Regulament Funcționare - Primaria Caracal

Acorduri de funcționare

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Regulament de organizare si functionare

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA ŞI ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL

 

ART. 1 – (1) Potrivit art. 30 (1) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.

(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de:

1 / boală, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat;

2 / deplasarea în străinătate în interes de serviciu;

3 / evenimente de forţă majoră cum ar fi:

a) inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea;

b) deces în familie sau alte situaţii similare.

Prefectul va emite ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen  de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. ( 3 ) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi.  În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

(5) Dacă pe listele de candidaţi ale partidelor în cauză nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea  vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

ART. 2 – La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

ART. 3 – (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Doasarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Dacă primarul declarat ales a canditat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit  de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

(4) Prevederile alin. ( 3 ) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

ART. 4 – (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege, prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

ART. 5 – Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin (3).

ART. 6 – (1) După alegerea comisiei de validare se dispune o nouă pauză în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi se elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal.

(2) Dacă primarul, al cărui madat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

ART. 7 – (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării, nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

ART. 8  – (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabiliţi potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: “ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Caracal. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! “

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţiei cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul  “ Jur”, după care va semna jurămâmntul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(4) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credinţă decât cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul verbal al şedinţei.  În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale repective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.

ART. 9– (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotăreşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

(2) Consiliul local al municipiului Caracal conform art.36 din Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare are următoarele atribuţii principale:

a) alege din rândul consilierilor viceprimarul; stabileşte, în limitele normelor legale numărul de personal din aparatul propriu;

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Caracal precum şi Statutul Municipiului Caracal;

c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico – socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală, în condiţiile legii.

d) aprobă la propunerea primarului, bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;

e) aprobă la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, ştatul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;

f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;

g) hotărăşte darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local în condiţiile legii;

h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a oraşului, în condiţiile legii;

i) înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

j) hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;

k) analizează şi aprobă în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritorului şi urbanism ale localităţii stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;

l) stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;

m) aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;

n) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora;

o) contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;

p) hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii şi propune măsuri de îmbunătăţirea activităţii acestora;

r) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii, contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoarea a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;

s) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

t) înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;

u) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;

v) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al oraşului;

x) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;

y) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţiilor administraţiei publice locale; în vederea promovării unor interese comune;

z) sprijină, în condiţiile legii, acivitatea cultelor religioase;

w) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii.

(3) Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

 

ART. 10 – (1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

(2) După alegerea preşedintelui de şedină acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4.

(4) Hotărârile nr. 1 – 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

(5) Mandatul preşedintelui de şedinţă este doua luni , în ordine alfabetică. Mandatul se calculează pe zile calendaristice începând cu data de 1 ale luni.

(6) In cazul lipsei preşedintelui de şedinţă la una dintre şedinţele organizate pe perioada mandatului său, conducere şedinţei va fi asigurată de un preşedinte ales numai pentru şedinţa respectivă.

(7) În situaţia în care un consilier local şi-a exercitat calitatea de preşedinte de şedinţă iar mandatul acestuia a încetat înainte de termen, înlocuitorul acestuia va exercita această calitate după ce toţi consilierii au exercitat funcţia de preşedinte de şedinţă cel puţin un mandat.

(8) La sfarsitul fiecarui mandat secretarul municipiului  va anunta urmatorul presedinte si va supune la vot plenului consemnand in procesul verbal al sedintei.

ART. 11 – (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.

ART. 12– (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept la mandatului.

(2) Pe timpul desfăşurării lucrărilor consiliului primarul este obligat să poarte eşarfa. Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă, la şedinţa de investitură.

(3) Dacă la lucrările consiliului participă şi prefectul sau reprezentantul său, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

ART. 13 – (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal;

d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea ordinii de zi a şedinţelor;

e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local;

ART. 131- (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat conform prevederilor legale;

b) în cazul în care nu a adoptat în 3 ședințe ordinare consecutive nicio hotărâre;

c) în situația în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu și nu se poate completa prin supleanți.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși pe listele electorale ale unității administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local.

(5) Referendumul local este organizat, în condițiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și al consiliului județean și un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicție se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituția prefectului.

(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen daca s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, secretarul unității administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, potrivit competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.

(8) În cazul dizolvării consiliului local în condițiile alin. (1) lit. a) și b), acesta se reconstituie din membrii supleanți, convocarea consilierilor supleanți fiind făcută de către prefect.
(9) Ședința de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri supleanți mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local respectiv.”

 

ALEGEREA ȘI SCHIMBAREA DIN FUNCȚIE A VICEPRIMARULUI

 

ART. 14 – (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, respectiv pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către consilieri sau de grupuri de consilieri.

(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor, intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tururor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl / să îi aleagă votantul;

b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “ DA “ în dreptul numelui /  numelor celui / celor pe care doreşte să îl / să îi voteze;

c) alte modalităţi, la alegerea consiliului;

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5) se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

ART. 15 – În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

ART. 16 – Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea calităţii de viceprimar a persoanei care a ocupat această funcţie până la adopatarea hotărârii nr.5 a consiliului local.

Viceprimarul va îndeplini şi funcţia de consilier, dar nu beneficiază de indemnizaţie.

ART. 17 – Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Art. 171 - (1) Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

(2) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

COMISIILE DE SPECIALITATE

           

ART. 18 – (1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială.

(3) Principalele domenii de activitate ale comisiilor sunt:

-          economico-financiare;

-          social – culturale, culte;

-          învăţământ, sănătate şi familie;

-          amenajarea teritoriului şi urbanism;

-          muncă şi protecţie socială;

-          juridică şi disciplină;

-          validare;

-          agricultură;

-          protecţia copilului;

-          protecţia mediului şi turism.

O comisie va avea în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.

(4) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

ART. 19 – (1) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului, prin hotărâre.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii.

 

ACTIVITATEA COMISIILOR PE DOMENII

I. COMISIA PENTRU ACTIVITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

- analizează şi avizează, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială;

- analizează şi avizează bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare;

- analizează şi avizează contul de încheiere a exerciţiului bugetar; avizează stabilirea de impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;

- analizează şi avizează vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului Caracal, în condiţiile legii;

- analizează şi avizează alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;

- analizează şi avizează, potrivit competenţelor sale, condiţiile financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea consiliului local; activitatea acestora;

- analizează şi avizează libertatea comerţului şi încurajarea liberei iniţiative, în condiţiile legii.

 

II. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI DE AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, AGRICULTURĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM

 

-  analizează şi avizează organizarea şi amenajarea teritorului, documentaţii de amenajare a teritorului şi urbanism, inclusiv  participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;

-  analizează şi avizează administrarea domeniului public şi domeniului privat al municipiului Caracal;

- analizează şi avizează darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului Caracal, precum şi a serviciilor publice de interes local în condiţiile legii;

- analizează şi avizează, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritorului şi urbanism ale municipiului Caracal, stabilirea mijloacelor materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora;

- analizează şi avizează măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri, aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;

- analizează şi avizează, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora,

- analizează şi avizează acţiunile pentru protecţia şi refacerea mediului încojurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; avizează protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;

- analizează şi avizează înfiinţarea şi organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi de interes public local;

- analizează şi avizează înfiinţarea şi organizarea islazului comunal.

 

III. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, SPORT, FAMILIE ŞI PROTECŢIA COPIILOR

 

- analizează şi avizează, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; activitatea acestora;

- analizează şi avizează numărul necesar de medici sau de personal sanitar, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie;

- analizează şi avizează acordarea de  facilităţi   personalului didactic, potrivit legii;

- analizează şi avizează organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement,

- analizează şi avizează măsuri de protecţie şi asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului potrivit legislaţiei în vigoare, avizează criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; avizează înfiinţarea şi funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

- analizează şi avizează sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase.

          

IV. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI JURIDICE, DISCIPLINĂ, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, CERERI, SESIZĂRI

 

- analizează şi avizează statutul municipiului Caracal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului.

- analizează şi avizează la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, ştatul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;

- analizează şi avizează înfiinţarea de instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local, activitatea acestora; avizează instituirea, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, de norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; avizează numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; avizează aplicarea de sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

- analizează şi avizează administrarea domeniului public şi domeniului privat al municipiului Caracal;

- analizează şi avizează darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului Caracal, precum şi a serviciilor publice de interes local în condiţiile legii;

- analizează şi avizează înfiinţarea şi reorganizarea regiilor autonome de interes local, avizează exercitarea, în numele unităţii administrativ- teritoriale, a tuturor drepturilor consiliului local la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; avizează privatizarea acestor societăţi comerciale, avizează numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a membrilor consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea consiliului local;

- analizează şi avizează atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, a denumirilor de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;

- analizează şi avizează conferirea persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Caracal;

- analizează şi avizează, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoanele juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, avizează înfrăţirea municipiului Caracal cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări,

- analizează şi avizează, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice  locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării intereselor comune.

V. COMISIA DE VALIDARE

 

            Comisia de validare este constituită şi are atribuţii conform art. 4, 5 şi 6 din prezentul regulament.

ART. 20 – (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în caz de balotaj votul preşedintelui fiind hotărâtor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din aparatul propriu al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt de regulă publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

ART. 21 – (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART. 22 – Fiecare comisie de specialitate îşi alege prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

ART. 23 – (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şedinţele comisiei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

e) participă la lucrările celorlate comisii care examinează problemele ce prezintă importanţa pentru comisia pe care o conduce;

f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

ART. 24 – (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării,

c) asigură redactarea avizelor şi proceselor verbale.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau sarcini stabilite de comisie sau de către preşedinte.

ART. 25 – (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Se consideră motivat consilierul care se regăseşte într-una din situaţiile prevăzute la art.1 alin.3 din prezentul regulament.

(4) În caz de absenţă consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sarcini statutare, inclusiv înlocuirea lui în comisie.

ART. 26 – Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

ART. 27 – (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va face, în cadrul şedinţei, o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă acesta nu este prezentată de iniţiator.

(2) Secretarul comisiei va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. Avizele comisiei vor fi semnate de preşedinte, secretar şi membri prezenţi la dezbaterea proiectelor supuse spre analiză.

(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă plenului şedinţei consiliului local.

ART. 28 – Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

ART. 29 – (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul – verbal va fi semnat de către preşedintele, secretarul comisiei şi membrii acesteia prezenţi la şedinţă.

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţele să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

ART. 30 – Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

ART. 31 – Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o anchetă hotărâtă de consiliul local, la cererea a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

ART. 32 – (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului.

(3) Comisia de anchetă va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

ALTE  DISPOZIŢII

 

ART. 33 – Primarul  participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul verbal de şedinţă.

ART. 34 – (1) Secretarul municipiului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

b) asigură efectuarea lucrărilor  de secretariat;

c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor,

d) informează pe preşedinte de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,

e) asigură întocmirea  procesului – verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului,

f) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora,

g) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

h) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

i) contestă, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră ilegale;

j) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

k) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI LOCAL

 

Transparenţa activităţii desfăşurată în şedinţele consiliului local se va realiza prin transmiterea integrală pe postul de televiziune local. După fiecare şedinţă de consiliu secretarul municipiului  pe postul local de televiziune va prezenta conţinutul  hotărârilor adoptate de consiliul local.

Procesul-verbal al şedinţelor de consiliu se va afişa la sediul Primăriei în trei zile de la desfăşurarea şedinţelor, precum şi pe site-ul instituţiei.

La  activitatile si sedintele Consiliului Local Caracal pot  participa reprezentantii institutiilor mass-media  denumiti in continuare  ziaristi ,care doresc sa  reflecte activitatea institutiei.

Ziaristi au obligatia sa respecte normele deontologice din domeniu precum si prevederile prezentului regulament.

Ziaristi au acces in sala unde se desfasoara sedintele consiliului local in conditiile legii.Acestia nu pot interveni sub nicio forma in desfasurarea  sedintelor consiliului  conform R.O.F al consiliului local.

 

CAPITOLUL III

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

ART. 35 – (1)Convocarea consiliului local se face în scris/telefonic şi e-mail  prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi pe suport de hârtie sau în format electronic.

(2) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului,  întrebări, interpelări, petiţii şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin alt mijloc de publicitate.

(3) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(4) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.

(5) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul municipiului Caracal, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. Dacă rapoartele nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.

ART. 36 – (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi îşi înregistrează prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa în plen a consiliului local este obligat să comunice acest lucru secretarului municipiului şi se motivează de către preşedintele de şedinţă. Se consideră motivat consilierul care se regăseşte într-una din situaţiile prevăzute la art.1 alin.3 din prezentul regulament.

ART. 37 – (1) Dezbaterile problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Schimbarea ordinii dezbaterilor se face la propunerea primarului sau consilierilor cu votul majorităţii acestora. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului la care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata lucrărilor, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

ART. 38 – (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART. 39 – Preşedintele de şedinţă  poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

ART. 40 – Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanelor aflate în sală.

ART. 41 – În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

ART. 42 – Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelate se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

 

ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

 

ART. 43 – (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor, unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot dacă acesta este susţinut, prin semnături de cel puţin 5 % din populaţia cu drept de vot ( la data de 05.06.2016 = 29.498 locuitori cu drept de vot).

(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul municipiului Caracal şi personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

ART. 44 – (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului municipiului Caracal.

ART. 45 – (1) Proiectele de hotărâri şi celelate materiale se transmit spre dezbaterea şi avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

(2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a  avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al propunerii le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

ART. 46 – (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului municipiului Caracal, în prima zi lucrătoare după şedinţa comisiei, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării către primar şi către conslieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.

ART. 47 – (1) Proiectele de hotărâri şi celelate propuneri însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

(2) În cazul în care raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului este negativ iar avizul comisiei de specialitate este tot negativ, proiectul respectiv nu se înscrie pe ordinea de zi.

(3) În cazul şedinţelor extraordinare proiectele de hotărâri se pot înscrie pe ordinea de zi fără avizul comisiilor de specialitate.

 

PROCEDURA PRIN VOT

 

Art. 48 – (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

(4) Consilierii votează „pentru”, „contra” sau „abţinere”. Abţinerile se contabilizează la voturi contra.

ART. 49 – (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi solicită pronunţarea cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul municipiului Caracal va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART. 50 – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.

(3) În cazul în care proiectul de hotărâre priveşte mai multe persoane, buletinul de vot va cuprinde, pe lângă titlul proiectului şi nominal fiecare persoană în dreptul acesteia consilierul în cauză exprimându-şi votul prin folosirea cuvintelor „da” sau „nu”.

(4) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

(5) Preşedintele de şedinţă împreună cu secretarul municipiului vor număra voturile, la vedere şi vor anunţa consiliul cu privire la rezultatul voturilor.

ART. 51 – (1) Hotărârile şi alte propuneri prezentate consiliului local al municipiului se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret.

(2) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

(3) Rezultatul votului se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul municipiului.

(4) Votul majorităţii se adoptă cu 10 voturi “pentru”. Votul a cel puţin  două treimi din numărul consilierilor în funcţie se adoptă cu 13 voturi “pentru”.

ART. 52 – Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

ART. 53 – Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMĂRI ALE  CONSILIERILOR LOCALI

 

ART. 54 – (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului municipiului, precum şi şefilor compartimentelor aparatului propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate (S.C. IGO S.A., Casa de cultură Radu Şerban, Muzeul Romanaţiului, Biblioteca Virgil Carianopol, Centrul Medico-Social, Centrul de zi „Cristina”, Cantina de ajutor social, Piaţa, Târguri şi Oboare, Serviciul de intervenţii edilitare.

(2) Prin întrebare se solicită informări cu privire la un fapt cunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

ART. 55 – Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

ART. 56  (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

ART. 57 – (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

CAPTOLU IV

DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIERILOR LOCALI

                              

ART. 58 – După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.

ART. 59 – (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţiei de şedinţă în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a Primarului municipiului Caracal şi în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia potrivit alin.1 este de o şedinţă de consiliu şi două şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(3) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.

ART. 60 – Consilierii sunt obligaţi:

(1) Să se deplaseze periodic şi ori de câte ori situaţia o impune în circumscripţia electorală a consilierilor. Constatările semnalate, propunerile şi sesizăriile cetăţenilor vor fi prezentate conducerii primăriei, dacă este posibil şi cu soluţii de rezolvare.

(2) În situaţia de calamităţi şi dezastre de pe raza municipiului, consilierii locali, din proprie iniţiativă se vor prezenta la primărie pentru a se integra în acţiunile întreprinse.

(3) Preşedinţii şi secretarii comisiilor de specialitate, atunci când situaţia o impune, vor prezenta secretarului municipiului chiar în ziua şedinţelor de consiliu, avizul asupra hotărârilor dezbătute şi alte documente necesare pregătirii şedinţei de consiliu. În caz contrar vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local.

(4) Anual consilierii locali vor fi inţiatorii cel puţin al unui proiect de hotărâre care prin punerea în aplicare să producă efecte pozitive în viaţa municipiului.

(5) Participarea la dezbateri sau intervenţii în cadrul şedinţelor consiliului local se va face numai cu aprobarea preşedintelui de şedinţă, în limita a două intervenţii din fiecare punct al ordinii de zi.

(6) Întreruperea discursului participanţilor în şedinţa consiliului local va fi făcută numai de preşedintele de şedinţă atunci când se constată că acestia se abat de la problema pusă în dezbatere.

ART. 61 – Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

ART. 62 – Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

ART. 63  Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

ART. 64 – Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilită de Statutul aleşilor locali.

 

SANCŢIUNI

           

ART. 65 – (1) Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament.

(2) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.  

ART. 66 – (1) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei consiliului preşedintele de şedinţă poate aplica una dintre următoarele sancţiuni:

            a) avertisment;

            b) chemare la ordine;

            c) retragerea cuvântului;

            d) eliminarea din sala de şedinţă;

            (2) Eliminarea din sala de şedinţă echivalează cu absenţa nemotivată.

ART. 67 – (1) Consiliul local poate hotărî prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor locali care, în exercitarea mandatului au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament:

a) interzicerea de a participa la lucrările următoarei şedinţe a consiliului;

b) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate, cu avizul comisiei juridice, care va cerceta cazul.

c) retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1 – 2 şedinţe.

(2) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

ART. 68 – Pe perioada sancţionării consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului de lucru.

ART. 69 – Interzicerea participării la următoarea şedinţă a consiliului, precum şi excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate au drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

ART. 70 – Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două luni.

ART. 71 – Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate preşedinţii acestora au acelaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (1).

           

ÎNCETAREA CALITĂŢII DE CONSILIER

 

ART. 72  (1) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a)demisie;

b)incompatibilitate;

c)schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d)lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;

e)imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

f)condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g)punerea sub interdicţie judecătorească;

h)pierderea drepturilor electorale;

i)deces;

j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

(5) a) Cu excepția cazului prevăzut la art. 72 alin. (2) lit. j), în situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

 b) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.

 c) În cazul prevăzut la art. 72 alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean.

ART. 73  Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

ART. 74  (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 77 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost insărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.

(3) Prevederile art. 77 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

ART. 75  (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul municipiului Caracal. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

 

CAPTOLU V

ALTE DISPOZIŢII

 

ART. 76   Împuternicirea de reprezentare sau contractul de asistenţă juridică, după caz, vor fi semnate de către preşedintele de şedinţă în exerciţiu.

ART.78 Hotărârea de adoptare, modificare sau completare a Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal se adoptă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National