Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2018

Proiect de hotărâre nr. 218/29.10.2018 referitor la aprobarea completarii  H.C.L.  Caracal  nr.  23/30.06.20 IO  privind  aprobarea  actualizarii Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal.

Convocator nr.49597/26.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 217/25.10.2018 referitor la aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 216/25.10.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei municipiului Caracal, a societăților comerciale radiate din Registrul Comerțului, pentru care nu a fost atrasă răspunderea altor persoane .

Proiect de hotărâre nr. 215/25.10.2018 referitor la atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 33,60 mp., care aparține domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt, situat în incinta Colegiului Tehnic Matei Basarab.

Proiect de hotărâre nr. 214/25.10.2018 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren intravilan de 10,80 mp, situată în Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. 15, bl. 15, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 213/25.10.2018 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal SRL.

Proiect de hotărâre nr. 212/25.10.2018 referitor la aprobarea cumpărării a două suprafețe de teren intravilan, 107 mp respectiv 106 mp, situate în tarlaua 122 parcelele 1 și 2.

Proiect de hotărâre nr. 211/25.10.2018 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinței ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, situată în Caracal, Aleea Plopilor nr. 2, bl. A15, sc. 1, ap 3, parter, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Fieraru Sorinel Gigi, titular al Contractului de închiriere nr. 40/22.05.2015.

Proiect de hotărâre nr. 210/25.10.2018 referitor la aprobarea listei de repartizare a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 209/25.10.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 208/25.10.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr. 207/25.10.2018 referitor la aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 206/25.10.2018 referitor la transformarea unor posturi vacante din structura Centrului municipal Creşe Caracal, cu reducerea nivelurilor posturilor și modificarea corespunzătoare a statului de funcţii al Centrului municipal Creşe Caracal, anexa 2 la HCL nr. 85/2018.

Proiect de hotărâre nr. 205/25.10.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 4 la HCL nr. 88/2018 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 204/25.10.2018 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 203/25.10.2018 referitor la aprobarea investiției finanțată din Fondul IID privind „Extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 202/25.10.2018 referitor la înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 66/31.05.2018 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 201/25.10.2018 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului IOSEF NEMETZ.

Proiect de hotărâre nr. 200/25.10.2018 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere, în suprafață utilă de 37,07 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 13, bl. 12, scara 3, parter, ap. 2, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 199/25.10.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 196/18.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 195/18.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”

Convocator nr. 44656/01.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 189/01.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Proiect de hotărâre nr. 188/28.09.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 187/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Centrului de zi Cristina”  din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 186/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de vară” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 185/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice” din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 184/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Transformare urbană subzona de agrement, Piața Victoriei, mun. Caracal: modernizare scuaruri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, alei”.

 

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2018

Convocator nr.42431 din 17.09.2018

Proiect de hotărâre nr. 181/17.09.2018 referitor la retragerea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Caracal și desemnarea altor reprezentanți în Consiliile de administraţie ale Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” și  Liceului Tehnologic “Constantin Filipescu” pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 180/17.09.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22.10 mp situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt.

Proiect de hotărâre nr. 179/17.09.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa II la HCL nr. 94/2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 178/17.09.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 41936/13.09.2018

Proiect de hotărâre nr. 177/13.09.2018 referitor la aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmeaza a fi finantat în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5 – Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii în ce priveste Aria prioritara 3 a SUERD „Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe între oameni” .Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2018

Convocator nr. 39378 din 27.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2018 referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 375 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Florilor, nr. 1, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 172/27.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 171/22.08.2018 referitor la aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a domnului Țicu Romulus Marius, compus din teren în suprafață de 228 mp și construcție în suprafață de 77 mp.

Proiect de hotărâre nr. 170/22.08.2018 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 169/22.08.2018 referitor la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/22.08.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2018.

Proiect de hotărâre nr. 167/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 166/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 165/22.08.2018 referitor la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Parcului auto al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2018 referitor la transmiterea imobilului situat în municipiul Caracal, strada Cuza Vodă nr. 12, județul Olt, din domeniul public al municipiului Caracal, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Convocator nr. 36566 din 03.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 147/02.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 128/06.07.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2018

Proiect nr.145/31.07.2018 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. Caracal nr. 86/29.06.2018.

Proiect nr.142/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 36 din anexa la H.C.L. nr. 73/29.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proiect nr.141/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect nr.140/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.

Proiect nr.139/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 19/31.01.2018, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.138/19.07.2018 REFERITOR LA: înlocuirea d-lui Căldăraru Gheorghe Cristi din Comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea îmrumutului bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile aprobată prin HCL Caracal nr. 86/29.06.2018. 

Proiect nr.137/19.07.2018 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a domnului Căldăraru Gheorghe Cristi, membru P.S.D..

Proiect nr.126/28.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuință parter și garaj auto pe B-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea Rodica.

Proiect de hotarare nr. 131/13.07.2018 referitor la transformarea si mutarea  unor posturi  prevazute cu functii publice vacante in statul de functii al Primariei municipiului Caracal  si  modificarea corespunzatoare a Anexei  nr. 2 si  Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017  referitoare la aprobarea  numarului  maxim  de posturi a Regulamentului de organizare si functionare, a  structurii organizatorice  si statului   de  functii  ale  Primariei municipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2018

Convocator nr. 29807/25.06.2018

Proiect de hotărâre nr.125/25.06.2018 referitor la aprobarea  unui schimb de locuinte A.N.L., avand ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe - Viorel.

Proiect de hotărâre nr.124/25.06.2018 referitor la aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Proiect de hotărâre nr.123/25.06.2018 referitor la suplimentarea numărului de posturi al Centrului municipal Creşe Caracal, înființarea în structura acestuia a Creșei nr. 2 Caracal și modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului municipal Creşe Caracal.

Proiect de hotărâre nr.122/25.06.2018 referitor la aprobarea subînchirierii suprafeței de 27 mp ce face parte din spațiul comercial in suprafață totală de 56 mp, situat în incinta curții interioare a Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr.121/25.06.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr.120/25.06.2018 referitor la conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului Prof. DUMITRU RĂDULESCU.

Proiect de hotărâre nr.119/20.06.2018 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare dintre Spitalul Municipal Caracal și Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal.

Proiect de hotărâre nr.118/20.06.2018 referitor la modificarea și completarea în mod corespunzător a prevederilor H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean/interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect de hotărâre nr.117/20.06.2018 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 44/30.03.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

Proiect de hotărâre nr.116/20.06.2018 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 348/25.02.2003, având ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 26.00 mp ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 20A, pe care este construit spaţiul comercial nr. 2.

Proiect de hotărâre nr.115/20.06.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 594 din anexa la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea  inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr.114/20.06.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr.113/20.06.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr.112/20.06.2018 referitor la amenajarea unui spațiu de reculegere în incinta Cimitirului nr. 1 Caracal.

Proiect de hotărâre nr.111/20.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proiect de hotărâre nr.110/20.06.2018 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2018. 

Proiect de hotărâre nr.109/20.06.2018 referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2018

Convocator nr. 24761 din 25.05.2018

Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2018 referitor la numirea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Caracal în comisiile de deschidere şi evaluare a ofertelor privind concesionarea prin licitaţie publică a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 106/22.05.2018 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 116/31.10.2017 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinţei ce aparţine fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, în suprafaţă utilă de 53,73 mp, situată în Intrarea Muzeului, nr. 13, bl.12, sc. 3, ap. 2, parter, Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaş, d-na  Bălăianu Rucsandra, titulară a contractului de închiriere nr. 24/2017.

Proiect de hotărâre nr. 105/22.05.2018 referitor la acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” în vederea exercitării în numele și pe seama U.A.T. Municipiul Caracal a unor atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 104/22.05.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și SC Mario Salar SRL.

Proiect de hotărâre nr. 103/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 102/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,88 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2, către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

Proiect de hotărâre nr. 101/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 21,59 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt.

Proiect de hotărâre nr. 100/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Clubul Paraşutiştilor 80 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/22.05.2018 referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 98/22.05.2018 referitor la schimbarea sediului social si modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 97/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 41.124,04 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 96/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 16.894 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 95/22.05.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 94/22.05.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2018.

Proiect de hotărâre nr. 90/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea „Extinderii intravilanului municipiului Caracal, în scopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne, municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 105, judetul Olt şi extravilan T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt”, beneficiar S.C. Malina Lux S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 89/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru “Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3”, Caracal, jud. Olt, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia. 

Proiect de hotărâre nr. 88/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National