Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2020

Convocator nr. 20847/24.04.2019

Proiect de hotărâre nr. 68/29.04.2020 referitor la aprobarea aportului Municipiului Caracal la majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă Olt S.A.

Proiect de hotărâre nr. 67/28.04.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Popescu Luminiţa, membru P.N.L.

Proiect de hotărâre nr. 65/23.04.2020 referitor la aprobarea cumpărării imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1056 mp situat în municipiul Caracal, str. Carpaţi nr. 114, judeţul Olt, imobil aflat în proprietatea domnului Dioşteanu Dan.

Proiect de hotărâre nr. 64/23.04.2020 referitor la aprobarea Planului Local de acţiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2020 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2015-2020 precum şi înfiinţarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 63/23.04.2020 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 62/23.04.2020 referitor la aprobarea inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2019, precum şi casarea sau valorificarea acestora, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 61/23.04.2020 referitor la aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.857 lei, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 60/23.04.2020 referitor la aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.578,78 lei, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 59/23.04.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal, pe anul 2020.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2020

Proiect de hotărâre nr. 54/31.03.2020 referitor la aplicarea Programului de asistenţă socială “Hrană pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite” pe perioada instituirii stării de urgenţă

Convocator nr. 17662/26.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2020 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2020 referitor la aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2020 referitor la instituirea unui sens unic de mers pe Calea București din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2020 referitor la modificarea parțială a anexelor la H.C.L. Caracal nr. 143/2017.

Proiect de hotărâre nr. 24/03.02.2020 referitor la aprobarea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 06/22.01.2020 referitor la desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal” . 

Convocator nr. 15298/11.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 47/11.03.2020 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pentru anul 2020.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2020

Convocator nr.9446/13.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 31/14.02.2020 REFERITOR LA: aprobarea retragerii Comunei Redea prin Consiliul Local al Comunei Redea si a Comunei Deveselu prin Consiliul Local al Comunei Deveselu din societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. şi preluarea pârtilor sociale de către U.A.T. Municipiul Caracal, deţinute de către acestea

Proiect de hotărâre nr. 29/12.02.2020 referitor la aprobarea strategiei de tarifare pentru servicii de apă şi apă uzată furnizată de operatorul regional S.C. Compania de Apă Olt S.A. pentru perioada 2020-2024.

Convocator nr.11444/24.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 43/24.02.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Proiect de hotărâre nr. 42/24.02.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv, modificarea a două repartiţii la solicitarea beneficiarilor. 

Proiect de hotărâre nr. 41/24.02.2020 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L.. 

Proiect de hotărâre nr. 40/24.02.2020 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 9 al Anexei la H.C.L. nr. 117/30.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020.  

Proiect de hotărâre nr. 39/24.02.2020 referitor la aprobarea delegării serviciului public de iluminat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 38/24.02.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 111/30.08.2019, precum și însușirea raportului de evaluare nr. 9129/12.02.2020 având ca obiect imobil teren și clădiri cu destinația de locuințe care aparțin fondului locativ al municipiului Caracal, situat în Caracal, Calea București nr. 10, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 37/24.02.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 35/07.03.2018 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”.   

Proiect de hotărâre nr. 36/24.02.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Proiect de hotărâre nr. 35/24.02.2020 referitor la închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 34/24.02.2020 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. nr. 79/28.06.2019 privind completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 05/17.01.2020 referitor la aprobarea Programului de asistență socială “Hrană pentru persoanele aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite”.  Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2020

Convocator nr.4516/27.01.2020

Proiect de hotărâre nr. 21/22.01.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Proiect de hotărâre nr. 20/22.01.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv, modificarea a două repartiţii la solicitarea beneficiarilor. 

Proiect de hotărâre nr. 19/22.01.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 191/23.12.2019 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea Deveselu, județul Olt, în administrarea Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul de Utilităti Publice. 

Proiect de hotărâre nr. 18/22.01.2020 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 5 al Anexei la H.C.L. nr. 116/30.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 – 2020. 

Proiect de hotărâre nr. 17/22.01.2020 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2020 - 2021. 

Proiect de hotărâre nr. 16/22.01.2020 referitor la calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2020. 

Proiect de hotărâre nr. 15/22.01.2020 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, pentru anul 2020. 

Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică, organizată de Spitalul Municipal Caracal în vederea atribuirii contractului de închiriere a suprafeței totale de 27,00 mp pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă. 

Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2020 referitor la majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Primăria municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2020 referitor la aprobarea listei de repartizare a 12 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2020 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 08/31.01.2018 privind darea în folosinţă gratuită a imobilului Punct Termic situat în Caracal, Intrarea Libertăţii, nr. 1, către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L., societate de drept public şi de interes local.

Proiect de hotărâre nr. 10/22.01.2020 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2020.

Proiect de hotărâre nr. 09/22.01.2020 referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 08/22.01.2020 referitor la repartizarea excedentului realizat în anii anteriori pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și funcționare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 07/22.01.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2019.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2019

Convocator nr. 63857/18.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 274/18.12.2019 referitor la desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 273/17.12.2019 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.    

Proiect de hotărâre nr. 272/17.12.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 271/16.12.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare nr. 62752/12.12.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 270/16.12.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară din municipiul Caracal.    

Proiect de hotărâre nr. 269/16.12.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bărbuș Teodor Dumitru, domiciliat în municipiul Caracal, strada Viilor, nr. 32, județul Olt, către Municipiul Caracal a unor bunuri imobile.    

Proiect de hotărâre nr. 268/16.12.2019 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.   

Proiect de hotărâre nr. 267/16.12.2019 referitor la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea Deveselu, județul Olt, în administrarea Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul de Utilităti Publice.   

Proiect de hotărâre nr. 266/16.12.2019 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.   

Proiect de hotărâre nr. 265/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, identificat prin C.F. nr. 56971, având număr cadastral 56971.   

Proiect de hotărâre nr. 264/16.12.2019 referitor la aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.  

Proiect de hotărâre nr. 263/16.12.2019 referitor la aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Caracal și domnul Ghercioiu Valentin Daniel și doamna Ghercioiu Otilia.   

Proiect de hotărâre nr. 262/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Carpaţi, nr. 116 și identificat prin prin C.F. nr. 53181, având număr cadastral 53181.    

Proiect de hotărâre nr. 243/19.11.2019 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2020.  

Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”, generata de imobilul situat in str. Piața Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de domnul Ilin Petrisor. 

Proiect de hotărâre nr. 240/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea realizării investiţiei „Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”, generata de imobilul situat in str. Primăverii nr. 14, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de SC ODEN PREMIUN PROPERTIES.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2019

Convocator nr. 58909/22.11.2019

Proiect de hotărâre nr. 256/22.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 58529/20.11.2019 formulată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. împotriva art. 3 din H.C.L. Caracal br. 152/31.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2019 referitor la aprobarea completării și modificării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt. 

Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 253/21.11.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal către doamna Nicolae Ana. 

Proiect de hotărâre nr. 252/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 251/21.11.2019 referitor la aprobarea completării obiectului de activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. precum și desființarea sediului secundar din Caracal, str. Înfrățirii, nr. 1, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 250/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila din municipiul Caracal, pentru anul școlar 2019 – 2020 și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 249/21.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 229/06.11.2019 formulată de domnul Gâlea Ionuț Cristian împotriva H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019.

Proiect de hotărâre nr. 248/21.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 65/31.05.2019 referitoare la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 247/21.11.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 246/21.11.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 213/22.10.2019 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2020.  

Convocator nr. 55880/07.11.2018

Proiect de hotărâre nr. 237/06.10.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal și modificarea listei de investiții pe anul 2019. 

Proiect de hotărâre nr. 235/06.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 154/31.10.2019 privind închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă. 

Proiect de hotărâre nr. 234/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare strada Viilor”. 

Proiect de hotărâre nr. 233/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Torentului». 

Proiect de hotărâre nr. 232/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare strada Măceșului». 

Proiect de hotărâre nr. 231/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare strada Țepeș Vodă». 

Proiect de hotărâre nr. 230/06.11.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Adăpost câini comunitari în municipiul Caracal».

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National