragos Voda nr. 13C, pentru extindere garaj auto.

Proiect de hotărâre nr. 299/19.11.2021 referitor la aprobarea schimbării destinației imobilului construcție C4 înscris în Cartea funciară nr. 55736 și a dezmembrării imobilului teren, în suprafață de 5997 mp, înscris în Cartea funciară nr. 55736.

Proiect de hotărâre nr. 298/19.11.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 142/30.09.2019 – Stat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 297/19.11.2021 referitor la modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 74/15.07.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 296/19.11.2021 referitor la modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 75/15.07.2021, referitoare la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 278/03.11.2021 referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare.

Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al "Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal".

Proiect de hotărâre nr. 258/25.10.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 246/14.10.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei ”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt”, inițiată de domnul Ion Florin Cornel.

Proiect de hotărâre nr. 295/19.11.2021 referitor la modificarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 126/13.10.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”,  a amplasamentului situat în str. Mihai Viteazul, nr. 73A, municipiul Caracal, judeţul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire creșă medie-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 294/19.11.2021 referitor la darea în folosință gratuită a imobilelor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Caracal în suprafață totală de 2393 mp către Distribuție Energie Oltenia S.A..

Proiect de hotărâre nr. 293/19.11.2021 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 58044 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 292/19.11.2021 referitor la aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 291/19.11.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de comodat înregistrat sub nr. 23531/21.12.2018 încheiat între Spitalul Municipal Caracal și  Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă – Zona Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 290/19.11.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 289/19.11.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2021.

Proiect de hotărâre nr. 288/19.11.2021 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021, privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 287/19.11.2021 referitor la admiterea în parte a plângerii prealabile nr. 199/30.08.2021 formulată de COMPREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021, privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 286/19.11.2021 referitor la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul Caracal pe perioada 2021-2027.