Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2018

Convocator nr. 86/23.04.2018

Proiect de hotărâre nr. 87/25.04.2018 referitor la mentinerea in bugetul  Asociatiei  GAL  lnima  Romanatiului  a sumei  de  100.000 lei  aprobata  prin H.C.L.  Caracal  nr. 82/31.07.2017.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.04.2018 referitor la organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2018 ediţia a VIII a, în perioada 5 – 13 mai 2018 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” .

Proiect de hotărâre nr. 84/20.04.2018 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Brastavățu, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 83/20.04.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 82/20.04.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 64/22.03.2018 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2018

Proiect de hotărâre nr. 78/29.03.2018 referitor la transformarea unor posturi  din statele  de functii   Anexa  nr.  3  la HCL nr.  103/2017- Stat  de  functii  al Primariei  municipiului Caracal  si Anexa  3  la  HCL  nr.   102/2017  - Stat  de  functii  al Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta  a Persoanelor al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 76/26.03.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 75/22.03.2018 referitor la aprobarea închirierii imobilului, teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a d-lui Țicu Romulus Marius, în vederea desfășurării cursurilor de școlarizare ale elevilor preșcolari din comunitatea rromă cât și a altor elevi.

Proiect de hotărâre nr. 74/22.03.2018 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe - Viorel.

Proiect de hotărâre nr. 73/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

Proiect de hotărâre nr. 72/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr.1546/27.03.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. P-ța Victoriei la Nord – Vest de Bl. 34.

Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2018 referitor la aprobarea Memorandumului de colaborare între U.A.T. municipiul Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal și Asociația ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, ce are ca obiect concesionarea terenurilor în suprafaţă totală de 3,75 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare.

Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2018 referitor la înfiinţarea unor puncte de lucru secundare ale Cabinetului Medical Școlar nr. 1 în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” Caracal și Cabinetului Medical Şcolar nr. 3 în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2018 referitor la recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2018.

Convocator nr.60/06.03.2018

Proiect de hotarare nr.  59/06.03.2018 referitor la aprobarea Documentatiei  de Avizare a Lucrarilor  de Interventie  (D.A.L.I.),  a indicatorilor tehnico-economici   si  a surselor  de finantare pentru   obiectivul   de  investitii  "CRESTEREA  EFICIENTEI   ENERGETICE   PRIN REABILITAREA  SPITALULUI  MUNICIPAL  CARACAL",  cod SMIS  117853, ce urmeaza a fi finantat  in  cadrul  Programului  Operational  Regional  2014  - 2020,  CONDITII  SPECIFICE  DE ACCESARE A FONDURILOR  IN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2016/3/3.1/B/l/7  REGIUNI,  AXA PRIORITARA 3,  PRIORITATEA  DE  INVESTITII  3.1 OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2018

Convocator nr. 57/23.02.2018

Proiect de hotărâre nr. 55/21.02.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 4 din Anexa la H.C.L. nr. 127/27.11.2017, privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.

Proiect de hotărâre nr. 54/21.02.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal in suma de 127.038,31 lei.

Proiect de hotărâre nr. 53/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea poziţiilor nr. 1978 şi nr. 1979 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 139/21.12.2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului  Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 51/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 20/31.01.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – construcție și teren în suprafaţă totală de 529 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Piața Victoriei nr. 10A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 50/21.02.2018 referitor la transformarea unor posturi din statul de funcții Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal și Anexa 2 la H.C.L. nr. 23/2012 – stat de funcții al Cantinei Sociale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 49/21.02.2018 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 48/21.02.2018 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2018 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 47/21.02.2018 referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ROMANAŢI SERV” pentru anul 2018. 

Proiect de hotărâre nr. 46/21.02.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2017.

Convocator nr. 42/13.02.2018

Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2018 referitor la aprobarea contractului de închiriere a suprafeței de 1676 mp teren care aparține infrastructurii feroviare publice fără elemente de transport, temporar disponibile aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F. CFR S.A. – Sucursala Regională C.F. Craiova în vederea realizării investiției ”Extindere și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt”. 

Proiect de hotărâre nr. 40/09.02.2018 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2018

Proiect de hotărâre nr. 32/30.01.2018 referitor la: numirea reprezentantului  Municipiului  Caracal  prin Consiliul  local al  municipiului   Caracal  in  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  din  cadrul  societatii  A.D.P.P. Caracal  S. R. L.

Proiect de hotărâre nr. 30/30.01.2018 referitor la: modificarea  si completarea  Anexei  nr. 4 la H.C.L.  nr.  109/28.07.2014 referitoare  la  mandatarea   Asociatiei  "Romanati  Serv"-  asociatie  de  dezvoltare  intercomunitara,  sa delege  gestiunea  serviciului  public  de  salubrizare  al  municipiului   Caracal  catre  operatorul   S.C A.D.P.P. CARACAL  si sa atribuie acestui operator Contractul  de delegare a gestiunii

Convocator nr. 29 din 26.01.2018

Proiect de hotărâre nr. 28/25.01.2018 referitor la: prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil - constructie  si teren in suprafata  totala  de 529 mp, apartinand domeniului privat  al Municipiului Caracal,  situat in str. Piata Victoriei  nr.  10A, jud.  Olt.

Proiect de hotărâre nr. 27/25.01.2018 referitor la: aprobarea inventarului domeniului  privat al municipiului  Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 26/25.01.2018 referitor la: aprobarea   bugetului   si  a  calendarului  de  activitati,  ce  urmeaza   a  se desfasura  pe  parcursul  anului   2018  cu  partenerii   din  localitatile  Montana-Bulgaria  si  Bialogard - Polonia,  in baza acordurilor de cooperare  si infratire.

Proiect de hotărâre nr. 25/25.01.2018 referitor la: aprobarea bugetului  si  a calendarului  principalelor  actiuni  de promovare aferente   Planului   de  marketing   al  Centrului  National de  Informare   si   Promovare   Turistica  din Municipiul Caracal in anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 24/25.01.2018 referitor la: prelungirea  contractului   de  inchiriere  nr.  9/05.02.2014  ce  are  ca  obiect inchirierea spatiilor comerciale  nr. 3, 4, 5, in suprafata totala de 76.20 mp ce apartin domeniului  privat al Municipiului  Caracal, situate in str. Mihai Eminescu nr. 20A, jud. Olt

Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2018 referitor la: aprobarea   utilizarii   excedentului   bugetar   din  anii   precedenti   al  unor Ordonatori Tertiari  de Credite de pe raza U .A.T.  Municipiul  Caracal

Proiect de hotărâre nr. 22/23.01.2018 referitor la: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii  "Reabilitare, modernizare si infiintare Sectie de psihiatrie a Spitalului Municipal Caracal"

Proiect de hotărâre nr. 21/23.01.2018 referitor la: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii "Modernizare strada  Mihai Viteazul, tronsonul cuprins intre  strada Strandului si Cimitirul evreiesc (km  1+064 si km 1+607), municipiul Caracal"

Proiect de hotărâre nr. 20/23.01.2018 referitor la: aprobarea  Documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)  si  a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire  șarpantă  cu  invelitoare si reparatii curente la cladire internat" la Colegiul Tehnic "Matei Basarab"

Proiect de hotărâre nr. 19/23.01.2018 referitor la: stabilirea cantitatii de deseuri municipale ce vor fi colectate si transportate de catre S.C. A.D.P.P. Caracal SRL de la persoanele fizice care locuiesc in imobilele tip condominiu.

Proiect de hotărâre nr. 18/23.01.2018 referitor la: completarea  H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor statiilor de  imbarcare/debarcare, altele decat  autogara  pentru  transportul  calatorilor in  regim judetean/interjudetean, precum si a denumirii acestora

Proiect de hotărâre nr. 17/23.01.2018 referitor la: prelungirea  contractului de inchiriere nr.129/01.12.2011 ce are ca obiect inchiriere teren in  suprafata  de 20 mp, care apartine  domeniului  privat al Municipiului Caracal, situat in str. Intrarea Muzeului nr.1A, pe care este amplasat un chiosc cu produse alimentare si nealimentare.

Proiect de hotărâre nr. 16/23.01.2018 referitor la: darea in folosinta gratuita a imobilului Punct Termic  situat in Caracal, Intrarea Libertatii,  nr.1,  catre societatea A.D.P.P.  CARACAL S.R.L., societate de drept public si de interes local

Proiect de hotărâre nr. 15/23.01.2018 referitor la: darea  in folosinta  gratuita  pe termen  de 3  ani  a unui  spatiu in suprafata  de 18, 14 mp din imobilul situat in Caracal, str. Aleea  Cresei  nr.1, Jud. Olt

Proiect de hotărâre nr. 14/23.01.2018 referitor la: Calendarul  principalelor manifestari cultural artistice in anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 13/23.01.2018 referitor la: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Dinoiu Ion, ca urmare a decesului

Proiect de hotărâre nr. 12/23.01.2018 referitor la: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei nonnale, a mandatului de consilier local a domnului Popescu Dan, membru A.L.D.E.

Convocator nr. 02 din 10.01.2018

Proiect de hotărâre nr. 01/10.01.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2017 în sumă de 11.362.516,68 lei.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2017

Proiect de  hotarare nr. 274/20.12.2017 referitor la: aprobarea  incheierii  unui contract  de comodat pentru preluarea in folosinta gratuita a salilor apartinatoare  Cinematografului  Central  situat in Caracal, str. Piata Victoriei  nr.  8, jud. Olt.

Proiect de hotarare nr. 273/20.12.2017 referitor la: acordarea  unui   ajutor  de urgenta   reprezentand   contravaloarea  energiei   electrice consumata  de  persoanele  defavorizate  social   care   locuiesc  in  imobilul  situat   in  str.  Negru  Voda   nr.   15, corpurile B si  C, pe perioada  sezonului  rece 2017 - 2018.

Convocator sedinta nr. 272 din 18.12.2017

Proiect de  hotarare nr.  271/18.12.2017 referitor la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii  publici  si personalul  contractual  din cadrul  familiei ocupationale  "Administratie"  din Primaria municipiului  Carneal si serviciile publice  subordonate Consiliului  Local al municipiului Caracal.

Proiect de  hotarare nr.  270/15.12.2017 referitor la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat la nivelul municipiului  Caracal incepand cu anul scolar 2018  - 2019.

Proiect de  hotarare nr.  269/15.12.2017 referitor la schimbarea destinatiei imobilului din Aleea 1    Decembrie  1918  nr.  14A si  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  si  a Documentatiei de Avizare  a Lucrarilor  de Interventie  (DALI) pentru  obiectivul  de investitii «DALI Reabilitare imobil Aleea 1  Decembrie  1918 nr. 14A si schimbarea destinatiei in locuinte sociale».

Proiect de  hotarare nr.  268/14.12.2017 referitor la numirea reprezentantului Municipiului  Caracal prin Consiliul Local al municipiului  Caracal in Consiliul de Administratie al societatii   A.D.P.P.   CARACAL   S.R.L   si   aprobarea   Contractului   de  administrare   a  societatii A.D.P.P. CARACAL  S.R.L.  nr.       /        2018 incheiat cu domnul Negreanu Gheorghita Danut.

Proiect de  hotarare nr.  266/14.12.2017 referitor la aprobarea modificarii  si completarii inventarului bunurilor ce apartin  domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de  hotarare nr.  265/13.12.2017 referitor la validarea  rectificarii  Bugetului  de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2017.

Proiect de  hotarare nr.  264/13.12.2017 referitor la modificarea  si  completarea in mod corespunzator  a prevederilor  H.C.L.  nr.  44/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor,  taxelor  locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2018.

Proiect de  hotarare nr.  263/13.12.2017 referitor la modificarea  si  completarea  in mod corespunzator a prevederilor  Anexei nr.  9 la H.C.L. nr. 45/27.04.2017 privind  aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2018.

Proiect de  hotarare nr.  262/13.12.2017 referitor la aprobarea  sumelor necesare  pentru implementarea proiectului  ,,IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT PERFORMANT PENTRU IMBUNATATIREA PROCESELOR INTERNE SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL".

Proiect de  hotarare nr.  261/13.12.2017 referitor la aprobarea Documentatiei de Avizare a  Lucrarilor  de  Interventie  (DALI)  si   a  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul   de investitii  ,,RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI  DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, IN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL".

Proiect de  hotarare nr.  260/13.12.2017 referitor la trecerea  unui  imobil  - teren  in suprafata de 1020 mp, categoria de folosinta - drum din domeniul public al municipiului  Caracal si administrarea   Consiliului   local  al  municipiului   Caracal  in  domeniul  public  al  statului   si  in administrarea   Companiei   Nationale   de  Administrare   a  Infrastructurii  Rutiere  S.A.  din  cadrul Ministerului Transporturilor.

Proiect de  hotarare nr.  259/13.12.2017 referitor la prelungirea contractului de concesiune  nr.1515/20.11.2007,  ce are  ca  obiect  concesionare  teren  in  suprafata  de  50,00  mp, apartinand  domeniului  privat  al Municipiului  Caracal,  situat in str.  Antonius Caracalla  la Nord de bl. K.

Proiect de  hotarare nr.  258/13.12.2017 referitor la aprobarea  planului  de actiuni  sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie - decembrie  2018, pentru repartizarea  orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca  din familia beneficiara de ajutor social.

Proiect de  hotarare nr.  251/22.11.2017 referitor la aprobarea  Planului  de  ocupare  a functiilor   publice  din  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  municipiului  Caracal  si Serviciului  Public  Comunitar  Local de Evidenta  a Persoanelor  al municipiului  Caracal pentru anul 2018.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2017

Convocator sedinta nr.254 din 24.11.2017

Proiect de hotarare nr. 253/24.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife si taxe pentru activitatile  specifice serviciilor  publice de salubrizare  si administrarea domeniului  public si privat practicate in municipiul Carneal, prestate de catre societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotarare nr. 250/21.11.2017 REFERITOR LA: darea in folosinta gratuita, catre DISTRIBUTIE   ENERGIE   OLTENIA   S.A.,   a  unei   suprafete  de  0,80  mp  teren   ce  apartin domeniului public  al municipiului  Caracal in vederea  amplasarii unei firide de distributie  stradala FDS-E 3-3.

Proiect de hotarare nr. 249/21.11.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului  Caracal, beneficiarilor  Legii nr.  15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

Proiect de botarare nr.  248/21.11.2017  REFERITOR LA: transformarea si corectia unor posturi din statele de functii Anexa nr.  3  la H.C.L. nr.  103/2017 si Anexa nr.  3 la H.C.L.  nr.  104/2017.

Proiect de hotarare nr. 247/21.11.2017 REFERITOR LA: actualizarea  componentei  comisiilor sociale de analiza a cererilor  si de solutionare a contestatiilor,  a criteriilor si modului de repartizare a locuintelor sociale aflate pe raza municipiului  Caracal.

Proiect  de  hotarare  nr.  246/21.11.2017  REFERITOR LA:  aprobarea  rectificarii  Bugetului  de Venituri si Cheltuieli al municipiului  Caracal pe trimestrul IV 2017.

Proiect  de  hotarare  nr.  245/21.11.2017  REFERITOR LA:  aprobarea  contului  de  executie bugetara al U.A.T. Municipiul  Caracalla data de 30.09.2017.

Proiect de hotarare nr.  244/21.11.2017 REFERITOR LA:completarea  inventarului unor bunuri ce apartin  domeniului public  al   municipiului  Caracal, aferente  serviciilor publice  de apa, canal, salubrizare, epurarea  apelor  uzate,  administrarea  domeniului  public  si privat,  aprobat  prin H.C.L. Caracal nr.  107/28.07.2014.

Proiect de hotarare nr. 239/13.11.2017 REFERITOR LA: Completarea  prevederilor H.C.L. Caracal nr. 23/28.02.2017 privind aprobarea solicitarii  transmiterii  imobilelor teren in suprafata de 1148,00  mp si constructii  C2 in suprafata de 202 mp, C3 in suprafata de 84 mp, C4 in suprafata de 26 mp si  C5 in suprafata  de 4 mp situate in Caracal,  str.  Iancu Jianu,  nr.  16, jud.  Olt  din patrimoniul  public  al Statului  Roman  si administrarea  Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea  Semintelor si Materialului Saditor Olt in patrimoniul public al U.A.T. Municipiul  Caracal si administrarea Consiliului   Local   al  Municipiului   Caracal   in  vederea   extinderii si modernizarii Pietei municipale Caracal.

Convocator sedinta nr.238 din 10.11.2017

Proiect de hotarare nr.237 /10.11.2017 REFERITOR LA: repartizarea,  in vederea inchirierii,  a locuintei  din  fondul  locativ  situata  in  Carneal,  str.  Carpati  nr.  73,  sc.  A,  ap.  28,  apartinand domeniului  privat al municipiului  Caracal, doarnnei Catalan Marioara Mia, dorniciliata in Caracal, str.  Iancu Jianu nr.  18A, jud. Olt .

Proiect de hotarâre nr. 236/10.11.2017 REFERITOR LA: repartizarea,  in vederea inchirierii, a 2 spatii din locuinta apartinand  fondului  locativ situata in Caracal, str.  Traian nr.  2A, domeniul privat al municipiului  Caracal,  domnului  Avram Alexandru, domiciliat in Caracal, str.  Iancu  Jianu nr.  18, jud. Olt.

Proiect de hotarare nr. 235/10.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare parcari, trotuare, alei pietonale si carosabile din zona de locuinte colective Intrarea Buzesti in municipiul  Caracal, judetul  Olt".

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National