Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2015

Convocator nr. 219/26.10.2015

Proiect nr.216/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de execuţie bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015.   

Proiect nr.215/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.214/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar de stat de pe raza  Municipiului Caracal, care vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV al anului bugetar 2015.

Proiect nr.213/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2015.

Proiect nr.212/23.10.2015 REFERITOR LA: Îndreptarea unei erori materiale din preambulul H.C.L. nr. 86/30.09.2015.

Proiect nr.211/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 62, judeţul Olt.

Proiect nr.203/12.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2016.

Proiect nr.204/12.10.2015 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2016 .Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2015

Convocator nr. 194/25.09.2015

Proiect nr. 192/24.09.2015 referitor la transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea Consiliul local al comunei Deveselu pentru o perioadă de 20 de ani.

Proiect nr. 191/24.09.2015 referitor la aprobarea aderării Municipiului Caracal la ASOCIAŢIA GAL INIMA ROMANAŢIULUI.

Proiect nr. 190/24.09.2015 referitor la concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului – construcţie parter (fost punct termic) şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 55,16 mp aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situate în Caracal, Aleea Stejarilor F.N în vederea amenajării unui spaţiu de depozitare.

Proiect nr. 189/23.09.2015 referitor la desemnarea administratorului special la SC IGO SA Caracal, societate în faliment, prin lichidator PHOENIX SPRL Slatina, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr. 188/23.09.2015 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

Proiect  nr.  187/23.09.2015 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Florea Octavian, membru P.S.D.

Convocator nr. 177/10.09.2015

Proiect nr.176/10.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015, respectiv completarea listei  de investiții pe anul 2015 la nivel de UAT.

Proiect nr.172/08.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanţare de către Primăria municipiului Caracal a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)

Proiect nr.171/08.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE - ALARMARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARACAL”, parte integrantă a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2015

Convocator nr. 163/28.08.2015

Proiect nr. 160/27.08.2015 REFERITOR LA: acceptarea Unităţilor Administrativ Teritoriale - comuna Şerbăneşti jud. Olt, comuna Tia Mare, jud Olt, comuna Gostavăţu, jud. Olt, comuna Băbiciu, jud. Olt, comuna Izbiceni, jud. Olt, comuna Fărcaşele, jud. Olt şi comuna Scărişoara, jud. Olt ca membrii ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr. 159/26.08.2015 REFERITOR LA: stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, concesionate către S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.

Proiect nr. 158/26.08.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea în mod corespunzător a Anexei la H.C.L. nr. 108/28.07.2014 privind atribuirea bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, către S.C. Compania de Apă Olt S.A., ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Proiect nr. 157/26.08.2015 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2015 a sumei de 259.600 lei pentru cofinanţarea obiectivului „dotarea cu echipamente medicale” – obiectivul Computer Tomograf.

Proiect nr. 156/26.08.2015 REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 2 ani a unor spaţii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalul Municipal Caracal, pentru instalare automate de băuturi calde.

Proiect nr. 155/26.08.2015 REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, către CABINET MEDICAL VETERINAR DR. DINU M. ŞTEFAN, pe o perioadă de 10 ani a corpului de clădire cu destinaţia de cabinet medical veterinar în suprafaţă construită de 155,48 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta imobilului din municipiul Caracal, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 2B. 

Proiect nr. 154/26.08.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Proiect nr. 153/26.08.2015 REFERITOR LA: înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Caracal, aprobarea numărului de posturi, a structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Caracal. 

Proiect nr. 152/26.08.2015 REFERITOR LA: numirea în funcţie contractuală de conducere director al  Centrului de Asistenţă Medico-Socială Caracal. 

Convocator nr. 147/17.08.2015

Proiect nr. 146/14.08.2015 REFERITOR LA: Aprobarea cresterii salariale cu 12%, incepand cu luna august 2015, pentru personalul angajat incadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal siincadrul institutiilor siserviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect nr. 145/14.08.2015 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trimestrul III si trimestrul IV 2015.

Proiect nr. 144/12.08.2015 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, către Societatea Comercială CEZ  DISTRIBUŢIE  S.A.,  a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal în vederea amplasării unor posturi de transformare în anvelopă de beton şi unor stâlpi de beton armat. Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2015

Convocator nr.140/27.07.2015

Proiect nr.139/24.07.2015 REFERITOR LA: acordarea avizului favorabil pentru numirea în funcţia de Şef Sediu secundar Caracal în cadrul Companiei de Apă Olt SA, a  d-lui  Florea Octavian.

Proiect nr.137/24.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015, respectiv modificarea şi completarea listelor de investţii pe anul 2015.

Proiect nr.136/24.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2015 , respectiv repartizarea execedentului obținut din venituri proprii la 31.12.2014 pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

Proiect nr.135/23.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna IUNIE 2015.

Proiect nr.134/23.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Olt, municipiul Caracal, str. Dragoş Vodă nr.2C”.

 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2015

Convocator nr. 128 din 26.06.2015

Proiect nr.127/25.06.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L. 

Proiect nr.125/25.06.2015 REFERITOR LA: aplicarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 39/26.05.1999 referitoare la stabilirea cantităţii de gunoi care se produce de către gospodariile individuale, ridicate de către R.A.G.C.L. şi prevederile HCL Caracal nr. 46/31.03.2008 referitoare la stabilirea cantităţii de deşeuri municipale ce vor fi precolectate, colectate şi transportate de către SC IGO SA Caracal de la persoane fizice care locuiesc în imobile tip condominiu. 

Proiect nr.124/25.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna MAI 2015.

Proiect nr.123/25.06.2015 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în domeniul public al Judeţului Olt şi administrarea Consiliului Judeţean Olt, a imobilului - teren în suprafaţă de 1275 mp situat în Caracal, str. Plevnei nr. 36 B, jud. Olt.

Convocator nr. 118 din 18.06.2015

Proiect nr.117/15.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanțe de către Primăria municipiului Caracal a proiectului ,,SCHIMBURI DE TRADIȚII ȘI PATRIMONIU CULTURAL COMUN PE MALURILE DUNĂRII" (,,THE COMMON HERITAGE AND TRADITION EXCHANGE ON THE COASTS OF DANUBE RIVER")Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2015

Convocator nr.111 din 26.05.2015

Proiect nr. 110/25.05.2015  REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă a unei suprafeţe de teren atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 şi repartizarea acesteia altui beneficiar.

Proiect nr. 109/22.05.2015  REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal. 

Proiect nr. 108/22.05.2015 REFERITOR LA: cumpărarea  bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL înscrise în Publicaţia de vânzare nr. 1016/05.05.2015, în limita a 75% din valoarea de evaluare a acestora, cu posibilitatea achitării contravalorii acestora în rate egale pe o perioada de 24 luni în situaţia în care se primeşte acordul Adunării creditorilor ai debitoarei.

Citește mai departe...

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National