Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2019

Convocator nr.53297/25.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 226/24.10.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, a Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 225/24.10.2019 referitor la modificarea și completarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 224/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 223/23.10.2019 referitor la constituirea la nivelul UAT Municipiul Caracal a echipei mobile care va asigura intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică. 

Proiect de hotărâre nr. 222/23.10.2019 referitor la organizarea și funcționarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 221/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 143/2017. 

Proiect de hotărâre nr. 220/23.10.2019 referitor la închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă Telekom și a echipamentului auxiliar al acestuia.

Proiect de hotărâre nr. 219/23.10.2019 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Caracal nr. 131/17.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 218/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. 80/31.08.2015 privind stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public și privat al municipiului Caracal, concesionate către S.C. Compania de Apă Olt S.A..

Proiect de hotărâre nr. 217/23.10.2019 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2C, sc. A și sc. B, jud Olt.

Proiect de hotărâre nr. 216/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 215/23.10.2019 referitor la aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 214/23.10.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor bunuri, mașini și utilaje.

Convocator nr.50546/11.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 208/11.10.2019 referitor la actualizarea  indicatorilor tehnico - economici ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 207/11.10.2019 referitor la aprobarea cotei de cofinanţare reprezentand 2% din total investitii, în sumă de 925.910 euro (echivalent 4.405.757,55 lei la cursul mediu din luna aprilie 2019: 1 euro=4,7583 lei), din bugetul local, reprezentand cheltuieli eligibile si neeligibile din cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2019

Convocator nr.47207 din 25.09.2019

Proiect de hotărâre nr. 205/26.09.2019 referitor la aprobarea încheierii contractelor de cofinanțare cu S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 204/25.09.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 2050 mp. 

Proiect de hotărâre nr. 203/25.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Realizarea unui sistem de supraveghere video în municipiul Caracal”. 

Proiect de hotărâre nr. 202/25.09.2019 referitor la aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 201/24.09.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 200/24.09.2019 referitor la aprobarea delegării serviciului public de iluminat al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 199/24.09.2019 referitor la amplasarea operei de artă, donată de domnul Doldurea Ion, realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu pe strada Iancu Jianu (vis-à-vis de Casa Memorială “Iancu Jianu”) din Municipiul Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 198/24.09.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 120/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 197/24.09.2019 referitor la transformarea unor posturi și modificarea corespunzătoare a Anexei la HCL nr. 131/2018 – Stat de funcții al Centrului Municipal Creșe Caracal și Anexei nr. 2 la HCL nr. 21/2012 – Stat de funcții al Centrului de zi Cristina Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 196/24.09.2019 referitor la prelungirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare.

Proiect de hotărâre nr. 195/24.09.2019 referitor la îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 131/17.09.2019 privind aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 194/24.09.2019 referitor la numirea reprezentanţilor U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.

Proiect de hotărâre nr. 193/24.09.2019 referitor la desemnarea membrului supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.

Proiect de hotărâre nr. 192/24.09.2019  referitor la înlocuirea reprezentantului U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei GAL INIMA ROMANATIULUI.  

Convocator nr.44951 din 13.09.2019

Proiect de hotărâre nr. 188/12.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019. 

Proiect de hotărâre nr. 185/11.09.2019 referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 9 și str. Parângului nr. 16, către  titularii contractelor de închiriere. 

Proiect de hotărâre nr. 184/11.09.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Amenajare spațiu oficiere căsătorii». 

Proiect de hotărâre nr. 183/11.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția B-dul Nicolae Titulescu cu str. Bicaz ”. 

Proiect de hotărâre nr. 182/11.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția Calea București cu strada Dragoș Vodă ”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2019

Proiect de hotărâre nr. 181/29.08.2019 referitor la completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 180/28.08.2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918».

Proiect de hotărâre nr. 179/28.08.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 177/28.08.2019 referitor la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la iniţierea procedurii de concesionare a terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, în suprafaţă de 58.00 mp, situat în Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt.

Convocator nr. 41553/26.08.2019

Proiect de hotărâre nr. 175/26.08.2019 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren și construcții, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Anton Pann nr. 7 și identificat prin număr cadastral 55749. 

Proiect de hotărâre nr. 174/26.08.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.   

Proiect de hotărâre nr. 173/26.08.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare nr.41374/26.08.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 172/26.08.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2019.

Proiect de hotărâre nr. 171/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020. 

Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020.

Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2019 referitor la premierea elevilor care au obținut nota 10 în urma susținerii examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2019 și care au fost școlarizați în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 61/24.07.2015 ce are ca obiect închiriere spaţiu comercial nr. 1, în suprafaţă totală de 30.81 mp (15,21 mp spaţiu de vânzare şi 15.60 mp spaţiu de depozitare), ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu nr. 20A.

Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.

Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2019 referitor la prelungirea contractelor de concesiune ce au ca obiect spaţii în care funcţionează cabinetele medicale ale unor medici de familie, situate în imobilul din str. Intrarea Muzeului, nr. 19A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2019 referitor la aprobarea listei definitive a solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a imobilelor teren si cladiri cu destinatia de locuinte care aparțin fondului locativ al municipiului Caracal, situate în Caracal, Calea Bucuresti, nr 10, jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Tremurici Ion.

Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2019 referitor la alegerea Viceprimarului municipiului Caracal. 

Convocator nr. 39442/09.08.2019

Proiect de hotărâre nr. 146/08.08.2019 referitor la aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiului Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuințelor în anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 145/08.08.2019 referitor la vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri nr. 9 și Str. Parângului nr. 16, către titularii contractelor de închiriere

Proiect de hotărâre nr. 144/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Conea Cristian Enache, membru PSD

Proiect de hotărâre nr. 143/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Prună Toma, membru PSD

 

 

 

 

 

 

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2019

Proiect de hotărâre nr. 135/31.07.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal

Convocator nr. 36424/19.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 134/19.07.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 36398/19.07.2019 formulată de domnul Fieraru Sorinel Gigi. 

Proiect de hotărâre nr. 133/19.07.2019 referitor la acordul de principiul privind demararea procedurilor necesare cumpărării terenului în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 132/19.07.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul prevederilor H.C.L. Caracal nr. 81/28.06.2019. 

Proiect de hotărâre nr. 131/19.07.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 130/19.07.2019 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea poziţiei nr. 5 din Anexa la H.C.L. nr. 150/29.11.2018.

Proiect de hotărâre nr. 129/19.07.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor imobile - terenuri cu destinația garaj auto.

Proiect de hotărâre nr. 128/19.07.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.595 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 127/19.07.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul privat al UAT Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 126/19.07.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil teren intravilan ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal având nr. cadastral 55662, în suprafață de 46 mp, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă (nr. 9A), la Nord de bl. G4, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 125/19.07.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2019.

Proiect de hotărâre nr. 106/13.06.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere locuința parter pe Intrarea Noua nr.12, municipiul Caracal, județul Olt”, investitor Stan Noni.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2019

Convocator nr. 31839/24.06.2019

Proiect de hotărâre nr. 122/25.06.2019 referitor la actualizarea  indicatorilor tehnico-economici,  a bugetului proiectrului  si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii  ,,RESTAURAREA, CONSOLIDAREA,  ECRIPAREA  SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, IN VEDEREA VALORIFICA.RII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL  LOCAL", cod SMIS 116185

Proiect de hotărâre nr. 121/21.06.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere în suprafață utilă de 50,62 mp, situat în Caracal, str. Plopilor nr. 2, bl. 15, scara 1, parter, ap. 3, jud. Olt .

Proiect de hotărâre nr. 120/21.06.2019 referitor la înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ......................... lei, în vederea cumpărării acestora.

Proiect de hotărâre nr. 119/21.06.2019 referitor la completarea Anexei la Contractul nr. 8059/06.12.2007 privind delegarea prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” şi S.C. Compania de Apă Olt S.A..

Proiect de hotărâre nr. 104/03.06.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 118/21.06.2019 referitor la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL” - CARACAL.

Proiect de hotărâre nr. 117/21.06.2019 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 14/31.01.2019 privind desființarea Serviciului Public de interes local „Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 79/13.05.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 Nr. 18,  Municipiul Caracal, Județul Olt” pentru imobilul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, Caracal, județul Olt, investitor SC DOLGAS SRL.

Proiect de hotărâre nr. 116/21.06.2019 referitor la completarea anexei la HCL nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat.

Proiect de hotărâre nr. 115/21.06.2019 referitor la darea în folosinţă gratuită, către DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. a unor suprafeţe de teren însumând 5 mp, terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amplasării unor stâlpi pentru LEA 20KV.

Proiect de hotărâre nr. 114/21.06.2019 referitor la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 113/21.06.2019 referitor la completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 112/21.06.2019 referitor la completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “ROMANAŢI SERV” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 111/21.06.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 110/21.06.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 46 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Aleea Dragoș Vodă, la Nord de bl. G4, jud. Olt către Cojoacă Marian Cristi.

Proiect de hotărâre nr. 109/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 108/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 107/21.06.2019 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și carosabile din zona de locuințe colective Intrarea Buzești în municipiul Caracal, județul Olt”.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2019

Convocator nr. 26693/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 102/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport la Școala gimnazială Gheorghe Magheru” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 101/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Teoretic Mihai Viteazul” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentației tehnice - studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare teren de sport Liceul Tehnologic Matei Basarab” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/24.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei Tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REPARATII INTERIOARE, DOTARI LA CLADIREA INTERNAT A LICEULUI TEHNOLOGIC MATEI BASARAB”.

Convocator nr. 26664/24.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 98/23.05.2019 referitor la înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ......................... lei, în vederea cumpărării acestora.

Proiect de hotărâre nr.97/23.05.2019 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Milcov, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 95/23.05.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 42.665 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 94/23.05.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce apartine domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață totală de 11 mp, având nr. cadastral 55618, situat în Caracal, Bld. Antonius Caracalla nr. 15A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 93/23.05.2019 referitor la desființarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică aflat în patrimoniul U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 92/23.05.2019 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 91/23.05.2019 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 90/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 89/23.05.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație a domnului Doldurea Ion constând în opera de artă realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu.

Proiect de hotărâre nr. 88/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 62/31.05.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situate în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 87/23.05.2019 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor art. 1 alin. 2 și 3 din H.C.L. Caracal nr. 61/31.05.2018 privind schimbarea sediului social și modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 86/23.05.2019 referitor la neasumarea de către U.A.T. Municipiul Caracal a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.05.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Anexei la HCL nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 65/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere și schimbare destinație din locuință în spațiu comercial și spațiu depozitare, str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, investitor Voicu Aurel.

Proiect de hotărâre nr. 64/16.04.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Schimbare destinație din cămin nefamiliști în hotel” pentru imobilul din str. Romaniței nr. 8, Caracal, județul Olt, investitor S.C. ROMANIȚA S.A..

Convocator nr. 25939 din 20.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 83/20.05.2019 referitor la aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii Cererii de Finanțare, pentru proiectul "ELEV DE NOTA 10" din cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiect de hotărâre nr. 81/20.05.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National