Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2014 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2014

Convocator 28.01.2014

Proiect nr. 24/28.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014, precum şi aprobarea programului de investiţii cu finanţare din excedentul anilor precedenţi.  

Anexa 1

Anexa 2

Proiect nr. 23/22.01.2014 REFERITOR LA: Acordarea unui drept de servitute de trecere pe terenul situat în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, situat la Vest de Blocul N.

Proiect nr. 22/21.01.2014 REFERITOR LA: Concesionarea, fără licitaţie publică, către SC ADRIANA FARM  SRL, pe o perioadă de 49 ani a unei suprafeţe de teren de 23,00 mp.,aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, din Caracal  str. Mihai Eminescu la nord şi est de bl.13B, pentru realizarea unei extinderi şi amenajarea unei farmacii.

Proiect nr. 21/21.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Proiect nr. 20/21.01.2014 REFERITOR LA: Modificarea poziţiilor 8 şi 10 din anexa 2b la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 80/31.10.2012 privind includerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasată în extravilan şi 0,0500 ha amplasată în intravilanul municipiului Caracalşi aprobarea cuantumului despăgubirilor conform Deciziei de expropriere nr. 1358/29.09.2011.

Proiect nr. 19/21.01.2014 REFERITOR LA: Includerea în domeniul privat al Municipiului Caracal a suprafeţei de 2,2872 ha teren amplasat în extravilanul municipiului Caracal precum şi a suprafeţei de 23 mp situată în intravilanul municipiului Caracal.

Proiect nr. 18/21.01.2014 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr. 17/21.01.2014 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2014.

Proiect nr. 16/21.01.2014 REFERITOR LA: Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2014-2015.

Proiect nr. 15/20.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna decembrie 2013.

Proiect nr. 14/20.01.2014 REFERITOR LA: Aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Proiect nr. 13/20.01.2014 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.3/01.01.2011 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10 mp ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în  B-dul Antonius Caracalla în faţă la magazinul ABC, pentru depozitare lăzi frigorifice.

Proiect nr. 12/20.01.2014 REFERITOR LA:  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al  municipiului Caracal.

Convocator 15.01. 2014

Proiect nr. 08/15.01.2014 REFERITOR LA:  Completarea prevederilor HCL nr. 129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi deinteres local având ca asociat unic municipiul Caracal. 

Proiect nr. 06/15.01.2014 REFERITOR LA:  Finanţarea punctului  de lucru al Centrului Judetean de Excelenta Olt, instituţie cu personalitate juridica, cu sediul în cadrul Liceului Teoretic “Mihai Viteazul”  din municipiul Caracal. 

Proiect nr. 301/19.12.2013 REFERITOR LA:  Aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General almunicipiului Caracal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia”.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National