Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2014 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2014

Convocator 25.05.2014

Proiect nr. 136/22.05.2014  REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ“ din municipiul Caracal, strada General Magheru nr. 110-114  beneficiar – S.C. VIODOR COMPANY S.R.L.

Proiect nr. 135/21.05.2014  REFERITOR LA: Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC CEZ Distribuţie SA, a unor active fîxe(capacităţi energetice) din investiţia „Extindere reţea joasă tensiune şi iluminat public str. Trandafirilor şi Mărţişorului, municipiul Caracal, judeţul Olt" în vederea furnizării de energie electrică.

Proiect nr. 134/21.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.

Proiect nr. 132/21.05.2014  REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 31.03. 2014.

Proiect nr. 131/21.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea  dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 9101 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, modificării şi completării inventarului domeniului public/privat al municipiului Caracal,  intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor două loturi rezultate.

Proiect nr.130/20.05.2014  REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Dumitrescu Crisitian.

Proiect nr.129/20.05.2014  REFERITOR LA: Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 6,00  mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal,  str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr. 2, jud. Olt.

Proiect nr.128/20.05.2014  REFERITOR LA: Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 12,00  mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal,  str. Iancu Jianu, la N de Şcoala Gimnazială nr. 2, jud. Olt.

Proiect nr.127/20.05.2014  REFERITOR LA:  Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 48,00  mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Aleea Castanilor, la S de Bl. E7, jud. Olt.

Proiect nr. 123/19.05.2014  REFERITOR LA: Aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a imobilelor teren intravilan în suprafaţă de 1612,23 mp şi a construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, situate în Caracal, str. Negru Vodă, nr. 15, jud. Olt, imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal  precum şi acordarea unui drept de preemţiune la cumpărarea acestor imobile în favoarea Ministerului Culturii şi Cultelor conform prevederilor Legii nr.422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr. 122/27.11.2014 REFERITOR LA: Completarea HCL nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor  statiilor de îmbarcare/debarcare, altele decat autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect nr.121/19.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna aprilie 2014.

Proiect nr. 120/19.05.2014  REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2014.

Proiect nr.119/19.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive a solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din  fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri  în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor, in anul 2014.

Proiect nr. 118/15.05.2014  REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinanţare şi a contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

Proiect nr. 117/14.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea  tarifelor pentru plata manoperei unor acţiuni şi lucrări de asistenţă sanitar – veterinară  practicate în cadrul Clinicii Sanitar - Veterinară Caracal.

Proiect nr. 114/07.05.2014  REFERITOR LA: Încetarea aplicabilităţii H.C.L. ale municipiului Caracal nr. 166/23.12.2013 şi nr. 48/2014 precum şi aprobarea încadrarii pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul şi extravilanul  municipiului Caracal.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National