Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2015 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2015

Convocator nr. 163/28.08.2015

Proiect nr. 160/27.08.2015 REFERITOR LA: acceptarea Unităţilor Administrativ Teritoriale - comuna Şerbăneşti jud. Olt, comuna Tia Mare, jud Olt, comuna Gostavăţu, jud. Olt, comuna Băbiciu, jud. Olt, comuna Izbiceni, jud. Olt, comuna Fărcaşele, jud. Olt şi comuna Scărişoara, jud. Olt ca membrii ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr. 159/26.08.2015 REFERITOR LA: stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, concesionate către S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.

Proiect nr. 158/26.08.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea în mod corespunzător a Anexei la H.C.L. nr. 108/28.07.2014 privind atribuirea bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, către S.C. Compania de Apă Olt S.A., ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Proiect nr. 157/26.08.2015 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2015 a sumei de 259.600 lei pentru cofinanţarea obiectivului „dotarea cu echipamente medicale” – obiectivul Computer Tomograf.

Proiect nr. 156/26.08.2015 REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 2 ani a unor spaţii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalul Municipal Caracal, pentru instalare automate de băuturi calde.

Proiect nr. 155/26.08.2015 REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, către CABINET MEDICAL VETERINAR DR. DINU M. ŞTEFAN, pe o perioadă de 10 ani a corpului de clădire cu destinaţia de cabinet medical veterinar în suprafaţă construită de 155,48 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta imobilului din municipiul Caracal, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 2B. 

Proiect nr. 154/26.08.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Proiect nr. 153/26.08.2015 REFERITOR LA: înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Caracal, aprobarea numărului de posturi, a structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Caracal. 

Proiect nr. 152/26.08.2015 REFERITOR LA: numirea în funcţie contractuală de conducere director al  Centrului de Asistenţă Medico-Socială Caracal. 

Convocator nr. 147/17.08.2015

Proiect nr. 146/14.08.2015 REFERITOR LA: Aprobarea cresterii salariale cu 12%, incepand cu luna august 2015, pentru personalul angajat incadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal siincadrul institutiilor siserviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect nr. 145/14.08.2015 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trimestrul III si trimestrul IV 2015.

Proiect nr. 144/12.08.2015 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, către Societatea Comercială CEZ  DISTRIBUŢIE  S.A.,  a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal în vederea amplasării unor posturi de transformare în anvelopă de beton şi unor stâlpi de beton armat. 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National